Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Úlohy vyplývajúce z akčných plánov a ich plnenie

Plnenie úloh akčných plánov v téme otvorené informácie a otvorené dáta  |  Výstupy, návody, príručky

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021

Nastaviť systém umožňujúci zverejňovať plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR v jednotnej a štruktúrovanej forme

Na základe nastaveného systému pravidelne v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy zverejňovať plnenie úloh z uznesení vlády SR podľa dátumu ich plnenia

Participatívnym spôsobom vypracovať publikačné minimum pre štátnu správu

Zaviesť publikačné minimum pre štátnu správu do praxe

Po zavedení publikačného minima pre štátnu správu každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.sk

Vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v module dotačných schém

Úloha bola splnená. ÚSV ROS vypracoval analýzu zverejňovania informácií na Module dotačných schém. Analýza bola dostupná na verejné pripomienkovanie. 

Vypracovať kvalitatívnu analýzu stavu modulu dotačných schém, vrátane návrhov na zlepšenie

Implementovať Zásady zverejňovania konečných užívateľov výhod v rámci úradných evidencií konečných užívateľov výhod

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné na online portáli Trello


 

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019

Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojov

Úloha bola čiastočne splnená. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vypracoval Analýzu hodnoty otvorených údajov,ktorú je možné pripomienkovať na tomto mieste.

Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády

Úloha nebola v čase implementácie akčného plánu splnená. Zodpovedný rezort Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priravil návrh zákona, ktorý prešiel  medzirezortným pripomienkovým konaním a následne rozporovými konaniami. Upravenú verziu pripraví ÚPVII opäť na legislatívny proces, s víziou predloženia do medzirezortného pripomienkového konania na začiatku roku 2020.

Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy

Čiastočne splnená. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) uskutočnila v roku 2017 prvé úvodné školenie, na ktorom boli zamestnanci verejnej správy oboznámení s témou otvorených dát na základe schváleného materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy a k nemu schválenému prislúchajúcemu uzneseniu vlády SR č. 346/2017. 

V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

Úloha bola splnená. Zásady pre zverejňovanie datasetov orgánov štátnej správy a územnej samosprávy boli upravené v zmysle úlohy v návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS. Opatrenie bolo následne publikované v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a nadobudlo účinnosť.

Vytvoriť a zverejniť návrh vzorového publikačného minima pre orgány územnej samosprávy

Úloha nebola v čase implementácie akčného plánu splnená. Iniciatívu vypracovať publikačné minimum prevzali mimovládne neziskové organizácie venujúce sa problematike otvorených dát a podľa vzorzu českého publikačného minima vypracovali návrhy publikačného minima pre samosprávy. Návrh OZ Alvária je dostupný na pripomienkovanie na tomto mieste. 

Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát

Úloha bola priebežne napĺňaná zodpovednými rezortmi a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Sumarizácia zverejňovania zoznamu datasetov bola aktualizovaná v tabuľke na tomto mieste.

Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát

Úloha sa plní priebežne ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Detailný zoznam za jednotlivé ÚOSŠ je dostupný na tomto mieste.

Zverejňovať otvorené dáta minimálne v rozsahu a štruktúre definovanej v publikačnom minime pre orgány územnej samosprávy za pomoci technickej infraštruktúry Dátového centra obcí a miest (DCOM)

Úloha nebola v čase implementácie akčného plánu splnená. Nakoľko vzorové publikačné minimum pre orgány územnej samosprávy neboli vytvorené a zverejnené, v čase implementácie neexistoval zjednocovací prvok pre zverejňovanie otvorených dát orgánov územnej samosprávy. Napriek tomu z roka na rok čoraz viac samospráv proaktívne poskytuje informácie na svojich webových sídlach. 

Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu využitia datasetov zverejnených na portáli otvorených dát a na podporu vývoja inovácií

Úloha sa plnila priebežne. ÚSV ROS spoločne s partnermi organizoval rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o otvorených dátach a využívaní datasetov zverejňovaných na portáli otvorených dát, ako boli verejné prednášky, hackhatony, diskusie s rôznymi aktérmi. 

Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát

Úloha sa plní priebežne. ÚSV ROS o jej plnení informuje prostredníctvom pravidelných správ, dostupných na tomto mieste.

Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou

Úloha sa plní priebežne jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Podrobné informácie k zverejňovaniu najžiadanejších datasetov sú dostupné na tomto odkaze.

Monitorovať a vyhodnocovať dopyt verejnosti po najžiadanejších datasetoch orgánov územnej samosprávy

Úloha sa plní priebežne, v rámci prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API. Prieskum je dostupný na pripomienkovanie či dopĺňanie na tomto mieste.

