Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Štátne orgány SR implementujúce Schengenské acquis

 

Oblasť schengenského acquis

Obsah problematiky

Gestorstvo

a spolugestorstvo

1.

Policajná spolupráca (vrátane boja proti terorizmu, boja proti organizovanému zločinu, boja proti drogovej kriminalite)

 • výmena informácií
 • cezhraničná spolupráca
 • cezhraničné sledovanie a prenasledovanie
 • spoločné kontaktné pracoviská
 • právna pomoc
 •  legislatíva

MV SR – gestor
MZV SR
MF SR – CR
MS SR
GP SR

 

2.

N SIS a úrad SIRENE

 • národné rozhranie SIS
 •  výmena informácií
 •  právna pomoc
 •  odovzdávanie osôb hľadaných na základe európskeho zatýkacieho rozkazu  

MV SR – gestor
MZV SR
MF SR – CR
MS SR
GP SR

3.

Riadenie hraníc

 • kontrola hraníc
 •  hraničné priechody
 •  vnútroštátne kontroly – mobilné jednotky
 •  veterinárna a fytosanitárna ochrana

MV SR – gestor
MF SR – CR
MP SR
MZV SR
MDVRR SR

4.

Migrácia

 • kontrola tokov legálnej a nelegálnej migrácie
 • prevádzačstvo
 • nelegálna práca

MV SR – gestor
MPSVR SR
MDVRR SR

5.

Vízová politika

 • vydávanie víz
 • vstup a tranzit osôb cez územie SR
 • vyhosťovanie
 • readmisie

MV SR – gestor
MZV SR

 

6.

Colná spolupráca

 • colná spolupráca
 • cezhraničná spolupráca

MF SR – CR – gestor
MV SR

7.

Ochrana osobných údajov

 • registrácia a evidencia informačných systémov
 • kontrola IS

Úrad na ochranu osobných údajov SR – gestor
všetky ÚOŠS

8.

Vzdelávanie pre oblasť eur. záležitostí a Schengenského acquis

 • vzdelávanie zamestnancov štátnej správy vykonávajúcich úlohy na úseku Schengenského  acquis

MV SR – gestor
zainteresované ÚOŠS

9.

Justičná spolupráca

 • trestné veci
 • občianske veci

MS SR – gestor
GP SR
MV SR

 

Použité skratky:

 

MV SR               - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZV SR             - Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
MF SR – CR       - Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Colné riaditeľstvo
MS SR               - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
GP SR                - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
MP SR               - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MDVRR SR       - Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ÚOŠS                - ústredný orgán štátnej správy
MPSVR SR        - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky