Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

 • Zaradenie: podaktivita 2, vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík
 • Zapojení experti: Dušan Ondrušek, Karolína Miková, Alena Petrželková

Jedným z hlavných problémov budovanie kapacít verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a podpory pro-participatívnych prístupov bola absencia špecializovaných vzdelávacích programov a podujatí v rámci ponuky ďalšieho vzdelávania pracovníkov verejnej správy. Základným predpokladom budovania kapacít v oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík bolo vytvorenie a otestovanie špecializovaného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík.

Ako vznikal vzdelávací program?

Ako prvá bola spracovaná analýza vzdelávacích potrieb (PDF, 1 MB), ktorá sa zamerala na sumarizáciu potrieb pracovníkov VS, ako aj požiadaviek na odborných zamestnancov VS vo vzťahu k participatívnej tvorbe verejných politík. Výsledkom boli odporúčania, ktoré sa stali východiskom pre tvorbu obsahu nového vzdelávacieho programu, ako aj dizajnovania efektívnych vzdelávacích metód. 

Na základe analýzy vznikli sylaby nového vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík (PDF, 640 kB), ktoré navrhli štruktúru vzdelávacieho programu. Vybrané témy, posilňujúce vedomosti, zručnosti i postoje k participácii boli rozčlenené do štyroch základných blokov. K nim boli navrhnuté konkrétne formy a metódy: prednášky, prezentácie s riadenou diskusiou, nácvik praktických zručností a špecifické cvičenia (experienciálne hry, inscenačné postupy – simulácie, hranie rolí).

Sylaby slúžili ako zadanie pre spracovanie metodík pre budúcich lektorov programu Participatívna tvorba verejných politík, ktorí zastrešia tréningy a programy vzdelávania. Išlo o učebné noty, ktoré zrozumiteľne sprevádzajú tých, ktorí budú zodpovední za implementáciu programu vzdelávania a budú participatívnu tvorbu verejných politík učiť, alebo budú sprevádzať tých, ktorí budú zodpovední za participatívne procesy.

Naliehavou potrebou artikulovanou účastníkmi školenia, ako aj odborníkmi expertného tímu, sa ukázala potreba vzniku učebných materiálov, ktoré by sprevádzali absolventa vzdelávacieho programu počas, ale aj po ukončení vzdelávania. Vznikla preto sada učebných textov, ktoré sa tematicky zaoberajú niektorou z oblastí participácie a súčasne slúžia aj ako manuál participácie, pre všetkých, ktorí stoja na začiatku realizácie participatívnych postupov:

Testovanie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík

Pilotné testovanie nového programu vzdelávania zabezpečilo vyškolenie 59 zamestnancov VS na všetkých úrovniach – ústredná štátna správa a miestna a regionálna územná samospráva. Testovanie vzdelávacieho programu prebehlo v období: 09/2019 – 02/2020 na troch školiacich skupinách:

Vyhodnotenie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík

V poslednej fáze testovania vzdelávacieho programu bolo spracované vyhodnotenie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík pre VS (PDF, 2 MB) a jeho implementácie. Materiál objasňuje motivácie a víziu ÚSV ROS, prečo sa vybral smerom vzdelávania a budovania kapacít a popisuje prípravu a tvorbu vzdelávacieho programu. Zároveň  ponúka širší pohľad na ukotvenie témy v agende ÚSV ROS. Správa prezentuje výsledky z pilotného cyklu vzdelávania, sumarizuje zistenia a návrhy opatrení pre zlepšenie a rozšírenie implementácie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík. Sumarizuje zrealizované kroky s dôrazom na:

 • zabezpečenie prístupu odborných zamestnancov verejnej správy (VS) ku vzdelávaniu, 
 • postupné vytváranie podmienok pre systematické budovanie kapacít v prostredí VS,
 • ponúka  hlavné závery a opatrenia, potrebné realizovať pre podporu, rozvoj a presadenie participácie ako princípu tvorby verejných politík,
 • informuje o možnostiach, aktuálnej ponuke a plánovaných krokoch ÚSV ROS v oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 