Zhromažďovať dáta organizácií územnej samosprávy za pomoci technickej infraštruktúry Dátového centra obcí a miest (DCOM)

Vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Úloha sa plní priebežne. ÚSV ROS pravidelne hodnotí zverejňovanie datasetov na portáli otvorených dát a pripravuje odporúčania pre relevatné rezorty za účelom zvýšenia kvality zverejňvoaných dát. O plnení úlohy ÚSV ROS pravidelne informuje prostredníctvom správ dostupných na tomto mieste.

Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR

Úloha bola splnená. Vláda SR  schválila Uznesením vlády SR č. 346/2017 materiál Stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

Vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

Úloha bola splnená. Štandardy pre verejne dostupné aplikačné rozhranie boli vypracované a prerokované so zástupcami Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ako aj v rámci jej pracovných skupín. Výnos č. 55/2014 Z. z. bol doplnený opatrením č. 11/2018 nový § 47a s názvom „Verejne dostupné aplikačné rozhrania“.

Zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov

Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach

Úloha sa plní priebežne. ÚSV ROS o jej plnení informuje prostredníctvom pravidelných správ, dostupných na tomto mieste.

Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie

Úloha sa plní priebežne jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Podrobné informácie k zverejňovaniu najžiadanejších API sú dostupné na tomto mieste.

Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source)

Úloha sa počas implementácie plnila priebežne jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Podrobné informácie k zverejňovaniu zdrojových kódov sú dostupné na tomto mieste.

Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu

Úloha bola splnená. Výsledky zdokumentovania využitia vybraných komponentov sú dostupné na tomto mieste.

Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie

Úloha bola splnená. Odkazy na zoznam využívaného softvéru jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je dostupný na tomto mieste.

V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v štátnej správe.

Úloha bola splnená. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil návrh štúdie, ktorá je dostupná na pripomienkovanie na tomto mieste.

Vypracovať úvodnú štúdiu uskutočniteľnosti zavedenia satelitného účtu mimovládnych neziskových organizácií (analýzu prínosov a nákladov).

Úloha bola splnená. ÚSV ROS v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vypracoval dokument „Štúdia uskutočniteľnosti zostavenia satelitného účtu za mimovládne neziskové organizácie“, ktorého cieľom je zanalyzovať dostupné údaje, ktorými disponuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, v nadväznosti na požiadavky Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Nadefinovať minimálny rozsah a štruktúru dát pri zverejňovaní informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR

Úloha bola splnená. Pre identifikáciu kľúčových dát realizoval ÚSV ROS prieskum v rámci ktorého mohla odborná verejnosť určiť, ktoré dáta je nutné zverejňovať. Minimálny rozsah dát a štruktúra dát pri zverejňovaní informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR bol zadefinované participatívne a je dostupný na tomto mieste. 

Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie.

Úloha sa plní priebežne. Údaje od zodpovedných rezortov boli zverejňované na stránke https://data.gov.sk/dotacie.

Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu dodržiavania povinnosti zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, na jej základe pripraviť návrh zmien, ktorými sa táto povinnosť spresní a ktorými sa umožní vytvoriť účinný mechanizmus kontroly jej dodržiavania a predložiť ho na rokovanie vlády.

Úloha bola splnená. Analýza bola vykonaná v rámci pracovnej skupiny k príprave novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Výsledky analýzy boli zohľadnené v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Vytvoriť priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri

Úloha bola čiastočne splnená. Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo v čase implementácie akčného plánu do legislatívneho procesu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Novela infozákona by umožnila obciam, vyšším územným celkom, povinným osobám, ktoré sú ich rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou a povinným osobám, v ktorých majú viac ako 50 % účasť, a ktoré sú povinné zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle, aby mohli požiadať Úrad vlády SR o zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv („CRZ“). Úrad vlády je takejto žiadosti povinný vyhovieť a umožniť zverejnenie zmluvy v CRZ. K novelizácii infozákona v čase implmentácie akčného plánu neprišlo. 

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné na on-line portáli Trello


 

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Vypracovať aktualizovaný zoznam všetkých datasetov orgánov uvedených ako zodpovedných vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti spolu s plánom ich postupného zverejňovania na portáli otvorených dát

Úloha bola čiastočne splnená. Nadväzuje na úlohu z AP 2012 - 2013, pričom sa rozšírila o dáta rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti zodpovedných organizácií. V čase implementácie zverejnil ÚSV ROS všetky užitočné informácie na on-line platforme Github.

