Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Výzva pre ústredné orgány štátnej správy

Predlženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácií programu Učiace sa inštitúcie č. 4

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje na žiadosť niektorých ÚOŠS termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácií programu Učiace sa inštitúcie do 14. júla 2023 resp. do 31. augusta 2023.

Informácia o predĺžení termínu bola zaslaná zástupcom ústredných orgánov štátnej správy elektronickou formou.

Vyhodnotenie žiadostí o začlenenie do programu Učiace sa inštitúcie prebehne do 20.7.2023.

Kontaktné osoby:

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 4 (PDF, 309 kB)

Formulár žiadosti o spoluprácu, Čestné vyhlásenie (DOCX, 85 kB)

Charakteristika a zarámcovanie Výzvy č. 4 na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii programu Učiace sa inštitúcie

""Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvára štvrtú Výzvu na predkladanie žiadosti o spoluprácu č.4 (PDF, 871 kB) na realizácii programu Učiace sa inštitúcie: budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy.

Ponúkaný konzultačný program je súčasťou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

Cieľom programu je budovať odborné kapacity a poznatkovú prax zamestnancov ÚOŠS a poskytnúť im praktické aj teoretické zručnosti a poznatky, ktoré zužitkujú pri príprave materiálov legislatívnej aj nelegislatívnej povahy, vyžadujúce si  zapojenie organizovanej a/alebo neorganizovanej verejnosti.

Program Učiace sa inštitúcie postupne prevedie zamestnancov tvorbou dizajnu tzv. participatívneho procesu prípravy materiálu, ktorého výsledkom by okrem kvalitného dokumentu, mohlo byť zníženie počtu pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní a celkovo vyššia úroveň akceptovania materiálu aj zo strany širšej verejnosti. Zároveň vytvorí priestor na prepájanie ako zamestnancov v rámci konkrétneho ÚOŠS, tak aj medzirezortne, čo je zo strany účastníčok a účastníkov predchádzajúcich dvoch úspešných cykloch hodnotené ako jedno z najväčších pozitív jeho absolvovania.

Výzvu so sprievodným listom a prílohou prijali od Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti elektronicky kancelárie všetkých Ústredných orgánov štátnej správy.

Dátum zverejnenia Výzvy: 30. mája 2023
Dátum predkladania žiadostí: 30. júna 2023

Kontaktné osoby:

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č.4 (PDF, 871 kB)

Formulár žiadosti o spoluprácu, Čestné vyhlásenie (DOCX, 85 kB)

Predlženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácií programu Učiace sa inštitúcie  č.3

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácií programu Učiace sa inštitúcie do 31. januára 2023

Informácia o predĺžení termínu bola zaslaná zástupcom ústredných orgánov štátnej správy elektronickou formou.

Kontaktné osoby:

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 3 (PDF, 775 kB)

Formulár žiadosti o spoluprácu, Čestné vyhlásenie (DOCX, 85 kB)

Charakteristika a zarámcovanie Výzvy č. 3 na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii programu Učiace sa inštitúcie

V rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. spúšťa ÚSV ROS po dvoch úspešných cykloch tretí cyklus konzultačného programu sprevádzania zamestnancov ÚOŠS s názvom Učiace sa inštitúcie.

Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 3 (PDF, 775 kB) na realizácii programu Učiace sa inštitúcie: budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy, je možné sa do uvedeného cyklu zapojiť.

Cieľom programu je budovať odborné kapacity a poznatkovú prax zamestnancov ÚOŠS a poskytnúť im praktické aj teoretické zručnosti a poznatky, ktoré zužitkujú pri príprave materiálov legislatívnej aj nelegislatívnej povahy, vyžadujúce si  zapojenie organizovanej a/alebo neorganizovanej verejnosti.

Program Učiace sa inštitúcie postupne prevedie zamestnancov tvorbou dizajnu tzv. participatívneho procesu prípravy materiálu, ktorého výsledkom by okrem kvalitného dokumentu, mohlo byť zníženie počtu pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní a celkovo vyššia úroveň akceptovania materiálu aj zo strany širšej verejnosti. Zároveň vytvorí priestor na prepájanie ako zamestnancov v rámci konkrétneho ÚOŠS, tak aj medzirezortne, čo je zo strany účastníčok a účastníkov predchádzajúcich dvoch úspešných cykloch hodnotené ako jedno z najväčších pozitív jeho absolvovania.