Učebnica participatívnej tvorby verejných politík

Zistili sme, že v prostredí verejnej správy (VS) chýba adekvátna podpora zavádzania participatívnych postupov pri tvorbe verejných politík v podobe vzdelávacieho programu či učebných textov o participácii určených pre zamestnancov VS. Pritom práve zamestnanci VS sú zodpovední za tvorbu a implementáciu verejných politík, od nich sa očakáva, že budú iniciátormi a sprievodcami participatívnych procesov a že budú lídrami participácie na Slovensku. Vznikla preto najprv sada učebných textov o participácii, ktoré napokon s cieľom ešte účinnejšie podporiť predstaviteľov VS v tvorbe verejných politík participatívnym spôsobom, vyústili do vzniku ucelenej a aj graficky atraktívnej učebnice participácie. Učebnica je určená všetkým, ktorí chcú poznať participatívne procesy, ktorí sa chystajú ich realizovať, zástupcom z rôznych prostredí – organizovanej aj neorganizovanej občianskej verejnosti, občianskym združeniam, jednotlivcom, ale aj študentom verejnej správy či sociálnych vied, vzdelávacím inštitúciám, no predovšetkým tým, na ktorých sú v oblasti participácie kladené najvyššie nároky: úradníkom na všetkých úrovniach VS – od ústredných orgánov verejnej správy, cez samosprávne kraje, po mestá a obce.

Participovať? Participovať!Spracovanie učebnice  participatívnej tvorby verejných politík – PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! predstavuje nielen podporný materiál k vzdelávaniu, ale hlavne praktického sprievodcu pre tých, ktorí budú realizovať, riadiť či koordinovať participatívne procesy. Obsahuje nielen súbor základných informačných textov a užitočných prepojení na výstupy projektu NP PARTI (knižné publikácie z edície Participácia, metodické usmernenia, praktické „kuchárske knihy“ participatívnych procesov z pilotnej schémy, katalóg e-nástrojov participácie), ale prehľadnými setmi otázok diagnostikuje potreby inštitúcie v oblasti participácie a vedie tých, ktorí sú zodpovední za riadenie participatívneho procesu. Cieľom učebnice je poskytnúť základné informácie pre naštartovanie vedomej a riadenej participácie verejnosti na tvorbe verejných politík. Publikácia chce aj zabojovať o pevné miesto v knižnici a praxi každého moderného úradníka. Učebnica obsahuje Opis pracovných činností pre „manažéra/koordinátora participácie (PDF, 307 kB), ktorý pomôže VS namodelovať rozsah povinností a kompetencií pracovníka zodpovedného za riadenie procesu participácie.

Elektronické vzdelávacie obsahy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (e-learning)

 • Vyhovuje vám viac štruktúrovane spracovaný  digitálny vzdelávací obsah?
 • Uprednostňujete možnosť stiahnutia si dokumentov a tabuliek pri vzdelávaní?
 • Využite e-learning – bezplatný a 24 hodín dostupný program na webovej stránke ÚSV ROS (ako aj na webovej stránke NP PARTICIPÁCIA).

E-learning je súčasťou znalostnej databázy ÚSV ROS. Umožní aplikovať do procesu ďalšieho vzdelávania pracovníkov verejnej správy hybridné formy štúdia, ako aj podporiť proces samoštúdia u všetkých tých, ktorí chcú vedieť o participácii viac. Elektronické vzdelávacie obsahy sú  doplnené textami z publikácií knižnej edície Participácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá ponúka užitočný mix výstupov národného projektu – od analytických materiálov a štúdií, cez návody a metodiky, až po konkrétne príklady participatívnych procesov. Odkazy na publikácie, ktoré sa venujú všetkým oblastiam a rovinám participácie nájdete  vždy pri téme, ktorá bude s daným výstupom súvisieť.

Testovanie ďalších modulov vzdelávania

Implementácia vzdelávacieho programu ukázala, že agenda participatívnej tvorby verejných politík je veľmi komplexná agenda, ktorá vyžaduje multidisciplinárny prístup a teda aj rozšírenie vzdelávacích aktivít o nové témy. V rámci projektu sme otestovali ďalšie moduly:

Tréning trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík

Nadstavbovou vzdelávacou aktivitou bol tréning trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý vznikol ako reakcia na neexistujúcu ponuku vzdelávania v predmetnej oblasti. ÚSV ROS si uvedomoval, že efektívny proces zavádzania nových pracovných metód, postavených na princípe zapájania verejnosti, je potrebné zrealizovať v personálne najpočetnejšom sektore, akým VS nepochybne je. Prostredie VS si preto vyžaduje nasadenie veľkého počtu odborných kapacít, ktoré na pracovnom trhu chýbajú. ÚSV ROS preto inicioval realizáciu nadstavbovej vzdelávacej aktivity – prvá fáza Tréningu trénerov participácie, prebehla v období: 09/2019 – 02/2020 v dvoch školiacich skupinách:

On–line nástroje na podporu participatívnych procesov

Vzdelávanie zamestnancov VS a COVID-19 ukázalo, že téma využívania elektronických nástrojov v praxi verejnej správy (s dôrazom na participatívny proces) je aktuálnou výzvou, s ktorou sa bude musieť ÚSV ROS a vôbec celý segment vzdelávania a VS v budúcnosti vysporiadať.

