Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Výzva pre ústredné orgány štátnej správy

Charakteristika a zarámcovanie Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28. mája 2019 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (PDF, 2 MB).

Účelom výzvy je zapojiť päť ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) do prípravy a realizácie pilotných projektov, zameraných na budovanie kapacít verejných inštitúcií v oblasti otvoreného vládnutia a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 

Kľúčovým zámerom pilotnej schémy je zabezpečiť systematické a priebežné vzdelávanie a zosieťovanie odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí budú zohrávať úlohu „ambasádorov participácie" a „lídrov otvoreného vládnutia".

Budovanie kapacít ÚOŠS v oblasti zavádzania participatívnych procesov a cieleného zapájania verejnosti do tvorby verejných politík je zamerané na riadenú participatívnu tvorbu verejných politík, s využitím systému vzdelávania, tréningov, workshopov, konzultácií, mentorstva a coachingu. 

Vzdelávanie je realizované na princípe učenia sa praxou na reálne spustených a prebiehajúcich procesoch participatívnej tvorby verejných politík tak, aby podporovalo: 

 • budovanie partnerstiev a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) v procese tvorby verejných politík na národnej úrovni,
 • informovanie a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík tak, aby formálnu participáciu nahradila riadená participácia ako základný predpoklad kvalitnejších verejných politík a zvyšovanie dôvery medzi občanmi a inštitúciami,
 • vytvorenie verejných politík na participatívnom princípe, realizované v spolupráci s expertmi ÚSV ROS s využitím neformálneho vzdelávania, konzultácií, poradenstva a coachingu,
 • sieťovanie a vznik platforiem a sietí na zvyšovanie kvality participácie v praxi ÚOŠS.

Dátum zverejnenia Výzvy: 30. apríl 2020

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 20. máj 2020

Kontaktné osoby:

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS)

Dňa 29. apríla 2020 bola zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslaná Výzva (PDF, 2 MB) na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len: Výzva) ústredným orgánom štátnej správy s cieľom zistiť predbežný záujem o spoluprácu na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. z dôvodu prípravy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt. 

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme bola spracovaná v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28. mája 2019.

Predmetom Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy sú:

 • Charakteristika a zarámcovanie výzvy
 • Štruktúra pilotnej schémy / pilotných projektov
 • Termín a spôsob predkladania žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme
 • Doručovanie žiadostí a sprievodných dokumentov
 • Kontaktné informácie
 • Príloha č. 1_Rámcový popis národného projektu
 • Príloha č. 2_Detailné podmienky účasti ÚOŠS v pilotnej schéme
 • Príloha č. 3_Opis pracovných činností pre „manažéra/koordinátora participácie“
 • Príloha č. 4_Formulár žiadosti o spoluprácu
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa

Výzvu so sprievodnými listami zaslal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom aj elektronicky:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Úrad vlády Slovenskej republiky,
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
 • Úrad pre verejné obstarávanie,
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 20. máj 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu (PDF, 2 MB)

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu (DOCX, 248 kB)

List Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k výzve pre ÚOŠS (PDF, 1 MB)

Predlženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schémev súvislosti s aktuálnou situáciou - Covid19

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid19 a na základe požiadaviek ústredných orgánov štátnej správy týmto Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme do 26. mája 2020. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal informáciu o predĺžení termínu všetkým štatutárnym zástupcom elektronickou formou.