Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Učiace sa inštitúcie - program sprevádzania zamestnancov ÚOŠS v čase prípravy a sprevádzania participatívnych procesov

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 1 - Participácia a ústredné orgány štátnej správy
 • Cieľ: zavádzanie inovatívnych procesov zameraných na podporu participatívnej tvorby verejných politík""
 • Téma: vybudovanie funkčného systému odborného sprevádzania zamestnancov ÚOŠS, poverených realizáciou participatívnych procesov
 • Obdobie realizácie: január 2020 – júl 2023
 • Výstup: program Učiace sa inštitúcie a 60 absolventov programu
 • Zodpovední experti a expertky: Alexandra Poláková Suchalová, Michal Sedlačko a ďalší...
 • Ďalší zapojení experti a expertky:Linda Zuzčáková, Matej Miklian, Tomáš Winkler, Jakub Adámek
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Východiská

Poznatková nepripravenosť alebo odborná poddimenzovanosť subjektov ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len ÚOŠS) na zavádzanie participatívnej tvorby verejných politík je jednou zo základných bariér kvalitnej participácie a zapájania verejnosti do tvorby politík. V mnohých prípadoch sa pohľad zamestnancov štátnej správy sa redukuje na medzirezortné pripomienkové konanie a snaha o rozšírenie miery a intenzity zapojenia verejnosti naráža na rezistenciu inštitúcií, ako aj poverených zamestnancov ÚOŠS. Budovanie kapacít pre participáciu prichádza až s rozšírením profesionálneho záberu zamestnancov, ktorí z hľadiska svojich kompetencií a obsahu svojej pracovnej činnosti majú zásadný vplyv na priebeh tvorby verejnej politiky a popri svojich odborných agendách a dokážu zohrať rolu koordinátora participatívneho procesu. Ak chce inštitúcia zvládnuť participáciu smerom navonok k zainteresovaným skupinám a verejnosti, musí participáciu zvládnuť v prvom rade smerom do vnútra inštitúcie v previazaní na proces plánovania a riadenia participatívnych procesov.

Ciele a štruktúra aktivít

Popis programu Učiace sa inštitúcie

Program Učiace sa inštitúcie je inovatívnym programom sprevádzania zamestnancov v čase prípravy participatívnych procesov tvorby konkrétnych politík. Je určený pre odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí budú v rámci jednotlivých rezortov zodpovední za prípravu, riadenie a manažment participatívneho procesu. Centrálnou témou stretnutí sú "živé participatívne procesy", ktoré sú vo vlastníctve zapojených ÚOŠS. Ponúka účastníkom poznatky, potrebné zručnosti, riešenia a odpovede na otázky, ktoré prináša plánovanie a príprava participatívneho procesu. Je postavený na konkrétnych potrebách a skúsenosti, ktoré prichádzajú priamo zvnútra ÚOŠS. Program ponúka možnosť konzultovať rozhodnutia o príprave a dizajne participatívneho procesu v bezpečnom priestore, na konkrétnych verejných politikách s potenciálom znižovať riziko zlyhania procesu. Výstupom účasti zamestnancov ÚOŠS na programe Učiace sa inštitúcie je konkrétny dizajn participatívneho procesu vybranej verejnej politiky a predpokladaným výsledkom je posilnenie základných poznatkov a zručností zamestnancov ÚOŠS potrebných na tvorbu verejných politík so zapojením aktérov zo strany občianskej spoločnosti aj súkromného sektora.

