Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Pilotný projekt č. 7 - Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Jozef Božík, primátor mesta Partizánske: „Participáciu považujem za mimoriadne dôležitý rozmer výkonu komunálnej politiky, nielen v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ale vôbec pri formovaní verejných politík, ľudovo povedané ide o to, aby sa ľudia zúčastňovali na tom, čo sa v rámci mesta deje.“ (newsletter, august/2017: "Ekologické môže byt aj ekonomické")

Branislav Moňok z Priateľov Zeme: „Držíme sa zásady: „viac hláv – viac rozumu“. Ak verejnosť pocíti, že sa zaujímame o jej názor, ak jej dostatočne vysvetlíme, čo musíme a chceme dosiahnuť, tak je veľký predpoklad, že sa aktívne zapojí nielen do prípravy, ale aj do realizácie projektu s pocitom, že je to tak trochu aj ich dielo.“ (newsletter, august/2017: "Ekologické môže byt aj ekonomické")

Základné informácie:

 • Realizátor: Priatelia Zeme, SPZ
 • Partner pilotného projektu: Mesto Partizánske
 • Úroveň verejnej správy: mikroregionálna
 • Téma: odpadové hospodárstvo
 • Cieľ projektu: zníženie nákladov na manažment odpadového hospodárstva a súčasne podpora ekologických rozhodnutí pri výkone správy v meste Partizánske, vytvorenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov
 • Odborní garanti: Branislav Moňok/Priatelia Zeme SPZ, Andrea Bencelová/vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy za mesto Partizánske
 • Ďalší zapojení experti: Lenka Beznáková, Beáta Katulincová                                                                            

Zámer

 • Projekt sa zameriava na efektívne, environmentálne a ekonomické riešenia s nakladaním komunálnych odpadov v meste Partizánske. Mesto chce vďaka Stratégií nakladania s komunálnymi odpadmi navrhovať kroky pre znižovanie nákladov na manažment odpadového hospodárstva a súčastne podporovať ekologické rozhodovanie občanov v meste.

Východiská

 • V dnešnej dobe nakladanie s komunálnym odpadom patrí medzi dôležité témy pre nás všetkých. Najväčšie problémy s riadením nakladania s komunálnym odpadom sa vykazujú v najzaostalejších krajinách, avšak miera produkcie komunálneho odpadu v najvyspelejších krajinách je veľmi vysoká. Čoraz viac miestnych aktérov si uvedomuje kritickosť súčasného stavu i jeho riziká, a preto sa snažia do oblasti environmentálnej politiky vstupovať proaktívne a nečakať iba na riešenia zhora. Obce a mestá na Slovensku sú manažérmi odpadového hospodárstva na svojom území. Určujú systém zberu, odvozu, spracovania a zneškodňovania odpadov a často si nevedia poradiť s hlavným článkom odpadového hospodárstva, ktorým je sám obyvateľ. 

Výsledná politika: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

Metodika participácie: Metodika participácie občanov na tvorbe Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP7

