Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Participatívne rozpočty na školách

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

 • Zaradenie: podaktivita 2, participatívne rozpočty a školy
 • Zapojené expertky: Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová, Barbara Gindlová

Prečo participatívny rozpočet na školách

Výsledky realizovaných prieskumov, kvalitatívnych rozhovorov a panelových diskusií ukazujú, že zapájanie detí a mladých do spolurozhodovania je kľúčové pre potenciálnu zmenu. Mladí ľudia tvoria veľkú časť populácie, preto by sa mali spolupodieľať na politickom a občianskom živote. Inšpiráciu čerpáme z Českej republiky, Portugalska či USA. Preto sme sa preto rozhodli realizovať proces zavádzania participatívnych rozpočtov na školách aj na Slovensku ako súčasť národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP Parti).

Participatívny rozpočet na školách je jeden z prístupov, ktorý otvára tému aktívneho občianstva a participácie mladých. Ak chceme, aby sa mladí ľudia zaujímali o verejné dianie, musíme im dať príležitosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť už v útlom veku. A kde inde ako v prostredí, v ktorom trávia veľkú časť svojho dňa? Keď to podchytíme tu a teraz, existuje veľký predpoklad, že sa zapoja nielen do rozhodovania v samospráve, ale aj v rámci štátu. Môžu sa stať občanmi, ktorí budú vedieť spolupracovať medzi sebou a nebude im cudzí ani konštruktívny dialóg a kritické myslenie.

Čo sú participatívne rozpočty na školách

Školský participatívny rozpočet (ďalej len „PR na školách“) je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty.

Výhody participatívnych rozpočtov na školách

 • Rozvíja sa duch občianstva a podporuje sa demokratické riadenie škôl za účasti žiakov, kreatívne myslenie, komunikačné, prezentačné, finančné zručností.
 • Identifikujú sa slabé miesta, spoznávajú sa názory mladých ľudí a zlepšuje sa atmosféra v triedach a v škole.
 • Zvyšuje sa záujem žiakov o chod školy, neskôr samosprávy, štátu.
 • Učia sa navrhovať, presadzovať, hodnotiť projekty, zodpovedne sa rozhodnúť a vybrať najlepšie riešenie.
 • Spolupracujú so spolužiakmi naprieč ročníkmi a odbormi.

Zrealizované aktivity

 • Vytvorili sme spoločenskú hru Nie je mesto ako mesto ako vzdelávaciu pomôcku pre zavádzanie PR na školách.
 • Spracovali sme metodiku pre učiteľov na podporu participácie a aktívneho občianstva vo výuke s názvom Nie je občan ako občan a metodický materiál pre školských koordinátorov parti rozpočtov s názvom Nie je škola ako škola.
 • Vytvorili sme elektronickú aplikáciu pre podporu praktickej časti PR na školách pre ich koordinátorov (v spolupráci s Inštitútom H21).
 • Zrealizovali sme 13 školení, počas ktorých sme vyškolili viac ako 280 koordinátorov a zástupcov žiakov zo 111 stredných škôl.
 • Spustili sme pilotný ročník na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Myšlienku zavádzania PR na školách sme začali realizovať s Trenčianskym samosprávnym krajom v školskom roku 2018/2019 na stredných školách. Kraj zverejnil pre školy výzvu a rozhodol sa vyčleniť 1.000 € na školu. Z celkovo 27 prihlásených škôl bolo vybraných prvých 16 prihlásených škôl. V prvom ročníku bolo podaných 96 projektov, hlasovalo o nich skoro 5.000 hlasujúcich a  zrealizovaných bolo 38 projektov. Medzi najčastejšie projekty, ktoré študenti realizovali, boli separácia odpadu, oddychové zóny, resp. klubovne, rekonštrukcia toaliet, resp. pravidelné dopĺňanie hygienických potrieb. Ďalšími podporenými projektami boli wifi na škole, skrášlenie átria, stojany pre atlasy, akvárium, knihovňa, úprava telocvične, cvičebné pomôcky do telocvične, skrinky na topánky, mikrovlnka, vybavenie odbornej učebne, pohodlné sedenie pred triedami (lavičky, tulivaky), spoločenské hry, stolný futbal, biliard, protišmykové rohože, vymaľovanie tried, školské mikiny a dresy, filtrácia vody.
 • Na základe úspešného pilotného ročníka sa o PR na školách zaujímali aj ďalšie samosprávne kraje. V školskom roku 2019/2020 sme začali realizovať PR v Trenčianskom kraji (29 škôl), Trnavskom kraji (46 škôl) a Bratislavskom kraji(20 škôl), ktorý sme ale museli v súvislosti Covid-19 pozastaviť. Veríme, že v budúcnosti prenikneme do všetkých krajov. Zároveň sa s PR presadzujeme aj v prostredí základných škôl (mesto Trenčín).
 • Začali sme spolupracovať s mestom Trenčín a Nadáciou otvorenej spoločnosti v rámci pilotného zavádzania participatívnych rozpočtov na dvanástich základných školách v školskom roku 2020/2021.
 • Upravili sme materiály v elektronickej aplikácií pre základné školy, aby participatívne rozpočty zvládli aj mladší žiaci.
 • Podpísali sme Memorandum o spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (PDF, 493 kB) so zámerom podporiť proces presadzovania občianskeho vzdelávania a participácie mladých ľudí v súlade s princípmi Iniciatíva pre otvorené vládnutie.
 • Vyšiel nám článok v Pedagogických rozhľadoch (PDF, 6 MB) (str. 34-35) v splupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Odporúčania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 • Dobrou praxou zo zahraničia je Portugalsko, ktoré svojim prístupom podporuje participáciu mladých. V Portugalsku prostriedky na realizáciu PR na všetkých základných a stredných verejných školách vyčleňuje ministerstvo školstva. Na zrealizovanie dobrých nápadov dostane každá škola 1€ na žiaka, pričom minimálna suma pre školu je 500 €.
 • Aplikáciu, ktorú majú koordinátori participatívneho rozpočtu k dispozícii máme z Českej republiky, kde realizujú participatívne rozpočty na základných a stredných školách.
 • Program YouthPB Accelerator zviditeľňuje projekty, do ktorých sú zapojení mladí ľudia v rámci participatívnych rozpočtov.