Výhody a možnosti on-line nástrojov:

 • stanú sa atribútom hybridnej formy vzdelávania: kombinácie prezenčného a dištančného vzdelávania, ako aj kombinácie diskusií na diaľku a diskusií naživo,
 • umožňujú nielen dištančné vzdelávanie, ale aj dištančné riadenie participatívnych procesov, 
 • zohrajú dôležitú úlohu aj pri tvorbe verejných politík – umožnia organizovať on-line konferencie, dokážu archivovať interakcie, ku ktorým je možné vrátiť sa aj v off-line režime,
 • moderné on-line nástroje umožňujú kopírovať správanie ľudí v prirodzenom prostredí, napríklad nastavením softvéru pre organizáciu prestávok, kde môže dochádzať k neformálnemu sieťovaniu.

Pre účely posilnenia využívania elektronických nástrojov v dištančnom vzdelávaní a riadení, pre podporu  zberu dát a podnetov, ako aj nástrojov na on-line zapájanie verejnosti do rozhodovania na jednotnom metodickom základe bol graficky spracovaný prehľadný katalóg pätnástich komunikačných on-line nástrojov (PDF, 10 MB). Katalóg bude využitý ako príloha k metodikám plánovania, realizácie a hodnotenia participatívnych procesov, súčasne bude slúžiť pre blok budovanie kapacít a vzdelávanie.

Informačno – komunikačné podujatia venované téme participácia

V rámci projektu sme zrealizovalo 145 informačno – komunikačných podujatí, ktorých spoločným menovateľom bola participácia a participatívna tvorba verejných politík. Z kľúčových podujatí sme realizovali videozáznamy, ktoré sú k dispozícii v databáze podujatí (PDF, 541 kB).

O expertoch

Dušan OndrušekDušan Ondrušek - senior tréner a konzultant, ktorý v roku 1991 založil organizáciu PDCS a vyše 20 rokov ju viedol. V rámci národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík pôsobil ako spoluautor a lektor vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii pre ľudí, ktorí potrebovali pomoc na životnej ceste. Učil, venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť zmierovania komunitných konfliktov, nenásilnú komunikáciu, organizačný rozvoj, otázky participatívneho vzdelávania a rozhodovania. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov, ako tréner a facilitátor viedol vyše 2 000 tréningov v štyridsiatke krajín. V posledných rokoch sa popri špeciálnych tréningoch venuje zahraničným programom, ako aj konzultačnej, analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse. Je autorom a spoluautorom 16 kníh a mnohých odborných statí, napr. publikácie Čítanka pre neziskové organizácie, Tréning? Tréning, Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom, ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr. S tekvicou priviazanou o nohu, Sop-sum-sum a Yahoo Boys.

Karolína MikováKarolína Miková - riaditeľka PDCS, kde pôsobí od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite JohnsaHopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.V rokoch 2011–2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 35 krajinách sveta.

Alena PetrželkováAlena Petrželková - v rámci národného projektu NP PARTI pôsobí ako odborná konzultantka  pre oblasť vzdelávania. Vyštudovala filozofiu a pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako sociálna kurátorka a pedagogička. V Európske kultúrnej spoločnosti bola súčasťou projektového tímu, ktorý implementoval projekty financované zo štrukturálnych fondov zameraných na inklúziu sluchovo postihnutých ľudí. Podieľala sa na implementácii projektu ISOMI, ktorý bol zameraný na internetizáciu miest a obcí. Takmer 10 rokov pôsobila v občianskom združení Šanca pre nechcených, kde pracovala ako koordinátorka projektov zameraných na sociálnu inklúziu a vzdelávanie, zaoberala sa prípravou  a realizáciou vzdelávacích aktivít pre dospelých - školenia pre dobrovoľníkov a pre opustené matky s deťmi. Od roku 2019 je súčasťou tímu NP PARTI na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.