Na základe plánu zverejňovania zverejňovať datasety na portáli otvorených dát

Úloha bola čiastočne splnená. V čase implementácie bolo na portáli otvorených dát zverejnených viac než v čase implementácie predchádzajúceho AP 2012 - 2013. 

Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a o výsledkoch prieskumu informovať ministrov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Úloha bola splnená. ÚSV ROS v spolupráci NASES uskutočnil verejnú konzultáciu k otvoreným dátam. Zber dát prebiehal pomocou technológie Google Forms cez rôzne komunikačné kanály. Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje z katastra nehnuteľností, výsledky volieb, údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, obchodný register, register adries a živnostenský register, ako aj dáta o dopravných nehodách a kriminalite, ďalej cestovné poriadky hromadnej dopravy rôzneho typu, poštové smerovacie čísla ako aj aktuálny stav a znečistenie životného prostredia.

Na základe vyhodnotenia dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch prednostne zverejniť príslušné datasety na portáli otvorených dát

Úloha bola čiastočne splnená. ÚSV ROS oslovil všetky dotknuté subjekty so žiadosťou o prioritné zverejnenie tých datasetov, ktoré boli označené za najžiadanejšie. NASES viedla s dotknutými subjektmi rokovania. Na portáli otvorených dát boli zverejnené len niektoré z prioritných datasetov a o ďalších v čase implementácie prebiehali rokovania.

Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády

Úloha bola takmer splnená.  Stratégia sprístupnenia a používanie otvorených dát verejnej správy (ďalej len „Stratégia“) bola vypracovaná a prijatá po uplynutí pôvodného termínu plnenia, v júni 2017. K tvorbe prebiehali verejné konzultácie na diskusiu, formuláciu podnetov a spätnej väzby.

V rozsahu dostupných informácií zverejniť dáta o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR za rok 2015 na webovej aplikácii a aj na portáli otvorených dát. Rezorty, ktoré nemajú vytvorené vlastné technické podmienky na napĺňanie dát o dotáciách, budú tieto informácie poskytovať až po vytvorení webového rozhrania pripravovanej aplikácie.

Úloha bola splnená.Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) s analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných zdrojoch. Úloha zverejniť dáta v tejto aplikácii nemohla v čase jej prípravy formulovať jednoznačne štruktúru a hĺbku zverejňovaných dát a tak bola nadefinovaná ako „zverejniť dáta“ bez stanovenia jednotnej štruktúry a hĺbky dát. V čase implementácie boli do aplikácie dostupné dáta nahrané a zverejnené. 

Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu webovej aplikácie pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR

Úloha bola splnená. ÚSV ROS zrealizoval sériu workshopov v krajských mestách SR, na ktorých bol okrem iného prezentovaný aj MDS – jeho prínos, funkcionality a možnosti, ktoré prináša. Informácie o Module dotačných schém sa nachádzajú aj na samostatnej webstránke ÚSV ROS. 

Uskutočniť vyhodnotenie fungovania webovej aplikácie pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR

Úloha bola čiastočne splnená. V čase implementácie akčného plánu vznikla pracovná skupina zložená z aktérov verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť fungovanie MDS a ohodnotiť zverejnené dáta. 

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné v hodnotiacej správe. 


Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 - 2013

Pripraviť a spustiť portál otvorených dát

Úloha bola splnená. Portál otvorených dát bol spustený v roku 2012. 

Zverejniť na portáli otvorených dát pilotné datasety v súlade so schváleným Akčným plánom iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike

Úloha bola splnená. V súlade s plánom zverejňovania boli na portáli otvorených dát zverejnený Obchodný vestník (Ministerstvo spravodlivosti SR), operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR) a Centrálny register projektov (Úrad vlády SR). Avšak datasety neboli poskytnuté v ideálnom formáte, preto bolo odporúčané tieto datasety zverejniť nanovo, v otvorenom formáte.

Vypracovať zoznam všetkých datasetov vrátane technickej špecifikácie a plán ich postupného zverejnenia na portáli otvorených dát

Úloha bola splnená. Bol vytvorený zoznam datasetov štátnej správy, ktorý obsahoval nasledujúce údaje: názov dátového zdroja, účel, zameranie, resp. krátky popis vystihujúci dátový zdroj, meno prevádzkovateľa dátového zdroja (inštitúcie), povinná inštitúcia, stav elektronizácie dátového zdroja, formát, v ktorom sú údaje uložené – napr. databáza, tabuľky, dokumenty (xls., html., csv., rtf.), odhadnutý rozsah údajov (napr. počet objektov v dátovom zdroji) alebo objem údajov, údaj o čase vzniku, aktuálnosti, alebo spôsobe či frekvencii aktualizácie údajov, bližšia špecifikácia obsahu (tzv. medaúdaje alebo metadáta), tento zoznam obsahoval spolu 525 datasetov. Zverejnenie bolo navrhnuté v troch veľkých vlnách, podľa dôležitosti datasetov a technickej náročnosti spojenej s ich konverziou na otvorený formát.