Výzvu so sprievodným listom a prílohou prijali od Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti elektronicky kancelárie všetkých Ústredných orgánov štátnej správy.

Dátum zverejnenia Výzvy: 12. október 2022

Dátum predkladania žiadostí : 2. december 2022

Kontaktné osoby:

 • Obsahová časť: Mgr. Alexandra Poláková Suchálová PhD.; 0910 975 733; TA.13G4@S1FTSRFD.SLP3SWYRS@;
 • Technická časť: Mgr. Jana Gažúrová; 0918 080 022; TA.13G4@S1FLHJSI.S3SZ@;

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 3 (PDF, 775 kB)

Formulár žiadosti o spoluprácu, Čestné vyhlásenie
(DOCX, 85 kB)

Predlženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 na pilotnej schéme

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu na programe Učiace sa inštitúcie v rámci podpory procesov budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (PDF, 426 kB)

do 22. februára 2022.

Ústredným orgánom štátnej správy ponúkame špecializovaný program Učiace sa inštitúcie, ktorý môže byť súčasťou PLÁNU KOMPETENČNÉHO VZDELÁVANIA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA NA ROK 2022. Program je zameraný na riadenú participatívnu tvorbu verejných politík s využitím systému konzultácií, mentorstva a coachingu. Vzdelávanie je realizované na princípe „peer education“ t.j. učenie sa praxou na reálne spustených a prebiehajúcich procesoch participatívnej tvorby verejných politík. Program je zameraný na potreby a procesy v inštitúcii, ktoré spúšťa participatívny proces s dôrazom na jeho prípravnú fázu - príprava participatívneho procesu. Slúži k príprave návrhov interných plánov, vstupných správ, participatívnych projektov, či participatívnych scenárov k vybraným verejným politikám. Teda materiálom, ktoré by mali inštitúciám a zamestnancom, povereným riadením procesu pomôcť nastaviť a manažovať participatívny proces. Vo svojej štruktúre odpovedá na základné otázky: kto, prečo, kedy, s kým a ako nastaviť a realizovať participatívny proces. Prenos poznatkov a zručností v oblasti participatívnej tvorby verejných politík musí byť postavený na potrebách, znalostiach a skúsenosti, ktorá sa buduje a prichádza priamo zvnútra inštitúcií a rezortov. Budovanie kapacít v prostredí verejnej správy sa nemôže opierať len o skúsenosti a poznanie prameniace z občianskej participácie, teda participácie iniciovanej "zdola", ale treba si uvedomiť, že participatívny proces, ktorý je vo "vlastníctve" inštitúcií verejnej správy, si vyžaduje inú perspektívu riadenia a nastavenie procesov nielen navonok voči zapájanej verejnosti, ale hlavne dovnútra inštitúcií.

Skrátená verzia Výzvy na spoluprácu na realizácii vzdelávacieho programu Učiace sa inštitúcie (PDF, 426 kB), ktorého cieľom je sprevádzať vašich zamestnancov v čase prípravy a realizácie participatívneho procesu tvorby verejných politík. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal informáciu o predĺžení termínu všetkým štatutárnym zástupcom elektronickou formou.

Charakteristika a zarámcovanie Výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. na 20. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná  správa dňa 30. septembra 2021 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 na realizácii programu Učiace sa inštitúcie: budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (PDF, 1 MB).
 
Účelom výzvy je zapojiť päť až sedem ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) do programu Učiace sa inštitúcie a odborne podporiť prípravu a realizáciu participatívnej tvorby verejných politík. 

Kľúčovým zámerom pilotnej schémy je zabezpečiť systematické a priebežné vzdelávanie a zosieťovanie odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí budú zohrávať úlohu „ambasádorov participácie" a „lídrov otvoreného vládnutia" a zároveň  zabezpečiť riadenú odbornú podporu pre ÚOŠS v oblasti participácíe nielen na úrovni preškolených zamestnancov, ale aj na úrovni inštitúcií – optimalizované procesy, personálne a organizačné zabezpečenie.