Návody ako na to

Nie je škola ako škola

parti rozpočty na školáchNie je škola ako škola je publikácia, ktorá v prvom rade predstavuje študentom a pedagógom stredných škôl pojem participácia a následne prezentuje jeden z jej nástrojov – participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet je výbornou príležitosťou pre študentov, aby si zažili participáciu na vlastnej koži. Dokonca, či predovšetkým aj tí, ktorí by sa sami do žiadnej aktivity nezapojili. Publikácia Dominiky Halienovej sumarizuje a vyhodnocuje skúsenosti z prvého ročníka parti rozpočtov na školách a súčasne krok za krokom prevedie záujemcov o spustenie parti rozpočtu na ich školách, ako postupovať. Bonusom je špeciálne a pre tento účel vyvinutá dosková spoločenská hra Nie je mesto ako mesto autorky Alexandry Hrabinovej... <čítajte viac>


Nie je mesto ako mesto

Nie je mesto ako mestoSpoločenská hra Nie je mesto ako mesto žiakom hravou formou približuje ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste. Doska hry zobrazuje fiktívne mestečko Participatívne, ktoré má svoje mestské štvrte: nudnú, upchatú, špinavú, bifľošskú, ignorantskú. Hra začína príbehom, ktorý hovorí, že v mestečku sa práve konali komunálne voľby. Novozvolený primátor vie, že obyvatelia poznajú problémy svojho mesta najlepšie, a preto by mali spolurozhodovať o tom, kam peniaze z mestského rozpočtu pôjdu. Hráči sa stávajú obyvateľmi mesta a aktívne preberajú časť zodpovednosti za svoje okolie. V piatich skupinkách (mestských štvrtiach) diskutujú o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života vo svojom susedstve... <čítajte viac>


Nie je občan ako občan

Nie je občan ako občanMetodika pre zavádzanie témy participácie do výučby Nie je občan ako občan vznikla ako následok realizácie participatívnych rozpočtov na stredných školách, ktorý prebudil u študentov i pedagógov veľký záujem hlbšie poznať zmysel, možnosti a metódy zapájania verejnosti do vecí verejných. V  spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo vznikla  metodika pre učiteľov, ktorej cieľom je podporiť témy participácie a aktívneho občianstva vo výuke. V metodike učitelia nájdu päť originálnych aktivít na rozšírenie a oživenie vyučovania a mimoškolských aktivít na tému participácia. Aktivity prinášajú do triedy gamifikáciu ako nový trend vo vzdelávaní a využívajú zážitkové a interaktívne metódy... <čítajte viac>

 

Konferencia k ukončeniu pilotného ročníka

Konferencia s názvom NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA, ktorá sa uskutočnila 11. októbra 2019 v priestoroch Kasární na Trenčianskom hrade začala predstavením participatívnych rozpočtov na školách očami troch študentov z troch zapojených stredných škôl do pilotného ročníka. Nasledovala kolekcia prezentácií, v ktorých organizácie predstavili nové prístupy a témy vo vzdelávaní. Predstavili sa Lucia Pazičová (PDF, 2 MB) (Zastavme korupciu – Férovka), Ján Orlovský (PDF, 1 MB) (Nadácia otvorenej spoločnosti - Otvorené školy), Miro Drobný (eSlovensko - Kto je ďalší), Dagmar Kúdelová Kopčanská (PDF, 370 kB) (Postbellum - Alternatívne formy oboznamovania sa s vlastnou históriou) a Jana Feherpataky Kuzmová (Inštitút pre aktívne občianstvo - Školy, ktoré menia svet; Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže).

