Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Participatívny rozpočet na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji

logo parti rozpocet

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Informácie o parti rozpočte nájdete aj na novom webe NP Participácia.

V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom spúšťa Úrad splnomocnenca vlády SR (ÚSV ROS) v rámci národného projektu Participácia v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú formou účelovej dotácie prevedené do rozpočtu pilotných škôl.

Súčasťou procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl je výber šestnástich stredných škôl na základe otvorenej výzvy zapojiť sa do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov, určenej všetkým stredným školám v pôsobnosti TSK. V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl sami rozhodujú, ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Ponúkajú riešenia spracované do konkrétnych projektov, hlasujú o ich poradí a najlepšie projekty zrealizujú. Učia sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajú rozvoju školy (prípadne mestskej časti, mesta).

Ciele dotačnej schémy / pilotného ročníka  

 • pilotné testovanie a zavádzanie participatívnych rozpočtov a procesu participatívneho rozpočtovania v prostredí šestnástich pilotných stredných škôl,
 • podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí,
 • participácia ako nová téma vzdelávania na stredných školách,
 • vytvorenie metodiky zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti participácie (teoretická časť a praktická časť / vedomosti – zručnosti - postoje)
  • teoretická časť / vedomosti + zručnosti: nový metodický modul a nová 
                 zážitková hra o participatívnom rozpočte, ktorá slúži ako vzdelávací
                 nástroj pre učiteľov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl
  • praktická časť / zručnosti + postoje: zavádzanie procesu
                 participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl a presadzovanie
                 tvorby „mini projektov“ priamo študentmi ako praktická súčasť
                 vzdelávacieho procesu

Podmienkou vstupu stredných škôl do pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov je aplikácia inovatívnych vzdelávacích nástrojov a metód do procesu vyučovania, zameraných na oblasť participácie a participatívneho rozpočtovania a poverenie vybraných zamestnancov školy, aby poskytli odbornú a organizačnú súčinnosť pri zavádzaní procesu.

Čo školy bezplatne získajú, ak sa zapoja do dotačnej výzvy?  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vybraným stredným školám poskytne:

 • odborný tréning pre učiteľov a riaditeľov škôl a možnosť priebežných konzultácií,
 • bezplatný prístup k vzdelávacím materiálom a metodikám, ktoré do výuky a vzdelávania zavádzajú tému participácie,
 • podporný balíček, ktorého súčasťou je vzdelávacia pomôcka:
  • bezplatný vstup do elektronickej aplikácie, ktorá školy bezpečne prevedie procesom zavádzania rozpočtov, ako aj zabezpečí transparentné hlasovanie o najlepších projektoch na jednotlivých školách,
  • spoločenská hra, ktorú vyvinul ÚSV ROS ako neformálny nástroj zavádzania participatívnych rozpočtov a vzdelávania mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácií.

Registrácia

Registrácia stredných škôl bude spustená dňa 10. októbra 2018. Všetkým riaditeľom stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude v rovnakom čase zaslaná výzva na prihlasovanie do pilotného ročníka spolu s registračným linkom.

Viac informácii o pilotnom ročníku zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách sa dozviete vo VÝZVE. (PDF, 951 kB)

Časový harmonogram

OKTÓBER 2018 / PRIHLÁSENIE STREDNÝCH ŠKÔL DO PILOTNÉHO ROČNÍKA

Stredné školy v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa do pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov v školskom roku 2018/2019 prihlasujú v súlade s bodom 4 tejto výzvy.

NOVEMBER - DECEMBER 2018 / PRÍPRAVNÁ FÁZA

Prípravná fáza začína tréningom úspešných žiadateľov - riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, v priebehu posledného novembrového týždňa. Účastníci tréningu sa napríklad dozvedia ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; ako vymedziť využitie peňazí; ako stanoviť maximálne náklady na projekt; akým spôsobom vybrať triedy, ktoré sa do pilotného ročníka zapoja a mnoho ďalších nápovied, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel pilotného ročníka v decembri.

JANUÁR - FEBRUÁR 2019 / TEORETICKÁ VZDELÁVACIA FÁZA 

Teoretické vzdelávanie je možné realizovať v skrátenej a rozšírenej verzií výučby. Minimálny objem hodín, ktoré je potrebné zaviesť do výučby predstavuje 3 vyučovacie hodiny. Tieto hodiny zahŕňajú hru spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá simuluje jednotlivé fázy participatívneho rozpočtu tak, ako ho poznáme z prostredia väčšiny slovenských skúseností. V nadväznosti na zážitok z hry vedie učiteľ so žiakmi reflexívnu hodinu. Rozšírená verzia výučby ďalej zahŕňa témy, ktoré podnecujú samostatné uvažovanie študentov o meste v ktorom žijú, o našej spoločnosti a rozvíja ich občianske kompetencie. Študenti nachádzajú odpovede na otázky čo je to komunita? Čo môžem spraviť pre svoju komunitu ja a čo mi dokáže moja komunita dať? Ako sa tvoria verejné politiky? Ako verejné politiky fungujú v našom okolí? Čo z pohľadu študentov treba v meste zmeniť? Ako sa mesto stará o mladých, starých, ľudí s postihnutím? Na koho sa môžeme s konkrétnym problémom obrátiť? V kompetencii akého orgánu samosprávy je daná politika? Študenti analyzujú textové úryvky zákona o obecnom zriadení, zákona o samospráve, VZN,  spracúvajú spoločnú víziu mesta a stanovujú SMART ciele pre jeho rozvoj. Pripravujú kampane, tlačové konferencie, diskusie vo formáte „O 5 minút 12“, kde sa stretávajú dvojice oponentov, ktoré vždy dbajú na používanie vecných argumentov bez neoverených informácií.

