Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Správne konania

Správne konania

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti:

"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom" - pridané 19.5.2020

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: 

„Zmeny a doplnky č. 19 k Územnému plánu mesta Levice" - pridané 2.10.2020

„Zmeny a doplnky č. 7 ÚP mesta Želiezovce" - pridané 17.8.2020

„Zmena a doplnok k územnému plánu mesta Šahy č. 4" - pridané 3.8.2020

„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč“ - pridané 30.7.2020

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov: