Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Publikácie

RIADENÁ PARTICIPÁCIA PRE MESTÁ A OBCE

""Pracujete na samospráve, ktorá počíta s hlasom svojich občanov a je presvedčená, že ich názory môžu výrazne pomôcť pri riešení problémov? Že ako tí, ktorých sa tieto riešenia dotýkajú, majú vaši obyvatelia a obyvateľky oprávnene svoje predstavy, ktoré majú byť vhodne zakomponované do nastavení tzv. VEREJNÝCH POLITÍK, ktoré samospráva realizuje? Chcete byť samosprávou, ktorá je pripravená a sama riadi procesy zapájania občanov do riešenia situácií, ktoré sa dejú vo vašom meste či obci? Tak presne vám je určená publikácia RIADENÁ PARTICIPÁCIA PRE MESTÁ A OBCE. (PDF, 368 kB)

UČIACE SA INŠTITÚCIE Ako nastaviť interné procesy pre riadenú participatívnu tvorbu verejnej politiky?

""UČIACE SA INŠTITÚCIE Ako nastaviť interné procesy pre riadenú participatívnu tvorbu verejnej politiky?autorov Alexandry Polákovej Suchalovej a Michala Sedlačka je cvičebnicou participatívnej tvorby verejných politík a doplnkovým materiálom pre účastníčky a účastníkov programu Učiace sa inštitúcieUčiace sa inštitúcie ako program sprevádzania zamestnancov a zamestnankýň pri tvorbe verejných politík svojím vznikom zareagovali na nedostatok poznania a odborných kapacít v prostredí ústredných orgánov štátnej správy a vytvorili cyklus 36 hodín, počas ktorých dochádza k vzájomnému učeniu sa ako tvoriť verejné politiky so zapájaním verejnosti účinne a efektívne. <čítajte viac> (PDF, 494 kB)  

(NE)RIADENÁ PARTICIPÁCIA: Kvalitatívna analýza vybraných participatívnych procesov v prostredí ústredných orgánov štátnej správy

""

Napriek na Slovensku dobre vytvoreným  legislatívnymi podmienkam pre participáciu, realita,  či už z pohľadu verejnosti, tak aj z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy nenapĺňa potenciál, ktorý jej formálne legislatívne prostredie vytvára. Ústredné orgány štátnej správy bojujú so schopnosťou realizovať autentickú participáciu verejnosti v rámci tvorby verejných politík a zostávajú pri formálnej. To na druhej strane spôsobuje nespokojnosť zo strany verejnosti. Formálna, v niektorých prípadoch, predstieraná participácia plytvá kapacitami odbornej aj širokej verejnosti a na oko vzbudený dojem možnosti ovplyvniť finálne znenie materiálu prehlbuje sklamanie a nedôveru v inštitúcie verejnej správy. Ako teda riadená participácia v realite funguje, aká je rôznorodosť interpretovania účasti verejnosti v rámci vybraných ústredných orgánov štátnej správy? Je možné sledovať paralely v rámci jednotlivých rezortov alebo v ich vzájomnom porovnaní je každý participatívny proces iný? Na tieto a ďalšie otázky hľadáme odpoveď v tejto publikácii. <čítajte viac> (PDF, 2 MB)

Participácia a samosprávne kraje

""V rámci zisťovania stavu a podmienok pre participáciu sme sa zamerali aj na samosprávne kraje. Autorky Anna Šestáková a Hana Mravcová vypracovali diagnostiku stavu a podmienok pre participáciu na úrovni zapojených samosprávnych krajov, ktorej výsledky nájdete v tejto publikácii.  Cieľom diagnostiky bolo zozbierať informácie, ktoré pomôžu zmapovať existujúci stav a zabezpečiť podklady pre spracovanie procesných máp riadenia participatívnych procesov (dovnútra organizácie i navonok smerom k partnerom/aktérom v území). Zistenia budú tiež využité pre ukotvenie pozície koordinátorov participácie v organizačnej štruktúre úradu a spracovanie návrhu optimalizácie riadenia participatívnych procesov na úrade samosprávneho kraja. Predložená analýza prezentuje výsledky výskumu a v závere obsahuje návrh odporúčaní na optimalizáciu riadenia participatívnych procesov. <čítajte viac> (PDF, 3 MB)

Participácia a štát - 5 prípadových štúdií

""Misiou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je napomáhať participatívnym procesom vo verejnej správe, a to tvorbou metodík, šírením príkladov dobrej praxe a podporou inštitucionalizácie participácie v ústredných orgánoch štátnej správy. Preto vznikol tento zborník piatich prípadových štúdií (Koncepcia mestského rozvoja, Národný lesnícky program 2022 – 2030, Envirostratégia2023, Koncepcia vodnej politiky SR do 2030, Občianske zhromaždenia vo Francúzsku k zmenám klímy), ktoré majú didaktický charakter a slúžia ako štúdie reálne zrealizovaných a popísaných participatívnych procesov v prostredí štátnej správy na Slovensku aj v zahraničí. Cieľovou skupinou zborníka sú odborní zamestnanci verejnej správy poverení riadením, koordinovaním, navrhovaním a implementovaním procesov účasti verejnosti, ktorí už majú základné odborné znalosti teoretických a praktických aspektov participácie, ktorí majú možnosť najlepšie využiť didaktický potenciál uvádzaných prípadových štúdií a dosiahnuť tak zlepšenie vlastných kompetencií v oblasti participácie. <čítajte viac> (PDF, 4 MB)