MAREC - APRÍL 2019 / PRAKTICKÁ VZDELÁVACIA FÁZA

To, čo sa doposiaľ študenti naučili v teoretickej forme, si teraz vyskúšajú v praxi - participatívny rozpočet sa zavádza do života školy. Študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane a prostredníctvom elektronickej aplikácie svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch.

MÁJ - JÚN 2019 / FÁZA REALIZÁCIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV

Realizované budú všetky projekty, ktoré sa na základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho rozpočtu – 1000,- Eur z rozpočtu TSK. Na každej strednej škole sa predpokladá realizácia 1-4 projektov.

OKTÓBER 2019 /SLÁVNOSTNÉ GALA

Počas Týždňa otvoreného vládnutia 2019 budú odprezentované výsledky pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK v školskom roku 2018/2019. Odborná porota spomedzi všetkých zrealizovaných študentských projektov pilotného ročníka ocení výnimočné projekty zaujímavými vecnými cenami. Zároveň prebehne vyhlásenie nového ročníka participatívneho rozpočtovania na stredných školách na Slovensku. Týždeň otvoreného vládnutia je podujatie organizované ÚSV ROS, ktoré sa každoročne koná v októbri. Vytvára špecifický priestor, v rámci ktorého sa prezentujú inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie dobrých príkladov v témach ako otvorené vzdelávanie, participácia, otvorené informácie, otvorená legislatíva či boj proti korupcii.

Výsledky hlasovaní k participatívnym rozpočtom na jednotlivých školách

Stredná odborná škola Trenčín

Stredná odborná škola Trenčín (JPG, 71 kB)   

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín (JPG, 100 kB)

Stredná umelecká škola Trenčín

Stredná umelecká škola Trenčín (JPG, 55 kB)

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Víťazné projekty - Gymnázium Nové Mesto nad Váhom (JPG, 80 kB)

Stredná odborná škola Púchov

Víťazné projekty - Stredná odborná škola Púchov (JPG, 69 kB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza

výsledky participatívneho rozpočtu na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi (JPG, 81 kB)

Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza

Výsledky parti rozpočtu - gymnazium Prievidza (JPG, 56 kB)

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Výsledky parti rpzpočtu - gymnázium dubnica nad váhom (JPG, 97 kB)

Stredná odborná škola Pruské

Výsledky parti rozpočtu - stredná odborná škola Pruské (JPG, 87 kB)

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Výsledky parti rozpočtu - Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom (JPG, 69 kB)

Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou sa konalo fyzické hlasovanie. Zo siedmich projektov, ktorým žiaci udeľovali svoje hlasy, vyšli víťazne dva projekty.

Najviac hlasov, a teda na prvom mieste sa umiestnil projekt Cíťme sa v našej škole dobre, ktorého navrhovateľmi je žiačka zo septimy a žiačka z 3.B triedy. Cieľom projektu je zakúpiť na všetky toalety dávkovače na servítky, dávkovače na mydlá, stojany na toaletné papiere a zrkadlá, aby sme sa v našej škole cítili všetci o niečo lepšie.  Projekt hlasujúci podporili 250 hlasmi. Cena projektu bude 500 €.

Na druhom mieste sa umiestnil projekt s názvom Vonkajšia oddychová zóna, navrhovateľmi tohto projektu sú dvaja žiaci zo sekundy a žiačka zo septimy. Cieľom projektu je vytvoriť príjemné posedenie pre žiakov vo vonkajších priestoroch školy v podobe lavičiek, stolov a vysadených kvetov. Okolo spomínaných lavičiek by mal byť osadený plot, na ktorý by si mohli triedy, zaľúbenci alebo kamaráti zamknúť svoje zámky. Projekt ste podporili 203 hlasmi. Cena projektu bude taktiež 500 €.

Na treťom mieste s počtom hlasov 202 sa umiestnil projekt Školské mikiny.  Navrhovateľmi  projektu sú žiačky z 3.A triedy. Keďže na Participatívny rozpočet bolo určených 1000 € a medzi druhým a tretím projektom bol rozdiel 1 hlas, financovanie tretieho projektu zabezpečí primátorka mesta PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná sponzorsky. Cena projektu je stanovená na 255 €.

Projekt Dresy, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste s počtom hlasov 138, a ktorého navrhovateľmi sú žiaci z 3.A triedy a žiak z 3.B triedy, sa natoľko zapáčil vedeniu školy, že sa rozhodlo chýbajúce peniaze do projektu investovať zo školského rozpočtu vo výške 220 €. Riaditeľka školy RNDr. Elena Kacvinská sa takto pozitívne vyjadrila priamo na workshope. Vedenie školy týmto podporí reprezentáciu školy na rôznych športových podujatiach. Projekt dofinancuje spoločnosť Eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou peňažným darom vo výške 150 €. Cena projektu bude 370 €.

Kontaktné osoby

Dominika Halienová
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
tel: 02/509 44 929

Dana Gavalierová
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
tel.: 032/6555 401