Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Národný projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“

Základné informácie o projekte

Cieľom projektu je zvýšiť mieru a účelnosť zapojenia organizácií občianskej spoločnosti (ďalej aj „OS“) do výkonu verejných politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia a tém preukázateľne s nimi súvisiacich, prostredníctvom budovania advokačných, analytických a koordinačných kapacít strešných organizácií v sektore občianskej spoločnosti a podpory medzisektorových partnerstiev na všetkých úrovniach verejnej správy.

Implementáciou projektu chce MV SR – ÚSV ROS prispieť k riešeniu problému nedostatku možností a finančných zdrojov pre systematické budovanie odborných a strategických rozvojových kapacít organizácií občianskej spoločnosti. Tieto kapacity sú zásadné pre efektívny rozvoj organizácií v sektore OS a pre ich schopnosť efektívne sa zapojiť do procesov spojených s vykonávaním politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia a tém preukázateľne s nimi súvisiacich, v súlade so zásadou 8. EPSP. Implementácia projektu podporí spoluprácu a partnerstvá medzi aktérmi ovplyvňujúcimi politiky trhu práce, čím prispeje k plneniu AP EUDS v akcii 1, prioritnej oblasti „Ľudia a zručnosti“.

Implementáciou projektu sa posilnia odborné a strategické kapacity organizácií OS a zvýši sa miera spolupráce a intenzita sociálneho dialógu. Posilnenými kapacitami sa zvýši ekonomická odolnosť organizácií OS a ich schopnosť zabezpečovať dostatok zdrojov pre ich účasť na výkone politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia a tém preukázateľne s nimi súvisiacich, vrátane poskytovania služieb vo verejnom záujme.

Cieľová skupina projektu

Hlavnou cieľovou skupinou projektu podľa vymedzenia Programu Slovensko 2021 – 2027 sú zamestnanci sociálnych partnerov a organizácií OS. Špecificky sa národný projekt zameriava na podporu zamestnancov vykonávajúcich odborné, sieťovacie a koordinačné úlohy v strešných organizáciách MNO.

Na strešné organizácie MNO sa projekt zameriava z dôvodu, že predstavujú jediné subjekty, ktoré združujú individuálne organizácie sektora OS na základe spoločných východísk, obsahových a hodnotových priorít. Z tohto dôvodu predstavujú pre verejnú správu dôležitého negociačného partnera pri realizácii sociálneho dialógu.

Zásadná časť strešných organizácií MNO vstupuje do vzťahu so štátnou správou na národnej úrovni prostredníctvom členstva v Rade vlády SR pre MNO. Strešné organizácie MNO potrebujú posilniť svoje odborné, koordinačné a sieťovacie personálne kapacity, aby vedeli poskytovať služby svojej členskej základni (členským organizáciám) a aby vedeli vstupovať do partnerstva a spolupráce s verejnou správou pri vykonávaní politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia a tém preukázateľne s nimi súvisiacich. Táto potreba bola identifikovaná v rámci implementácie národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (ITMS: 314011V576).

Identifikácia potreby cieľovej skupiny vychádza z výsledkov analytických a prieskumných úloh realizovaných v rámci projektu, ktoré sú sumarizované vo výstupe projektu s názvom „Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti“, kapitola 5.6 „Prekážky neziskových organizácií v dosahovaní cieľov“. Odborní zamestnanci organizácií občianskej spoločnosti budú financovaním týchto personálnych kapacít mať vytvorené podmienky pre spoluprácu s verejnou správou a budú môcť prispieť svojou odbornosťou a praktickými skúsenosťami bez toho, aby vynakladali svoje kapacity na koordinačné, sieťovacie a advokačné aktivity. Tento typ špecializácie je zásadný vzhľadom na štruktúru a profil organizácií OS, ktoré spadajú do segmentu mikrosubjektov s minimálnymi alebo žiadnymi ľudskými zdrojmi v profesiách podporovaných v rámci národného projektu.

Užívatelia projektu

  1. Strešné organizácie MNO v právnych formách podľa §2 Zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  2. Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  3. Účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločnosti, podľa §6 ods. 1, písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

Ďalšie informácie o projekte

Kód výzvy: PSK-MPSVR-016-2023-NP-ESF+

Kód ITMS2014+ : 401401DWR7

Výška poskytnutého NFP: 9 296 454,22 EUR

Obdobie realizácie aktivít projektu:  03/2024 – 02/2028

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu + v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

Kontaktná osoba

Ing. Lenka Hudačeková, lenka.hudacekova(at)minv.sk