UČIACE SA REGIÓNY – katalóg skúseností z participatívnych príbehov v samosprávnych krajov na Slovensku

""Viete prečo patria Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj k priekopníkom participácie na Slovensku? Sú to prvé samosprávne kraje, ktoré zaviedli pracovné pozície koordinátorov participácie. Ich úlohou bolo otestovať a zaviesť do praxe nový systém riadenia participatívnych procesov s cieľom zvýšiť kvalitu zapojenia verejnosti.  Budovanie kapacít pre participáciu bolo úzko previazané s inovatívnym programom Učiace sa regióny. Dvadsaťštyri mesiacov, ktoré sme spolu s koordinátormi participácie strávili bolo fascinujúcou expedíciou, na ktorej nás v úlohe odborných garantov sprevádzali aj experti z českej organizácie Participation Factory.  Ako môžu skúsenosti koordinátorov participácie pomôcť vám? <čítajte viac> (PDF, 2 MB)

VEREJNOSŤ A LEGISLATÍVNE PROCESY

""Slovensko je aj medzinárodnom porovnaní krajinou, ktorá má unikátne otvorený proces tvorby legislatívy minimálne v inštitútoch, ktoré boli zavedené zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako je predbežná informácia, či správa o účasti verejnosti, ale aj v pomerne dlhodobo fungujúcich procesoch, ktoré sprevádzajú prípravu materiálov už desiatky rokov ako je medzirezortné pripomienkové konanie a garancia možnosti vzniesť pripomienku pre každého, kto o to má záujem. Existuje však len pomerne málo správ, ktoré by tieto inštitúty vyhodnocovali, a teda by boli dostupné informácie o tom, ako fungujú v praxi a nakoľko plnia svoj účel a ciele, za ktorými boli zavedené. Publikácia autorov Alexandry Polákovej Suchalovej a Bystríka Antalíka VEREJNOSŤ A LEGISLATÍVNE PROCESY – Analýza vybraných inštitútov účasti verejnosti na legislatívnom procese na vládnej úrovni Slovenskej republiky v rokoch 2021 – 2022 ponúka pohľad, ako boli možnosti verejnosti vstupovať do legislatívnych procesov a prináša aj odporúčania, ako tieto možnosti využívať efektívnejšie. <čítajte viac> (PDF, 1 MB)

Príručka spolupráce verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií pri poskytovaní služieb

""Príručka spolupráce verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií pri poskytovaní služieb je určená pre všetkých, ktorí sa či na strane verejnej správy, alebo neziskového sektora, zaujímajú o efektívnu spoluprácu.  Kolektív autoriek Mária Murray Svidroňová, Katarína Vitálišová, Veronika Zahorjan, Lucia Švecová a Lucia Johanesová v ňom prestavujú základné mechanizmy spolupráce verejnej správy s neziskovým sektorom, ponúkajú sumár kritérií ako si správne vybrať vhodný typ finančného mechanizmu, prinášajú príklady nefinančnej spolupráce  a odporúčajú aj vhodné postupy pri uzatváraní spolupráce – kontrahovaní. <čítajte viac> (PDF, 563 kB)

Ako zapájať neorganizovanú verejnosť?

""Z vypočutia hlasov neorganizovanej verejnosti – našich hlasov – benefitujeme všetci. Dostávame možnosť diskutovať o výzvach, ktoré nás v miestach, kde pracujeme či žijeme, zaujímajú. Katalóg inšpiratívnych príbehov dobrej praxe, ktoré pre vás zozbierali autori Linda Zuzčáková a Matúš Lukačovič, ponúka desať konkrétnych príkladov, ako sa mestá z rôznych krajín Európy rozhodli dôverovať svojim občanom, obyvateľom a obyvateľkám v celej škále rozličných tém. Veľmi prakticky sa dozviete, ako môžu vyzerať rôzne podoby zapojenia obyvateliek a obyvateľov do zásadných otázok, ktorými v našich obciach a mestách žijeme každý deň. <čítajte viac> (PDF, 2 MB)

Čo si myslí verejnosť?

 ""Aké spôsoby a možnosti participácie verejnosť/občania využívajú? Čo bráni občanom zapájať sa? Aké faktory ovplyvňujú participáciu občanov? Odpovede nájdete v publikácii ČO SI MYSLÍ VEREJNOST?  – výsledky reprezentatívneho prieskumu Participácia z pohľadu verejnosti autoriek Eleny Gallo Kriglerovej a Aleny Holka Chudžíkovej. <čítajte viac> (PDF, 3 MB)

Ako zmerať ľudskosť

""Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti mapoval prínos mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v čase riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine v oblastiach humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie a finančných zbierok. Prieskum pomáhal reflektovať aktuálny stav, trendy a vývoj pomoci MNO a prináša  dáta za prvý rok vojny od februára 2022 do februára 2023. <čítajte viac> (PDF, 4 MB)

Na spolupráci záleží

""

Publikácia Na spolupráci záleží sa venuje spolupráci medzi tvorcami verejných politík a zástupcami MNO v procese formulovania verejných politík. Autori Hana Mravcová a Tomáš Winkler zrealizovali a spracovali 23 kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami MNO a tvorcami politík z prostredia ministerstiev. Čo autorov motivovalo k spracovaniu a vydaniu publikácie? S čím sa stretli a čo odporúčajú pre zlepšenie participatívnej praxe na národnej úrovni? <čítajte viac> (PDF, 616 kB)