Vzdelávanie je realizované na princípe „peer education“ t. j. učenie sa praxou na reálne spustených a prebiehajúcich procesoch participatívnej tvorby verejných politík.

Hlavnými cieľmi je  budovať odborné kapacity a poznatkovú prax v oblasti participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy, podporiť tvorbu verejných politík na participatívnom princípe a zvyšovať dôveru medzi občanmi a inštitúciami prostredníctvom zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Výzvu so sprievodným listom a prílohou prijali od Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  elektronicky:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Kancelária ministra;
 • Úrad vlády Slovenskej republiky;
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky;
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky;
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky;
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky;
 • Úrad pre verejné obstarávanie;
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky;
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky;
 • Národný bezpečnostný úrad.

Dátum zverejnenia Výzvy: 23. november 2021

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 10. december 2021

Kontaktné osoby:

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 (PDF, 1 MB)

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 (DOCX, 235 kB)

Charakteristika a zarámcovanie 1. výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28. mája 2019 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (PDF, 2 MB).

Účelom výzvy je zapojiť päť ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) do prípravy a realizácie pilotných projektov, zameraných na budovanie kapacít verejných inštitúcií v oblasti otvoreného vládnutia a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 

Kľúčovým zámerom pilotnej schémy je zabezpečiť systematické a priebežné vzdelávanie a zosieťovanie odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí budú zohrávať úlohu „ambasádorov participácie" a „lídrov otvoreného vládnutia".

Budovanie kapacít ÚOŠS v oblasti zavádzania participatívnych procesov a cieleného zapájania verejnosti do tvorby verejných politík je zamerané na riadenú participatívnu tvorbu verejných politík, s využitím systému vzdelávania, tréningov, workshopov, konzultácií, mentorstva a coachingu. 

Vzdelávanie je realizované na princípe učenia sa praxou na reálne spustených a prebiehajúcich procesoch participatívnej tvorby verejných politík tak, aby podporovalo: 

 • budovanie partnerstiev a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) v procese tvorby verejných politík na národnej úrovni,
 • informovanie a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík tak, aby formálnu participáciu nahradila riadená participácia ako základný predpoklad kvalitnejších verejných politík a zvyšovanie dôvery medzi občanmi a inštitúciami,
 • vytvorenie verejných politík na participatívnom princípe, realizované v spolupráci s expertmi ÚSV ROS s využitím neformálneho vzdelávania, konzultácií, poradenstva a coachingu,
 • sieťovanie a vznik platforiem a sietí na zvyšovanie kvality participácie v praxi ÚOŠS.

Dátum zverejnenia Výzvy: 30. apríl 2020

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 20. máj 2020

Kontaktné osoby:

1. výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS)

Dňa 29. apríla 2020 bola zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslaná Výzva (PDF, 2 MB) na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len: Výzva) ústredným orgánom štátnej správy s cieľom zistiť predbežný záujem o spoluprácu na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. z dôvodu prípravy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt. 

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme bola spracovaná v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28. mája 2019.

Predmetom Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy sú:

 • Charakteristika a zarámcovanie výzvy
 • Štruktúra pilotnej schémy / pilotných projektov
 • Termín a spôsob predkladania žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme
 • Doručovanie žiadostí a sprievodných dokumentov
 • Kontaktné informácie
 • Príloha č. 1_Rámcový popis národného projektu
 • Príloha č. 2_Detailné podmienky účasti ÚOŠS v pilotnej schéme
 • Príloha č. 3_Opis pracovných činností pre „manažéra/koordinátora participácie“
 • Príloha č. 4_Formulár žiadosti o spoluprácu
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa

Výzvu so sprievodnými listami zaslal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom aj elektronicky:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Úrad vlády Slovenskej republiky,
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
 • Úrad pre verejné obstarávanie,
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 20. máj 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu (PDF, 2 MB)

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu (DOCX, 248 kB)

List Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k výzve pre ÚOŠS (PDF, 1 MB)

Predlženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schémev súvislosti s aktuálnou situáciou - Covid19

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid19 a na základe požiadaviek ústredných orgánov štátnej správy týmto Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme do 26. mája 2020. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal informáciu o predĺžení termínu všetkým štatutárnym zástupcom elektronickou formou.