Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Špeciálny stavebný úrad

Náplň činnosti  |  Žiadosti  |  Špeciálny stavebný úrad  |  Verejné vyhlášky a informácie  |  OCDPK
 

Zverejnenie informácií podľa § 38  zákona č. 24/2006 Z. z.

 

24.10.2019
Zverejnenie informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,  oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu : „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.

• Navrhovaná činnosť „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice vydal Rozhodnutie uverejnené na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-rekonstrukcia-modernizacia-cesty-ii-552-slanecka-cesta

Prílohy:

• OU-KE-OCDPK-2019/050138 - Stavba: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 493 kB)

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 24.10.2019 

 

20.9.2019
Zverejnenie informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,  podanie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“. 

• Navrhovaná činnosť „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice vydal Rozhodnutie uverejnené na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-rekonstrukcia-modernizacia-cesty-ii-552-slanecka-cesta

Prílohy:

• Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby - žiadosť o vydanie stavebného povolenia  (PDF, 2 MB)

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 20.9.2019

 

27.11.2017
Zverejnenie informácií podľa § 38  zákona č. 24/2006 Z. z., na stavbu: KE, : „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)“, SO 14-07-11 TÚ NMM – Havlíčkova, Úpravy cesty II. triedy č. 547 – 2. časť

- Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s jej užívaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 27.11.2017
- miesto kde je kolaudačné rozhodnutie k nahliadnutiu verejnosti podľa § 38 ods. 2 písm. b) zákona o EIA: dodatočné povolenie spojené s užívaním č. OU-KE-OCDPK-2017/040872 zo dňa 18.12.2017 je k nahliadnutiu verejnosti v budove v pracovných dňoch na Okresnom úrade Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  č.dv. 808, Ing. Horňáková.

Prílohy:

• Údaje o sprístupnení rozhodnutia vydaného OÚ Košice, OSŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, zo dňa 24.2.2015 v zisťovacom konaní na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 27.11.2017

 

23.10.2017
Zverejnenie informácií podľa § 38  zákona č. 24/2006 Z. z., na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“, SO 14-07-11 TÚ NMM - Havlíčkova, Úprava cesty II. triedy č. 547 - 1. časť.

- miesto kde je kolaudačné rozhodnutie k nahliadnutiu verejnosti podľa § 38 ods. 2 písm. b) zákona o EIA: kolaudačné rozhodnutie č. OU-KE-OCDPK-2017/042464 zo dňa 20.11.2017 je k nahliadnutiu verejnosti v budove  v pracovných dňoch  na Okresnom úrade Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.dv.808, Ing. Horňáková.
- informácia k 18.12.2017 o účasti verejnosti v kolaudačnom konaní podľa § 38 ods. 2 písm. e) zákona o EIA: verejnosť sa v kolaudačnom konaní nezúčastnila

Prílohy:

• Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (EUROVIA) (PDF, 761 kB) 
• Údaje o sprístupnení rozhodnutia vydaného OÚ Košice, OSŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, zo dňa 24.2.2015 v zisťovacom konaní na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 23.10.2017

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

 

20.4.2016
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo), SO 14-07-11 TÚ NMM – Havlíčkova, Úprava cesty II. triedy č. 547 – 1. časť"

• OU-KE-OCDPK-2016/003407/19 - Stavebné povolenie (PDF, 490 kB) 

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 20.4.2016

 

21.1.2016
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo), SO 14-07-11 TÚ NMM - Havlíčkova, Úpravy cesty II. triedy č. 547“

• OU-KE-OCDPK-2015/037131 / 2016/003407/14 - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania (PDF, 310 kB) 

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 21.1.2016

 

18.11.2015
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo), SO 14-07-11 TÚ NMM - Havlíčkova, Úpravy cesty II. triedy č. 547 - (1.časť)“

• OU-KE-OCDPK-2015/037131/8 - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania (PDF, 339 kB) 

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 18.11.2015

 

9.10.2015
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14-07-11 TÚ NMM – Havlíčkova, Úpravy cesty II. triedy č. 547“

• Žiadosť o stavebné povolenie (PDF, 3 MB) 
• Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2015/002707 zo dňa 24.2.2015 (PDF, 3 MB) 
Údaje o sprístupnení rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2015/002707 zo dňa 24.2.2015

Autor: Dana Horňáková
Zverejnil: Peter Kovaľ
Dátum: 9.10.2015