Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Podaktivity projektu

Projekt sa skladá z jednej  hlavnej aktivity, ktorá sa skladá zo štyroch podaktivít:

1. Výskum socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík

V rámci prvej podaktivity bude prebiehať získavanie a analýza dát a informácií o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti, na základe ktorých budú navrhnuté odporúčania tvorcom verejných politík.

Podaktivita 1 je rozdelená do viacerých fáz, ktoré na seba čiastočne nadväzujú resp. sa prelínajú:

 1. Tvorba odbornej projektovej rady a sektorových rád
 2. Detailné rozpracovanie výskumných otázok a metodiky zberu dát
 3. Predvýskum
 4. Samotný zber dát
 5. Analýza zozbieraných dát a informácií
 6. Interpretácia zozbieraných dát a tvorba odporúčaní pre tvorbu verejných politík
 7. Odporúčania pre následný zber dát do budúcnosti

V tejto Podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstupom v rámci tejto podaktivity bude Metodika pre zber dát o občianskej spoločnosti a neziskovom sektore.

Čiastkovými výsledkami Podaktivity 1 budú:

 1. surové, nespracované dáta o občianskej spoločnosti a o neziskovom sektore,
 2. aktuálne ukazovatele o občianskej spoločnosti a o neziskovom sektore,
 3. odporúčania, aké hodnoty by tieto ukazovatele mali dosahovať v budúcnosti, resp. kam by sa smerovanie občianskej spoločnosti a neziskového sektora malo vyvíjať,
 4. odporúčania na pokračovanie následného zberu údajov pre Podaktivitu 4.

2. Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík

V druhej podaktivite sa získané dáta a informácie z prvej podaktivity využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík.

Výstupmi budú „4 pilotné verejné politiky navrhnuté do legislatívneho, resp. obdobného procesu“ tzn. návrhy štyroch rezortov (MV SR, MF SR, MH SR, MPSVaR SR) v oblasti verejných politík navrhnutých do legislatívneho, resp. obdobného procesu tvorené s použitím dát a odporúčaní z Podaktivity 1. Predbežne sa jedná o tieto politiky:

 • úprava financovania MNO z verejných zdrojov,
 • dobrovoľníctvo alebo verejné zbierky,
 • sociálna ekonomika,
 • ochrana spotrebiteľských práv. 

Cieľom tohto výstupu je na základe získaných dát poukázať na vplyv jednotlivých verejných politík na neziskový sektor resp. občana ako jednotlivca.

Ďalším výstupom bude Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a trendy rozvoja občianskej spoločnosti. Všetky dáta v rámci tohto výstupu budú spracované ako celok a za jednotlivé všeobecno-prospešné oblasti neziskového sektora.

3. Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť

Tretia podaktivita zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.

Výstupom bude Metodika na sledovanie dopadu navrhovaných verejných politík na občiansku spoločnosť. Táto metodika bude slúžiť ako návrh postupu posudzovania vplyvov na občiansku spoločnosť ako súčasť Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, alebo zapracovanie tohto posudzovania do metodiky posudzovania sociálnych vplyvov alebo do metodiky posudzovania vplyvov na služby verejnej správy pre občana, alebo ako návrh novej analýzy vplyvov na občiansku spoločnosť. 

Ďalším výstupom bude Metodika na sledovanie dopadu navrhovaných verejných politík na občiansku spoločnosť tzn. návrh na úpravu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov na občiansku spoločnosť. Tento postup bude vytvorený v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov v takom formáte, aby mohol byť vplyv na občiansku spoločnosť zapracovaný do jednej z troch možností:

 • do Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
 • do metodiky posudzovania sociálnych vplyvov, a/alebo  do metodiky posudzovania vplyvov na služby verejnej správy,
 • do novej analýzy vplyvov na občiansku spoločnosť.

4. Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora

Vo štvrtej podaktivite bude pripravený návrh na zavedenie nového nástroja na systematický zber údajov o treťom sektore – tzv. Satelitný účet tretieho sektora. V tejto Podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu -  Štatistického úradu SR, ktorý je však prirodzenou súčasťou celého národného projektu vzhľadom na svoje špecifické zákonné kompetencie – zber dát. 

Finálnym výstupom bude komplexný návrh zavedenia a fungovania satelitného účtu tretieho sektora. Satelitný účet vytvára pre účely štatistiky také odvetvia hospodárstva, v tomto prípade neziskového sektora a občianskej spoločnosti, ktoré základná štruktúra národných účtov nesleduje. Jednotlivé zložky získavaných dát budú zohľadnené na základe výstupov predošlých podaktivít a budú slúžiť tak pre analytické jednotky ministerstiev ako aj neziskový sektor ako podklad k návrhom verejných politík.

Satelitný účet tretieho sektora bude navrhnutý tak, aby zbieral informácie o MNO a občianskej spoločnosti minimálne v týchto oblastiach:

 • Vnútorné členenie neziskového sektora (právne formy, oblasti činnosti, pôsobenie, cieľové skupiny,…)
 • Personálne kapacity neziskového sektora (zamestnanci, živnostníci, dobrovoľníci, muži/ženy, veková skladba, mzdová skladba,…)
 • Ekonomická hodnota neziskového sektora (príjmy, výdavky, zisk/strata, majetok, záväzky,…)
 • Ekonomická hodnota dobrovoľníctva a aktivít občianskej spoločnosti.