Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Úlohy vyplývajúce z akčných plánov a ich plnenie

Plnenie úloh z akčných plánov v téme otvorené vzdelávacie zdroje  |  Výstupy, návody, príručky

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021

Legislatívne upraviť podmienky zavedenia otvorenej licencie na vybrané novovznikajúce vzdelávacie materiály, ktoré sú centrálne zabezpečované a financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií

Určiť autoritu na MŠVVaŠ SR zodpovednú za systematickú a koordinovanú tvorbu digitálneho edukačného obsahu, vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov, na všetkých úrovniach predprimárneho, základného a stredného vzdelávania

Úloha bola splnená. Za autoritu na strane Minsiterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zodpovednú za otvorené vzdelávacie zdroje bola určená poverená generálna riaditeľka sekcie  predprimárneho a základného vzdelávania, pani Katarína Kalašová. 

Podporovať tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov a každoročne informovať o výstupoch podpory

Vzdelávať pedagógov k využívaniu portálu CÚDEO a k tvorbe nových otvorených vzdelávacích zdrojov

Participatívnym spôsobom monitorovať, zverejňovať a priebežne aktualizovať databázu otvorených vzdelávacích zdrojov, ďalších zdrojov vhodných pre použitie vo vzdelávaní a pre zvyšovanie povedomia o otvorenom vzdelávaní, ktoré boli vytvorené v Slovenskej republike občianskou spoločnosťou

Úloha sa plní priebežne, pravidelne aktualizovaná databáza sa nachádza na webstránke ÚSV ROS na tomto mieste. 

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné na online portáli Trello.


Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019

Zriadiť a prevádzkovať repozitár Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie vzdelávacích zdrojov.

Úloha bola čiastočne splnená. Po technickej stránke bol repozitár vytvorený pod názvom VIKI, v čase implementácie akčného plánu nedošlo k jeho sprístupneniu pre pedagógov, rodičov, žiakov ani verejnosť.

Po sprevádzkovaní repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky priebežne sprístupňovať otvorené vzdelávacie zdroje pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY

Úloha nebola v čase implementácie akčného plánu splnená, keďže súvisela so spustením repozitára.

Osloviť partnerov, ktorí po roku 2008 dodávali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo ním priamo riadeným organizáciám vzdelávacie zdroje, s návrhom na sprístupnenie vzdelávacích zdrojov pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY

Úloha nebola v čase implementácie akčného plánu splnená z hľadiska cieľa. MŠVVaŠ SR viedlo v čase implementácie akčného plánu neúspešné diskusie s vydavateľmi ohľadom prevodu licenčných práv, no nepokračovalo v snahe zmeniť súčasné nastavenie biznis modelu za účelom sprístupnenia vzdelávacích zdrojov pod verejnou licenciou.

Zabezpečiť, aby všetky zmluvné vzťahy na tvorbu vzdelávacích zdrojov financovaných z verejných zdrojov pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jemu podriadených inštitúcií obsahovali podmienku uplatnenia verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY

Úloha bola čiastočne splnená. MŠVVaŠ SR v čase implementácie akčného plánu nedisponovalo všeobecnou definíciou podmienky uplatňovania verejnej otvorenej licencie Creative Commons, ktorá by sa dala uplatniť v akýchkoľvek zmluvných vzťahoch na tvorbu vzdelávacích zdrojov financovaných z verejných zdrojov v rámci MŠVVaŠ SR a podriadených inštitúcií. Podmienky uplatňovania verejnej otvorenej licencie CC boli v čase implementácie akčného plánu uvádzané do zmluvných vzťahov v rámci podpory vzniku vzdelávacích matreriálov financovaných z európskych zdrojov.

Podporiť preklad alebo dabing do štátneho jazyka alebo menšinového jazyka voľne dostupných zahraničných vzdelávacích zdrojov (hlavne videí a krátkych filmov) obsahovo vhodných z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu

Úloha nebola v čase implementácie akčného plánu splnená z hľadiska cieľa. MŠVVaŠ SR v čase implementácie akčného plánu pracovalo s možnosťou využitia zahraničných zdrojov na výučbu matematiky, prebranej z fínskeho vzdelávacieho programu (tieto zdroje však nemali otvorenú verejnú licenciu, nešlo teda o otvorené vzdelávacie zdroje). V čase implementácie akčného plánu nedošlo k návrhu systémového riešenia, ktoré by sa venovalo prekladu a lokalizácii relevantných zahraničných zdrojov na slovenské reálie, ani k návrhu riešenia, ktoré by podporovalo tvorbu nových vzdelávacích zdrojov prispôsobených na súčasné potreby žiakov.