fotografia z udelovania cien

Pokračovali sme diskusiou na tému Moderné školy, alebo kde hľadať spojencov. Moderátor tohto bloku Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti) sa diskutujúcich hostí pýtal čo bráni inováciám v školskom prostredí?, ako možno podporovať inovatívne projekty a programy na školách?, mala by táto úloha zostať na strane mimovládnych organizácií, alebo by mal štát vytvárať podporné mechanizmy?, akú úlohu v tom zohrávajú samosprávy? Okrem prezentujúcich z predchádzajúceho bloku diskutovali i Milan Polešenský z Iuventy a zástupkyňa primátora mesta Hurbanovo, Mária Hamranová.

Popoludní nasledovalo dlhoočakávané vyhodnotenie pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na stredných školách a ocenenie toho najlepšieho, čo pilotný ročník priniesol. V septembri sme vycestovali do všetkých škôl a vyspovedali študentov a učiteľov zapojených do participatívneho rozpočtu. Z viac ako 7 hodín videozáznamu sme na podujatí premiérovo pustili zostrih dvanástich minút toho najlepšieho.

V tretej časti podujatia sme hovorili o tom, ako pilotný ročník prebiehal a čo priniesol, v podaní Dominiky Halienovej z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá mala celý proces pod palcom. Budú sa môcť školy zapojiť aj do druhého ročníka participatívneho rozpočtovania na školách? Zodpovie Ingrid Koščová z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Moderátorkou záverečného gala bola Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá pod heslom „participatívny rozpočet nie je súťaž, ale spolupráca“, ocenila vo veľmi unikátnych kategóriách všetkých šestnásť zapojených stredných škôl. Ste zvedaví za čo boli školy ocenené a aké ceny si odniesli?

 Fotografia z udelovania cien

Europoslancom Monike Beňovej, Vladimírovi Bilčíkovi a Ivanovi Štefancovi ďakujeme za prejavenú ochotu poskytnúť návštevné miesta do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Vecné ceny a vstupenky do sveta kultúry poskytli láskaví sponzori. Všetkým by sme sa ešte raz aj touto cestou chceli srdečne poďakovať!

Fotografia sponzorov

Participácia a mladí ľudia

Otvorili sme tému zapájania detí a mladých ľudí do spolurozhodovania na záverečnej konferencií NP PARTI AFTER PARTY dňa 6. augusta 2020.

Participácia a mladí

 • Typ výstupu: záznam z panelovej diskusie zo záverečnej konferencie NP PARTI – AFTER PARTY
 • Diskutujúci experti: Elena G. Kríglerová (CVEK) , Zuzana Čačová (Nadácia otvorenej spoločnosti Nadácia otvorenej spoločnosti), Katarína Čavojská (Rada mládeže Slovenska), Dominika Halienová(Úrad Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Karolína Janičíková (Gymnázium Považská Bystrica)
 • Moderuje: Ján Orlovský
 • Stručný opis: Sú mladí ľudia aktérmi a plnohodnotnými osobnosťami, alebo len čakateľmi na dospelosť? O znepokojivých štatistikách, participácii mladých, kultúre spolurozhodovania na školách, participatívnych rozpočtoch, ale aj o novej Stratégii podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v SR, opatreniach v oblasti participácie detí a mladých ľudí v samosprávach a na školách.

Reflexia/dojmy zo spoločenskej hry NIE JE MESTO AKO MESTO


Viac informácií o participatívnych rozpočtoch na školách na webovej stránke NP PARTICIPÁCIA


Kontakt

Dominika HalienováDominika Halienová (tel.: 02/509 44 44979) - pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V národnom projekte PARTICIPÁCIA je zodpovedná za zavedenie participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl a výskum procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí samosprávy. Inžinierske štúdium ukončila v odbore verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2018.  Bola členkou študentského parlamentu a akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skúsenosti v oblasti komunálnej politiky začala získavať v roku 2014, kedy sa stala poslankyňou obecného zastupiteľstva vo svojej rodnej obci Košťany nad Turcom. V roku 2017 stážovala na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava na útvare hlavného kontrolóra. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začala ako študentka vysokej školy stážovať vo februári 2017 a od októbra 2018 v trvalom pracovnom pomere.