Princípy programu Učiace sa inštitúcie

 • princíp komunity praxe (Community of Practice) - ide o inovatívnu a progresívnu metódu učenia sa, v ktorá podporuje vzájomné participatívne učenie a kladie dôraz nie na individuálne, ale na sociálne učenie sa, kedy zdieľané poznatky sú spoločným vlastníctvom učiacej sa komunity, nielen jednotlivca. Komunity praxe sú otvorenou metódou, podporujúcou proces efektívneho učenia sa jednotlivcov i organizácií/inštitúcií,  založenom na poznatkovom manažmente a vzájomnej dôvere. Komunity praxe sú neformálne, organické štruktúry, ktoré vytvárajú novú sociálnu infraštruktúru pre danú tému/problematiku a zabezpečujú proces učenia sa v praxi a praxou. V komunitách praxe sa jednotlivci, tímy i inštitúcie navzájom podporujú, učia sa spolu a od seba. Učia sa rozpoznávať profesné, procesné problémy a hľadať riešenia, ktoré pomáhajú zvyšovať dopad na učenie a rozvoj každého účastníka skupiny,
 • princíp učenia sa praxou (Peer education) – ide o metódu, vďaka ktorej je účastník programu priamo prenáša získané poznatky a zručnosti do svojej pracovnej činnosti - procesu prípravy a realizácie participatívnej tvorby verejnej politiky, ktorým bol poverený/ná,
 • princíp partnerstva – platí v prípade vybraných ÚOŠS, s ktorými spolupráca ÚSV ROS a konkrétneho ÚOŠS presiahne časovú dotáciu programu Učiacich sa inštitúcií aj na obdobie realizácie participatívneho procesu, spolupráca je rozšírená aj na kooperáciu s vybranými mimovládnymi neziskovými organizáciami a formalizovaná Memorandom o spolupráci.

Nastavenie programu Učiace sa inštitúcie

Program sa realizuje ako štvormesačný cyklus pracovno–konzultačných stretnutí (12 týždňov). V rámci projektu plánujeme preškoliť tri skupiny účastníkov. Pre každú skupinu je zadefinovaná časová dotácia 36 hodín (realizuje sa vo verzii 9x4 hodiny, alebo 12x3 hodiny trvania pracovno konzultačných stretnutí na jednu školiacu skupinu). Hodina pracovno–konzultačného stretnutia predstavuje 60 minút. Program je doplnený o možnosť individuálnych konzultácií ku konkrétnym verejným politikám v časovej dotácii 5 hodín/na jednu verejnú politiku/participatívny proces. Pre každú školiacu skupinu a nový cyklus programu bude uverejnená samostatná Výzva, na základe ktorej sa budú môcť ÚOŠS a ich zamestnanci prihlásiť. Každá školiaca skupina vytvára priestor pre 20 až 30 osôb.

Výsledkom projektu sú:

Pilotné testovanie programu Učiace sa inštitúcie

Pilotné testovanie programu prebieha na troch skupinách účastníkov:

Nové metodické odporúčania a podporné materiály pre tých, ktorí idú realizovať participatívny proces

V rámci projektu bude spracovaný praktický metodický manuál: Ako nastaviť interné procesy pre riadenú participatívnu tvorbu verejnej politiky? – materiál predstavuje súborom samostatných dokumentov, ktorých účelom je pomôcť zamestnancom ÚOŠS naplánovať a zrealizovať participatívny proces tvorby verejnej politiky. Obsahuje návod ako spracovať:

 • návrh dizajnu participatívneho procesu – nastavenie fáz a krokov PP v previazaní na cieľové skupiny aktérov (cieľová skupina: zodpovední a poverení zamestnanci pre participatívny proces),
 • návrh dokumentu pre projektové riadenie participatívnych procesov – ide o projektový spis pre procesné nastavenie riadenia participatívneho procesu na princípe projektového riadenia, ktorého súčasť je aj návrh interného plánu realizácie participatívneho procesu (cieľová skupina: riadiaci a realizačný tím pre participatívny proces),
 • návrh vstupnej správy k participatívnemu procesu – materiál určený pre odbornú a laickú verejnosť, zameraný na konkrétne možnosti zapojenia verejnosti do procesu, ktorý odpovedá na základné otázky: aká je miera participácie verejnosti? aké sú princípy a kľúčové kritériá pre participatívny proces?, kto sú účastníci a účastníčky participatívneho procesu?, aká je úloha verejnosti v procese?, ako a kedy sa môže verejnosť procesu zúčastniť? (cieľová skupina: široká verejnosť),
 • štandardy pre informovanie o priebehu participatívneho procesu – návrh základnej štruktúry spracovania verejne dostupných informácií o plánovanom a prebiehajúcom participatívnom procese (cieľová skupina: široká verejnosť),
 • nové Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
 • súbor modelových dokumentov:
  • štatút Riadiaceho výboru pre riadenie participatívneho procesu,
  • menovacie dekréty pre členov pracovnej skupiny...

Ako sa prihlásiť do programu Učiace sa inštitúcie?

