Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2018, Utorok
 

Výstupy projektu

Na tomto mieste sú v pravidelne zverejňované výstupy projektu technickej pomoci Partnerstvo v jednotlivých aktivitách. Viac informácii o projekte a konkrétnych aktivitách nájdete aj v sekcii Správy.

September 2017 - Pol roka Partnerstva

Po prvých šiestich mesiacoch implementácie projektu sme pripravili zhrnutie projektových aktivít, výstupov a výsledkov. Správa je rozdelená do troch častí podľa skupín aktivít:

  • Participatívna tvorba výziev - rozbehli sme spoluprácu na tvorbe výziev s viacerými riadiacimi orgánmi;
  • Prístup k informáciám a nové nástroje komunikácie so žiadateľmi a verejnosťou - spoluorganizovali sme infosemináre k dopytovej výzve pre mimovládne neziskové organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa;
  • Hodnotenie efektívnosti systému monitoringu EŠIF - zisťovali sme ako vnímajú svoju úlohu hodnotitelia projektov

Viac informácií a celé znenie správy nájdete na tomto mieste (PDF, 381 kB). Akékoľvek dodatočné informácie a konkrétne výstupy sú dostupné na vyžiadanie.

Jún - Júl 2017 - Prieskum fungovania a výkonu členov monitorovacích výborov

V priebehu júna a júla 2017 sme zrealizovali online prieskum medzi členmi monitorovacích výborov všetkých operačných programov fondov EÚ - v anonymnom prieskume bolooslovených 342 respondentov. Vyplnené dotazníky zaslalo 98 respondentov, čo celkovo predstavuje 28,65% návratnosť. Návratnosť v jednotlivých operačných programov (OP) bola rôznorodá, pohybovala sa od 20% po 76,9%.

Prieskum bol zameraný na zistenie názorov a postojov členov monitorovacích výborov (MV) OP/ EŠIF. Respondenti odpovedali na okruh otázok týkajúcich sa fungovania monitorovacieho výboru, napr.:

  • čo je ich hlavná motivácia pre účasť v rámci MV,
  • čo považujú za kľúčové pre reálnu participáciu členov monitorovacieho výboru na monitorovaní operačného programu,
  • ako hodnotia mieru svojho zapojenia na príprave a monitorovaní národných projektov, ako hodnotia mieru informovanosti o stave implementácie operačného programu,
  • ako hodnotia možnosti preskúmania vykonávania OP prostredníctvom MV,
  • ako hodnotia úroveň komunikácie s riadiacim orgánom,
  • ako hodnotia osobnú mieru aktivity v rámci MV, ako sú zohľadňované ich pripomienky v rámci MV,
  • aké majú návrhy na zlepšenie fungovania monitorovacích výborov a pod.

Výsledky prieskumu nájdete na tomto mieste. (PDF, 1 MB)

Jún 2017 - Analýza participácie občianskeho sektora pri tvorbe výziev v programovom období 2007 - 2013

Analyzovali sme, ako o úrovni participácie na tvorbe výziev informujú oficiálne dokumenty predošlého programového obdobia. Cieľom bolo získanie oficiálnych informácií o participácii, ktoré sme následne porovnávali s osobnou skúsenosťou vybraných zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí sa aktívne snažili zasahovať do nastavovania podmienok podpory v období 2007 – 2013.

Analýza sa zamerala na prioritné operačné programy pre občiansky sektor - OP Životné prostredie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Regionálny operačný program. Posledným analyzovaným dokumentom bol samotný Národný strategický referenčný rámec, ktorý je investičnou stratégiou obdobia 2007 – 2013 a obsahuje vymedzenie hlavných pravidiel a princípov pre fondy EÚ v tomto období.

V analyzovaných dokumentoch sme nenašli zmienky a informácie o úspešných či neúspešných procesoch tvorby konkrétnych výziev, na ktorých by participovali cieľové skupiny či potenciálni prijímatelia príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je možné, že ak sa aj takéto procesy uskutočnili, neboli zaznamenané vôbec, alebo sa informácie o nich nedostali do oficiálnych dokumentov, pretože neboli procesne ukotvené v systémoch riadenia.

Ukazuje sa, že napriek silnému akcentovaniu princípu partnerstva v programových dokumentoch potenciálni prijímatelia zdrojov z fondov EÚ väčšinou iba pasívne čakajú na zverejnenie výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Rovnako riadiace orgány nevyvíjajú iniciatívu zapojiť možných prijímateľov podpory do tvorby výziev.

V etape implementácie konštatujú oficiálne dokumenty, že princíp partnerstva bol napĺňaný najmä prostredníctvom zloženia monitorovacích výborov, kompetencií a práv členov, medzi ktorými museli byť zastúpené rôzne sektory a socio-ekonomickí partneri.

V niektorých prípadoch sa stretávame s informáciami o konzultáciách s partnermi (napríklad Združenie miest a obcí Slovenska) a o bližšie neidentifikovateľných odborných štruktúrovaných diskusiách. Ako napĺňanie princípu partnerstva boli označené aj informačné aktivity - konferencie, semináre a workshopy pre verejnosť. V tejto etape boli zriadené viaceré pracovné skupiny (napr. pracovná skupina pre HP TUR) a výberové komisie (pri implementácii OP ZaSI - zástupcovia samosprávy, MVO, podnikateľského sektora).

Analýzu participácie v období 2007 – 2013 nájdete na tomto mieste. (PDF, 711 kB)

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

.