Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2024, streda
 

Riadená participácia pre mestá a obce

Základné informácie

 • ""Zaradenie: podaktivita 3 – Informovanie, vzájomné učenie, participácia a miestna územná samospráva,
 • Téma: podpora budovania kapacít v prostredí miestnej územnej samosprávy
 • Doba realizácie: február 2023 - november 2023,
 • Zapojení experti a expertky: Alexandra Poláková, Alena Petrželková, Barbara Gindlová,
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Východiská

Mestá a obce sú najbližšie k občanom a najlepšie rozumejú ich potrebám. Participácia a participatívna tvorba verejných politík  je overenou cestou ako prehlbovať dôveru a komunikáciu medzi občanmi a správou mesta či obce. Potreba zapájať verejnosť do tvorby verejných politík sa stáva v celospoločenskom kontexte čoraz nástojčivejšou požiadavkou i výzvou. Participácia sa v prostredí slovenskej miestnej územnej samosprávy v rôznej miere a podobe realizuje, ale náš výskum participácie v prostredí samosprávy poukázal na mnohé nedostatky. Zamestnanci mestských a obecných úradov majú vôľu participovať, ale participatívne procesy nastavujú skôr intuitívne (na základe vlastných predstáv o participácii). Preto sme sa rozhodli na úrovni miest a obcí otvoriť diskusiu o princípoch riadenej participácie. Z dôvodu, že miestna územná samospráva predstavuje mnohopočetné súhvezdie, rozhodli sme sa ísť do regiónov a zástupcom miest a obcí ponúknuť workshop na tému Riadená participácia pre mestá a obce.

Cyklus odborných workshopov: Riadená participácia pre mestá a obce

Zámer: cieľom cyklu odborných workshopov je predstaviť princíp riadenej participácie, participácie, ktorá je iniciovaná zo strany verejných inštitúcií. Workshopy budú mať praktické zameranie. Málo teórie a veľa praxe, preto aj jednou z podmienok účasti je identifikované a jasne vymedzené zadanie, ktoré by ste vo svojom meste, obci chceli robiť participatívne so zapojením verejnosti/občanov. Metodickým podkladom pre odborné workshop je spracovaná Metodika pre zavádzanie riadenej participácie krok za krokom - RIADENÁ PARTICIPÁCIA PRE MESTÁ A OBCE (PDF, 368 kB). Workshop vám umožní vnímať participáciu z dvoch uhlov pohľadu. Prvým je proces dizajnovania participatívneho procesu, ktorý otvorí tému ako nastaviť ciele pre participatívny proces, ako mapovať účastníkov a ako zvoliť vhodné formáty pre prácu s účastníkmi participatívnych procesov. Na druhej strane sa pozrieme na to, či vieme participatívny proces vnímať ako projekt, ktorý je potrebné nastaviť a rozfázovať, k  zadaniam pre jednotlivé fázy participatívneho procesu prideliť finančné prostriedky a ľudí (vrátane ich rolí/úloh v participatívnom procese).

 • formát: celodenné prezenčné školenia v regiónoch
 • pre koho: volení zástupcovia a odborní zamestnanci miest a obcí,
 • veľkosť skupiny: 50 osôb,
 • registrácia: na základe Výzvy pre mestá a obce,
 • nábor: distribúcia cez informačné kanály ÚSV ROS v súčinnosti so ZMOS, UMS, APUMS, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov SR,
 • podmienka účasti: identifikované a jasne vymedzené zadanie, projekt, verejná politika, ktorú plánujú realizovať participatívne,
 • koľko osôb za jedno mesto a obec: ideálne dvaja, môžu aj traja, ak ide o malú obec/mesto – môže ísť aj jeden ,
 • čo platíme: lektorov, priestory, občerstvenie,
 • čo si platia účastníci: dopravu a prípadne ubytovanie.

Obsahové zameranie workshopov:

 • Prečo je dôležité investovať do participácie? Prečo je participácia v kurze? Aké sú trendy na Slovensku a vo svete?
 • Prečo je dôležité, aby iniciatíva vyšla zo strany inštitúcií? Prečo hovoríme o riadenej participácii? V čom rozdiel medzi riadenou a občianskou participáciou?
 • Čo si treba pri príprave a realizácii participatívnych procesov zapamätať? Na čom pri dizajnovaní participatívneho procesu naozaj záleží?
 • DIZAJNOVANIE PARTIPATÍVNEHO PROCESU,
 • RIADENIE PARTICIPATÍVNEHO PROCESU,
 • Štandardy pre informovanie o plánovaných a prebiehajúcich procesoch,
 • Prečo je dôležité hovoriť o ukazovateľoch kvality/úspešnosti participatívneho procesu už v čase dizajnovania participatívneho procesu?

PODUJATIA

Riadená participácia pre mestá a obce 2023

Riadená participácia v Obecných novinách

O odborných workshopoch UČIACE SA MESTÁ A OBCE sme informovali v Obecných novinách. (PDF, 2 MB)