 • Pre koho je program Učiace sa inštitúcie určený? - program je určený pre odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí sú poverení prípravou a realizáciou participatívneho procesu a participatívnu tvorbu konkrétnej verejnej politiky
 • Ako často realizujeme program Učiace sa inštitúcie? - program sa realizuje jeden krát do roka (zvyčajne v mesiacoch marec–jún).
 • Kedy plánujeme ďalší cyklus Učiacich sa inštitúcií? marec 2023
 • Aký je rozsah programu? - pre každú skupinu je zadefinovaná časová dotácia 36 hodín (realizuje sa vo verzii 9x4 hodiny, alebo 12x3 hodiny trvania pracovno-konzultačných stretnutí na jednu školiacu skupinu na základe dohody s účastníkmi). Hodina pracovno–konzultačného stretnutia predstavuje 60 minút. Program je doplnený o možnosť individuálnych konzultácií ku konkrétnym verejným politikám v časovej dotácii 5 hodín/na jednu verejnú politiku/participatívny proces.
 • Ako sa môže konkrétne ÚOŠS zapojiť do programu? - zapojenie ÚOŠS sa realizuje na základe priameho oslovenia ÚOŠS prostredníctvom Výzvy k spolupráci s názvom Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ÚOŠS prostredníctvom programu Učiace sa inštitúcie. ÚOŠS navrhujú svojich zamestnancov do programu.
 • Kedy a kde sa zverejňuje Výzva? - Výzvu zverejňujeme na web stránke ÚSV ROS koncom kalendárneho roka (zvyčajne v priebehu mesiacov október/november). Súčasne zasielame informačný list o zverejnení výzvy všetkým ÚOŠS.
 • Aké sú podmienky zapojenia? - podmienkou je spracovanie a zaslanie formuláru Žiadosti o spoluprácu, ktorá je súčasťou Výzvy.
  • Prvým krokom, ktorý je nevyhnutné zo strany ÚOŠS realizovať, je identifikovať politiku/materiál legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy, pri tvorbe ktorej je potrebné alebo je plánované zapojiť relevantných aktérov z občianskej spoločnosti (mimovládne neziskové organizácie, odborové organizácie, akademický sektor a i.) ako aj zo súkromného sektora – teda bude tvorená participatívne.
  • Druhým krokom je identifikácia a výber zamestnancov, ktorí budú súčasťou programu Učiace sa inštitúcie a súčasne budú zodpovední za prípravu, realizáciu, monitoring a vyhodnotenie participatívneho procesu verejnej politiky, za proces informovania a zapájania rôznych relevantných aktérov do participatívnych procesov. Úlohou ÚOŠS je vybrať a poveriť zamestnancov riadením a koordináciou participatívneho procesu. Odporúčame zapojenie troch až piatich odborných zamestnancov, ktorí sú alebo budú poverení prípravou, realizáciou a následným vyhodnotením participatívneho procesu vybranej verejnej politiky.
  • Tretím krokom je spracovanie formuláru Žiadosti o spoluprácu a podpísanie čestné vyhlásenie, že nadriadený zamestnanec bude podporovať účasť zamestnancov v programe a nebude im brániť v účasti na pravidelných pracovno-konzultačných stretnutiach, školeniach a nadstavbových informačných podujatiach, realizovaných ÚSV ROS.
 • Môže ÚOŠS prihlásiť viac zamestnancov do programu? – áno, môže. ÚOŠS odporúčame zapojenie minimálne troch a maximálne piatich odborných zamestnancov pre jeden participatívny proces tvorby konkrétnej verejnej politiky
 • Môže ÚOŠS prihlásiť viac ako jednu verejnú politiku? – áno, v prípade záujmu môžu ÚOŠS prihlásiť viacero politík a teda aj rôzne skupiny zamestnancov (maximálne 5 osôb/verejná politika), ktorí sú poverení prípravou a realizáciou participatívnych procesov.
 • Môže sa ÚOŠS zapojiť, ak bol zapojený do predchádzajúcej Výzvy? – áno, ÚOŠS sa môže zapojiť aj do ďalšieho kola výzvy za predpokladu, že pôjde o iných zamestnancov a ďalšiu/inú verejnú politiku.
 • Bude program Učiace sa inštitúcie pokračovať aj v roku 2024? – áno, program bude pokračovať aj v roku 2024. Ide o jednu z podmienok trvalej udržateľnosti výstupov projektu.