Stav implementácie

 • Stratégia mala byť predložená na MsZ v Partizánskom na jar 2020. Dôvodom posúvania termínu je, že sa stále nachádza v pripomienkovaní pracovnej skupiny, k príprave stratégie a Komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby pri MsZ v Partizánskom. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR od 11.03.2020 k pozastaveniu stretnutí, verejných zhromaždení a aktivít v dôsledku globálnej pandémie ochorenia COVID-19 je proces posunutý na neurčito.
 • Napriek tomu sa viaceré opatrenia Stratégie už začali zavádzať do praxe alebo sa pre ne pripravujú realizačné plány:
  • Na sídliskách boli doplnené kontajnery na triedený zber tak, aby maximálna donášková vzdialenosť k nim sa pohybovala okolo 50 metrov. (opatrenie 4.1)
  • Pripravuje sa nový systém triedeného zberu elektroodpadu z domácností, tzv. „od prahu dverí“, ktorý výrazne zvýši komfort pre obyvateľov, zabráni krádežiam a znečisťovaniu prostredia, vznikajúcich pri ich zbere. (opatrenie 4.1),
  • Postupne začalo mesto upravovať stojiská na odpadové nádoby tak, aby sa zvýšil komfort (prístup a čistota) pre obyvateľov. (opatrenia 4.1)
  • Je spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu kompostárne pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad z kuchýň a zo zelene pre mesto Partizánske. Práve prebieha územné a stavebné konanie. Mesto bude žiadať o NFP z Eurofondov. (opatrenie 4.2)
  • Pripravuje sa systém intenzívneho zberu biologických odpadov z kuchýň od obyvateľov v zástavbe bytových domov. (opatrenie 4.2)
  • Pripravuje sa zavedenie doplnkového zberu biologických odpadov v zástavbe rodinných domov, ktoré z technických príčin nedokážu tento dopad samostatne kompostovať. (opatrenie 4.2)
  • Koncom roka 2019 mesto Partizánske zakúpilo kompostéry na realizáciu komunitných kompostovísk v zástavbe bytových domov. Sú vytipované miesta vhodné na ich umiestnenie a pripravujú sa stretnutia s dotknutými komunitami (opatrenie 4.2)
  • Mesto pripravilo na apríl 2020 odborné stretnutie s podnikateľmi mesta, kde im chce vysvetliť ich povinnosti v odpadovom hospodárstve a predstaviť im nové prvky v systéme zberu komunálnych odpadov od podnikateľov a ako sa môžu zapojiť do triedeného zberu odpadov. Z dôvodu ochorenia Covid-19 sa odborné stretnutia posúvajú. (opatrenie 4.5)
  • Mesto našlo vhodný objekt na zriadenie Centra pre opätovné používanie. V súčasnosti prebieha komunikácia so stavebným projektantom týkajúca sa rekonštrukcie budovy. Mesto bude žiadať o NFP z Environmentálneho fondu. (opatrenie 4.7)
  • Zaviedol sa nový systém adresného zberu objemného odpadu, pomocou ktorého jeho väčšina bude odklonená od skládkovania a bude zhodnocovaná. (opatrenie 4.8)
  • Technické služby mesta Partizánske budujú zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, na ktoré získali NFP z Eurofondov. (opatrenie 4.14)

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy NP PARTI

 • VIDEO: Rozhovor s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božíkom
  • O tom, že separácia odpadu nebola jeho silná stránka, prečo samospráva potrebuje tretí sektor a spoluprácu s odborníkmi, o Partizánskom a participácii.
 • VIDEO: Rozhovor s Branislavom Moňokom, podpredsedom organizácie Priatelia Zeme - SPZ
  • O odpadoch a samospráve, o Centrách opätovného využívania, o úlohe verejnosti v systéme odpadového hospodárstva, ako aj o tom, či samosprávy vedia komunikovať  verejnosťou.
 • VIDEO: Rozhovor s Dášou Jakubíkvou, prednostkou mesta Partizánske
  • O tom, prečo je tu samospráva pre občana, prečo občan málokedy príde povedať "toto ste urobili dobre", prečo sa politika mesta Partizánske realizuje v úzkej komunikácii s občanom, ako aj o nástrahách participácie, prioritách a o tom, prečo sa nenudíte, keď pracujete v samospráve. 
 • VIDEO: Konferencia ku Stratégiii nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske "Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo"
  • Prezentácia a diskusia ku Stratégii nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske. Cieľom podujatia bolo ukázať mestám a obciam, ako sa dá spraviť Stratégia nakladania s odpadmi na 10 rokov dopredu so zapojením širokej verejnosti, ako sa dá na úrovni miest a obcí predchádzať vzniku odpadov ako zvýšiť mieru triedenia odpadov a znížiť mieru skládkovania odpadov.
  • Otvorenie podujatia (Jozef Božik, primátor mesta Partizánske a Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti)
  • Predstavenie Stratégie nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (Branislav Moňok a Lenka Beznáková, Priatelia Zeme – SPZ)
   • metodika prípravy pomocou participácie verejnosti,
   • návrhy riešení ako zefektívniť odpadové hospodárstvo,
   • diskusia,
   • okrúhly stôl na tému: Ako zlepšiť odpadové hospodárstvo v obciach na Slovensku?

Kontakty

 

posledná aktualizácia 30.04.2020

 

späť na ďalšie projekty