Navrhnúť a pilotne uskutočniť mechanizmus sprístupňovania vysokoškolských učebníc, skrípt a pod. a vedeckých časopisov vydávaných vysokými školami pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úloha bola čiastočne splnená. MŠVVaŠ SR v čase implementácie akčného plánu informovalo vysoké školy o možnosti využívania verejných licencií pri výstupov financovaných z verejných zdrojov. Písomné informovanie vysokých škôl však nie je zo strany ÚSV ROS ako gestora Iniciatívy pre otvorené vládnutie dostačujúcim krokom k dosiahnutiu žiadaného efektu. ÚSV ROS odporúčal MŠVVaŠ SR pokračovať v aktivite za účelom šírenia povedomia o tejto možnosti medzi vysokými školami.

Predložiť na rokovanie vlády legislatívne návrhy, ktoré zavedú konkrétne pravidlá otvoreného publikovania a povinnosť bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úloha bola čiastočne splnená. V čase implementácie akčného plánu bolo na úrovni vysokých škôl novelizáciou zákona zavedené odporúčanie využívať verejné otvorené licencie, ale v čase implementácie akčného plánu nebol známe plánované legislatívne zmeny na úrovni nižších stupňov vzdelávania.

Na vybrané práce povinne zverejňované v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác zanalyzovať možnosť udelenia verejných licencií Creative Commons CC BY uvedenie autora ako štandardných licencií

Úloha bola splnená. Novelizácia zákona o vysokých školách umožňila využívať na záverečné práce zverejňované v CRZP aj verejnú licenciu CC. Bolo by vhodné zo strany MŠVVaŠ SR pokračovať v aktivite za účelom šírenia povedomia o tejto možnosti medzi vysokými školami.

Zvyšovať povedomie učiteľov, ostatných pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov regionálneho školstva a žiakov a študentov o otvorených vzdelávacích zdrojoch.

Úloha bola čiastočne splnená. Metodicko- pedagogické centrum informovalo ÚSV ROS o ponuke vzdelávacích kurzov, ktoré pre pedagógov MPC ponúka aj o špeciálnych digitálnych edukačných pomôckach určených na prácu pedagógov či odborných zamestnancov v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý prebiehal v rokoch 2013 – 2015 . Zdroje, ktoré z projektu vznikli (v celkovom rozsahu 1 980 minút pôvodných edukačných videoprogramov), by sa mali nachádzať v Centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu. Avšak, k téme tvorby, hľadania a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov neboli dostupné žiadne vzdelávacie programy.

Zverejňovať výstupy schvaľovacieho procesu vzdelávacích zdrojov na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úloha je pravidelne plnená. Výstupy schvaľovacieho procesu sú pravidelne zverejňované na webstránke MŠVVaŠ SR.

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné na on-line portáli Trello


Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Zmapovať existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje na MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách a identifikovať, ktoré je možné zverejniť pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“

Úloha bola splnená. V čase implementácie akčného plánu zmapovala Sekcia regionálneho školstva MŠVVŠ SR na základe podkladov od jednotlivých organizačných útvarov ministerstva a priamo riadených organizácií rezortu existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje. Výsledkom mapovania bolo, že na základe vtedajších zmluvných vzťahov medzi MŠVVŠ SR a jej partnermi neexistovali elektronické vzdelávacie zdroje, ktoré by MŠVVŠ SR mohlo zverejniť pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". Existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje sú dostupné na tomto mieste. (XLSX, 22 kB) 

Zmapovať existujúce repozitáre na MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách. Definovať, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov. Určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie otvorených vzdelávacích zdrojov, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov

Úloha bola splnená. V čase implementácie akčného plánu MŠVVŠ SR zmapovalo jednotlivé repozitáre spolu s ich charakteristikami.  Výsledkom mapovania bola skutočnosť, že ani jeden z existujúcich repozitárov v rezorte školstva vo vtedajšom stave nemohol byť  použitý ako centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje. MŠVVŠ SR mal v tom čase k dispozícii informačný systém Planéta vedomostí, ktorého ambíciou bolo po rozšírení plniť funkciu jednotnej platformy pre digitálny vzdelávací obsah. Takto by mal spĺňať väčšinu identifikovaných dôležitých vlastností (PDF, 177 kB) pre centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje. MŠVVŠ SR ďalej zosumarizovalo potrebné vlastnosti centrálneho repozitára. V tom čase existujúce repozitáre sú dostupné na tomto mieste.  (XLSX, 20 kB)

Analyzovať proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a identifikovať možné prekážky ich zverejnenia pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“

Úloha bola splnená. V čase implementácie akčného plánu zanalyzovala Sekcia regionálneho školstva v spolupráci so zapojenými subjektmi  proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní z pohľadu autorskoprávnej ochrany autorov diel ako aj podmienok a postupov verejného obstarávania, vrátane identifikácie možných prekážok zverejnenia uvedených vzdelávacích zdrojov pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". Na základe toho navrhla nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov, ktorý podmienku zverejnenia pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora" zohľadňuje. 

