Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

participacia

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začal dňa 15. apríla 2017 realizovať trojročný národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, skrátene projekt Participácia. Projekt ÚSV ROS, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje ako jedna komplexná aktivita, ktorá bude vnútorne členená na dve podaktivity:

  • pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
  • analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS) a konkrétnou mimovládnou organizáciou vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu. Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavuje „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“.

ANALYTICKO-METODICKO-LEGISLATÍVNA PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK DO PRAXE

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne budovaná verejne dostupná znalostná báza, ktorá bude sprístupnená na samostatnej webovej stránke k projektu. Výsledkom bude analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností v rámci tejto podaktivity. Cieľom je identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi VS. Aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS? Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom "Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva). Vzdelávanie bude zamerané na posilnenie poznatkov, zručností a postojov, potrebných pre zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Barbara Gindlová
odborný garant projektu
tel.: +421 2 509 44 988