Vypracovať technické a obsahové špecifikácie dát verejnej správy a ich metadát pre účely portálu otvorených dát spolu s pravidlami ich zverejňovania a používania na základe verejnej licencie

Úloha bola splnená. Úrad splnomocnenca pracovnú skupinu pre datasety, zloženú zo zástupcov štátnej správy a neziskových organizácií,  v rámci ktorej boli vypracované štandardy pre otvorené dáta pre portál otvorených dát, ktorých hlavným cieľom bolo objasnenie nového konceptu otvorených dát a otvorených formátov pre orgány štátnej správy. Pracovná verzia štandardov sa nachádza na tomto mieste, v súčasnosti sa štandardy zverejňovania otvorených dát nachádzajú vo Vyhláške ÚPVII o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Rozvíjať Centrálny register zmlúv reflektujúc potreby užívateľskej verejnosti

Úloha bola splnená. V čase implementácie akčného plánu bol Centrálny register zmlúv priebežne rozvíjaný, pričom boli reflektované požiadavky nielen samotných zadávateľov, ale aj užívateľskej verejnosti.

Na základe vypracovaného plánu zverejňovania dát zverejniť minimálne 2 datasety z každého rezortu za 12 mesiacov na portáli otvorených dát

Úloha bola splnená. V čase implementácie boli na Portáli otvorených dát priebežne zverejňované datasety štátnych inštitúcií. 

Zverejniť dáta o využívaní štrukturálnych fondov v rozsahu dát z ITMS na portáli otvorených dát

Úloha bola splnená. Dataset s názvom Zoznam prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 bol zverejnený a prelinkovaný na Portál otvorených dát.

Zverejniť dáta o využívaní Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schémach na portáli otvorených dát v rozsahu špecifikovanom pre potreby centrálneho registra projektov

Úloha bola čiastočne splnená. Bol zostavený predbežný zoznam dotačných schém existujúcich v SR, nie všetky dotačné schémy boli zahrnuté do zoznamu datasetov. Ako problematické sa javila a stáve javí nedostatočná komunikácia v rámci rezortov o plnení tohto záväzku – spravidla neexistuje gestorský útvar zastrešujúci komplexne dotačné schémy jednotlivých rezortov.

Pripraviť zadanie pre verejné obstarávanie na aplikáciu o využívaní štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schém

Úloha bola splnená. Aplikácia o využívaní štrukturálnych fondov bola v čase implementácie akčného plánu ako súčasť projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda, ktorý pripravoval Úrad vlády SR. V spolupráci s Úradom splnomocnenca boli pripravené podklady na vytvorenie aplikácie, ktorej úlohami malo byť: vysvetliť, čo poskytuje a umožňuje používateľom; poskytnúť interaktívne a jednoducho zrozumiteľné informácie o využití dotačných mechanizmov na Slovensku formou máp, grafov, info-grafík, správ a analýz; poskytovať cielené informácie rôznym skupinám – záujemcom o dotácie, médiám, bežným občanom, či akademickej sfére; poskytovať informácie o jednotlivých fondoch, na čo sú určené a ako sa využívajú. 

Spustiť portál o aktuálnom využívaní štrukturálnych fondov, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Švajčiarskom finančnom mechanizme a ďalších rezortných dotačných schémach.

Úloha bola čiastočne splnená. V čase implementácie nebol modul spustený z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov a nedostatku informácií o primárnych zdrojov. Po obsahovej stránke zabezpečoval plnenie tohto záväzku Úrad splnomocnenca, ktorý pripravil zadanie pre verejné obstarávanie pre aplikáciu, zorganizoval stretnutia s technickými expertmi a po obsahovej stránke pripravil spustenie aplikácie. Rešerš, návrhy obsahu aplikácie spolu, ako aj problematické oblasti boli zahrnuté v pripravených podkladoch a prekonzultované s odborníkmi v oblasti informačných technológií. Modul dotačných schém bol spustený v roku 2015. 

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné v hodnotiacej správe. (PDF, 578 kB)