Navrhnúť nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v ktorom bude možné zabezpečiť zverejnenie obstarávaných vzdelávacích zdrojov pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“

Úloha bola čiastočne splnená. V čase implementácie akčného plánu Sekcia regionálneho školstva v spolupráci so zapojenými aktérmi vypracovala návrh nového procesu obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov. Zabezpečenie zverejnenia obstarávaných vzdelávacích zdrojov nebolo nadefinované pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora" (CC-BY), ale bola zvolená licencia nekomerčného použitia (CCBY-NC). Tá síce umožňuje zverejnenie a následné využitie vzdelávacích zdrojov, ale nebude to otvorený vzdelávací zdroj s neobmedzeným spôsobom použitia. Nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov podľa nevhodne zadefinovanej licencie overuje MŠVVŠ SR v rámci verejného obstarávania prostredníctvom súťaže návrhov za účelom získania návrhu učebnice s následným priamym rokovacím konaním s vydavateľom. Výsledkom bude zmluva udeľujúca verejnému obstarávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu, na všetky spôsoby použitia známe v čase  uzatvorenia licenčnej zmluvy a na celú dobu trvania majetkových práv, s právom verejného obstarávateľa udeliť sublicenciu tretej osobe, ako aj postúpiť licenciu tretej osobe, vrátane práva verejného obstarávateľa udeliť licenciu podľa §49a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Pilotne overiť proces obstarávania vzdelávacích zdrojov vrátane ich zverejnenia pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“

Úloha bola čiastočne splnená. V čase implementácie akčného plánu pripravila Sekcia regionálneho školstva vecné podklady k realizácii verejného obstarávania. Dňom 01. 01. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý nahradil zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Obsah licenčnej zmluvy a podklad k verejnému obstarávaniu bolo potrebné zosúladiť s novou právnou úpravou. Pilotné overenie procesu verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ich zverejnením pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“ bolo preto vhodné viazať na tento nový právny režim, preto bol pôvodný termín plnenia úlohy presunutý na 31. 01. 2016. Proces verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ich zverejnením pod otvorenou verejnou licenciou v súlade s novým autorským zákonom účinným od 01. 01. 2016 bol v čase hodnotenia plnenia akčného plánu v stave overovania. Overovanie procesu prebiehalo v rámci vyhlásených verejných obstarávaní, zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, na predmety zákaziek Prvouka pre 2. ročník základnej školy a Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Nasledovať mali zverejnené verejné obstarávania na ďalšie tituly učebníc.

Navrhnúť opatrenia a ich realizáciu na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch

Úloha bola čiastočne splnená. Na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch MŠVVŠ SR identifikovalo v čase implementácie akčného plánu ako najvhodnejší program kontinuálneho vzdelávania učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov. Jeho vypracovaním bolo poverené Metodicko-pedagogické centrum. Program mal byť schválený v akreditačnej rade a mal byť poskytovaný učiteľom materských, základných a stredných škôl ako aj ostatným pedagogickým zamestnancom regionálneho školstva. V čase implementácie akčného plánu bolo ambíciou, aby akreditovaný kurz v tejto téme mohla navrhnúť, dať akreditovať a ďalej ponúkať aj nezávislá organizácia, v tom čase však na takýto kurz na Slovensku nemala žiadna organizácia akreditáciu. Druhou alternatívou bolo navrhnúť a realizovať iné formy šírenia tejto témy pre cieľové skupiny, napr. pomocou internetu, intranetu jednotlivých škôl, cez špecializované noviny a časopisy cieľových skupín, workshopy, konferencie a pod.

Zapojiť sa do multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, zdieľanie a opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov

Úloha bola splnená. MŠVVŠ SR a jeho priamo riadené organizácie sa v rámci svojich kompetencií v čase implementácie akčného plánu zapájali do multilaterálnych snáh a prostredníctvom rôznych projektov organizovaných v SR aj mimo nej podporovali aktivity škôl, pedagógov, žiakov a študentov v celom spektre tvorby a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov. Jedným z nich bol projekt „Consumer Classroom“, webová stránka vytvorená na účely spolupráce pedagógov z celej EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne nástroje určené na výučbu 12 až 18-ročných žiakov a študentov, zamerané na získavanie praktických spotrebiteľských zručností.

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné v hodnotiacej správe.