Nadviazanie odbornej spolupráce s Európskou komisiou v programe Učiace sa inštitúcie

Na online pracovnom stretnutí expertov Úradu splnomocnenca vlády SR s expertami Kompetenčného centra Európskej komisie pre participáciu a deliberatívnu demokraciu (The European Commission's Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy), ktoré sa konalo 20. 07. 2023 prostredníctvom portálu Webex, sa Alexandra Poláková Suchalová, Matej Miklian a Tomáš Winkler rozprávali o možnostiach vzájomnej medziinštitucionálnej spolupráce s kolegami z Európskej komisie: Mateuszom Tokarskim, Ventseslavom Kozarevom a Elisou Vecchione. 

Na spoločnom stretnutí boli prerokované rôzne možnosti eventuálnej spolupráce, pričom bola jasne deklarovaná snaha oboch strán o nadviazanie strategického - medziinštitucionálneho partnerstva. Výsledkom stretnutia je koncepčný plán nasledujúcich krokov, ktorý nastaví smerovanie spolupráce v krátkodobom, primárne však v dlhodobom horizonte. Po vzájomnej dohode je ďalšie stretnutie naplánované na druhú polovicu mesiaca september, kedy bude upresnená podoba formalizovania dohodnutej spolupráce (formou memoranda o spolupráci). Stretnutie prebehlo v anglickom jazyku.

V oblasti našich konzultačných programov bol identifikovaný priestor na intenzívnu spoluprácu. Nakoľko kompetenčné centrum pripravuje konzultačné cykly, ktoré svojou obsahovou náplňou korešpondujú s programom Učiace sa inštitúcie, poskytneme kompetenčnému centru sylabus a opis konzultačného cyklu, za účelom zdieľania dobrej praxe. Materiály preložíme do anglického jazyka a pošleme v rámci mesiaca september 2023 kolegom z Európskej komisie.

Zápis a sumarizácia (celkovej) dohodnutej spolupráce:

Expertné zabezpečenie programu Učiace sa inštitúcie

Program Učiace sa inštitúcie vedú odborní garanti: Michal Sedlačko (JPG, 457 kB) a Alexandra Poláková Suchalová (JPG, 314 kB). Dôležitým prvkom programu je zapojenie expertiek a expertov z rôznych ÚOŠS, ktorí už realizovali úspešné a inšpiratívne participatívne procesy. Ich praktické skúsenosti budú jedinečným vkladom do procesu vzájomného učenia sa a diskusie o dobrých a horších príkladoch z aplikačnej praxe.

""Michal Sedlačko – prednášajúci v študijných programoch verejného manažmentu na univerzite aplikovaných vied FH Campus Wien, výskumník a koordinátor Kompetenčného centra pre administratívne vedy, člen univerzitnej Etickej komisie pre výskum, vedecko-výskumný hovorca Fakulty štátnej správy, ekonómie, politiky a bezpečnosti. Spolukoordinátor medzirezortnej Platformy pre poznatkové riadenie v rakúskej štátnej správe, člen koordinačnej skupiny komunity praxe pre uplatňovanie metód Art of Hosting/Participatory Leadership na všetkých úrovniach verejnej správy. Má doktorát z medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, vyštudoval environmentálne vedy a politiku na Central European University Budapest a University of Manchester, bol štipendistom postgraduálneho programu Sociológia spoločenskej praxe na Inštitúte vyšších štúdií vo Viedni.

""Alexandra Poláková Suchalová - analytička, metodička a expertka pre participáciu, odborná garantka pre podaktivitu 1: Participácia a ÚOŠS v rámci národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II, výskumníčka a odborná asistentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium, ktoré ukončila v roku 2007, bolo jej prvým kontaktom s problematikou participácie, ktorá sa stala témou jej diplomovej práce. Po ukončení magisterského štúdia pokračovala v štúdiu na rovnakom pracovisku aj na doktorandskom štúdiu, ktoré ukončila v roku 2010 obhajobou dizertačnej práce na tému problematiky sociálneho bývania, ktorá vyšla v publikácii Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska. Okrem vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v oblasti verejnej politiky, sa venuje aj lektorskej činnosti napr. pre NKÚ. Od roku decembra 2021 pôsobí na ÚSV SR ROS.

