Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Novela infozákona v MPK

22. 09. 2017

Novela zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je v čase od 20. septembra do 10. októbra 2017 v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Na príprave novely sa od začiatku podieľali okrem dotknutých subjektov verejnej správy aj reprezentanti občianskej spoločnosti, ako napríklad:

 • ZOMOS – Združenie občanov miest a obcí Slovenska,  
 • Via Iuris,
 • Nadácia Zastavme korupciu,  
 • Transparency International Slovensko,
 • Aliancia Fair-play,
 • NEKO a ďalší.

Uskutočnili sa tiež konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi, medzi ktorými boli:

 • The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic,
 • Tipos, a.s.,
 • Slovenská konsolidačná, a.s.,
 •  SPP,
 • JAVYS,
 • TRANSPETROL,
 • MH Manažment,
 • Letové prevádzkové služby SR, š.p.,
 • Slovenská pošta, a.s.,
 • Železničná spoločnosť Slovenskej republiky, a.s.,
 • EXIMBANKA SR,
 • Francúzsko-slovenská obchodná komora,
 • Národná banka Slovenska,
 • SAMP-Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ide o najrozsiahlejšiu novelu zákona od jeho prijatia v roku 2000. Okrem iného návrh novely upravuje nasledovné:

 • rozširuje sa okruh povinných osôb v dvoch alternatívach; v alternatíve 1 sa stanovuje, že povinnými osobami sú aj obchodné spoločnosti, štátne podniky, družstvá a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak v nich má štát alebo samospráva personálny alebo majetkový vplyv, v alternatíve 2 sa stanovuje, že povinnými osobami sú aj všetky právnické osoby (teda aj mimovládne neziskové organizácie), v ktorých má štát alebo samospráva personálny vplyv alebo boli prijímateľmi peňazí z verejných zdrojov,
 • odstraňuje sa riziko súdneho obmedzenia práva na informácie; zabraňuje sa extenzívnemu výkladu ustanovenia o povinných osobách,
 • odstraňuje sa právna neistota v postavení tzv. verejných podnikov tak, že sa úplne podriaďujú pôsobnosti zákona s možnosťou dovolať sa hroziacej ujmy v hospodárskej súťaži, v ktorom prípade budú môcť sprístupnenie alebo zverejnenie informácie,
 • stanovuje sa, že tzv. verejné podniky, ktoré sú kvázi monopolom (napr. NDS, ŽSR, DPB, OLO a pod.) majú úplnú sprístupňovaciu povinnosť,
 • stanovuje sa, že zákon sa nevzťahuje napríklad na rozbory, analýzy, referáty, odborné stanoviská či prognózy, ak nie sú k dispozícii, 
 • zavádza sa tzv. imunita pre žiadateľov v prípade ich dobromyseľnosti pri šírení poskytnutých informácií s výnimkou sprístupnených osobných údajov a údajov sprístupnených so súhlasom dotknutej osoby,
 • zavádza sa legálna definícia pojmu informácia,
 • rozširuje sa okruh povinne zverejňovaných informácií o osobe, ktorú povinná osoba (ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky) vymenovala, zvolila alebo inak ustanovila do funkcie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
 • stanovuje sa rozsah povinne zverejňovaných informácií obcou a vyšším územným celkom,
 • umožňuje sa, aby povinná osoba zverejnila sprístupnenú informáciu; to isté sa týka informácie sprístupnenej na opakované použitie,
 • navrhuje sa, aby zmluva týkajúca sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti bola povinne zverejňovanou zmluvou,
 • umožňuje sa niektorým povinným osobám (obce, vyššie územné celky, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a i.) dobrovoľne zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,  
 • predlžuje sa minimálna lehota zverejňovania povinne zverejnenej zmluvy z 5 na 10 rokov,
 • upravuje sa funkcionalita Centrálneho registra zmlúv (napr. lepšia funkcionalita údajov, ochrana pred zmenou údajov v zmluvách, ochrana pred manipuláciou, transparentné pravidlá pri formálnych úpravách zmlúv, ak obsahujú zjavné chyby,
 • precíznejšie sa upravujú procesné pravidlá v procese sprístupňovania informácie tak, aby povinná osoba stihla vybaviť žiadosť v stanovenom čase,
 • zavádza sa možnosť žiadateľa a povinnej osoby dohodnúť sa na predĺžení lehoty, 
 • zavádza sa žaloba pre prípad, že povinne zverejňovaná zmluva nebola zverejnená, hoci mala byť zverejnená a pre prípad, že bolo na základe nezverejnenej zmluvy plnené; aktívne legitimované sú v takom prípade aj MNO, 
 • zavádza sa možnosť uplatniť príplatok pri tzv. nadmerných žiadostiach (paušalizovaný príplatok za kopírovanie alebo skenovanie jednej A4),
 • zavádza sa možnosť sprístupniť niektoré rozhodnutia a informácie v prípade verejného záujmu na spoznaní obsahu rozhodnutí, ktoré sa môžu dotýkať významných spoločenských otázok (napr. pri trestných činoch korupcie, subvenčného podvodu, skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného, daňového podvodu, marenia výkonu správy daní, trestných činov verejných činiteľov),
 • zamedzuje sa, aby kontrolovaný subjekt ako povinná osoba „umelo“ vyvolal vnútornú kontrolu s cieľom blokovať verejnosť v jej práve na informácie o podkladoch kontroly.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]