Kontakt

 • Alexandra Poláková Suchalová (tel.: 02/509 44 44979) –  v národnom projekte PARTICIPÁCIA 2 je odbornou garantkou programu Učiace sa inštitúcie
 • Jana Gažúrová (tel.: 02/509 44 44979) – v národnom projekte PARTICIPÁCIA 2 je zodpovedná za manažment koordináciu programu Učiace sa inštitúcie

Ďalšie relevantné výstupy k téme

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ: AKO SA EFEKTÍVNE UČIŤ PARTICIPÁCII / KOMUNITY PRAXE / 11. máj 2021

 • Typ výstupu: prezentácia spojená s diskusiou
 • Zapojení experti: MICHAL SEDLAČKO / odborný garant programu Učiace sa inštitúcie, prednášajúci na univerzite aplikovaných vied FH Campus Wien, výskumník a koordinátor Kompetenčného centra pre administratívne vedy. Spolukoordinátor medzirezortnej Platformy pre poznatkové riadenie v rakúskej štátnej správe, člen koordinačnej skupiny komunity praxe pre uplatňovanie metód Art of Hosting/Participatory Leadership na všetkých úrovniach verejnej správy, ALEXANDRA POLÁKOVÁ SUCHÁLOVÁ / odborná garantka programu Učiace sa inštitúcie, výskumníčka a odborná asistentka v Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ÚČASTNÍCI PROGRAMU UČIACE SA INŠTITÚCIE a koordinátori participácie v rámci vybraných ústredných orgánov štátnej správy
 • Stručný opis: Prečo musíme investovať do inovatívnych foriem vzdelávania v prostredí verejnej správy? Prečo je doležité inštitucionalizovať poznanie? Prečo je doležité budovať systémy učiacich sa inštitucii? Ako zabezpečit, aby poznanie jednotlivcov (zamestnancov) bolo socializované a institucionalizované? Už ste počuli o komunitách praxe? Inovatívnej metóde, ktorá má pôvod v dielňach marockých krajčírov?

BUĎ SA NECHÁME VLIECŤ, ALEBO BUDEME NAVIGOVAŤ /  29. marec 2021

 • Typ výstupu: newsletter, rozhovor
 • Zapojení experti: Michal Sedlačko, expert ÚSV ROS, FH Campus Wien a Ursula Rosenbichler (UR), vedúca oddelenia III/C/9 - Strategické riadenie výkonnosti a administratívne inovácie v rámci Spolkového ministerstva pre umenie, kultúru, štátnu službu a šport Rakúskej republiky, ktorá je súčasnou koordinátorkou témy participácie na spolkovej úrovni štátnej správy
 • Stručný opis: ako a prečo v Rakúsku nastavili životný cyklus verejnej politiky ako rámec pre organizovanie participácie, aká bude úloha participácie v digitálnom veku, prečo potrebujeme tlmočníkov poznania na rozhraniach medzi verejnou správou, hospodárstvom a občianskou spoločnosťou

NEDOSTATKY PARTICIPÁCIE V ŠTÁTNEJ SPRÁVE /  10. marec 2022

 • Typ výstupu: newsletter, zistenia z analýzy
 • Autorka: Anna Šestáková
 • Stručný opis: sumarizácia zistení z analýzy kvality participácie na Slovensku: aké sú najčastejšie nedostatky participatívnych procesov na Slovensku? Výsledky mapovania najčastejších nedostatkov na úrovni štátnej správy na základe analýzy 32 prípadových štúdií z prostredia verejnej správy na Slovensku. Problémy sú zoradené zhora nadol od najčastejších po menej časté.

ÚSPECHY A NEDOSTATKY PARTICIPÁCIE V PROSTREDÍ ŠTÁTNEJ SPRÁVY / 11. august 2022

 • Typ výstupu: diskusia, prezentácia výsledkov výskumu
 • Prezentuje: Anna Šestáková
 • Diskutujú: Michal Sedlačko, FH Campus Wien / Roman Havlíček, Ministerstvo životného prostredia SR / Katarína Staroňová, FSEV UK v Bratislave / Martin Pavluvčík, Ministerstvo financií SR
 • Stručný opis: prezentácia zistení z analytickej činnosti na konferencii NP PARTI 2 – PARTICIPÁCIA 2.0 / odborná konferencia projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave

ZVNÚTRA O VNÚTRE: UČIACE SA INŠTITÚCIE / 24. november 2022

 • Typ výstupu: newsletter