Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

V súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamujeme: 


 V zmysle § 140c) ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) oznamujeme

 • 20.12.2018 – Stavebné povolenie vodnej stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ ako súčasť stavby „CMTT – Prístavba haly CMTT JUH 2. Etapa“ a povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd  pre stavebníka Continental Matador Truck Tires, s.r.o. so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov 

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 • 24.6.2019 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti Občianskeho  združenia Mŕtva kosť bolo  dňom 18.6.2019  bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajinyna usporiadanie  kultúrneho podujatia – hudobný festival  s miestom konania na približovacom vleku SKI Mojtín s.r.o  - na pozemkoch p. č. KN - C 916/1, 916/12, 1228/15, 1228/7, 1228/21 a 1228/17-19  v  k. ú. Mojtín, v území s II. stupňom ochrany  /CHKO  Strážovské vrchy/, ktoré sa uskutoční   v   dňoch 2.8.-3.8.2018 a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 01.7.2019 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 17.04.2019 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. d ) , h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia a na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti
  pre:
  DREVO – LÍŠKA, PLUS, s.r.o pri výkone lesohospodárskej činnosti v JPRL 420  v k.ú. Lazy pod Makytou, v území s II. stupňom ochrany
  svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: jana.hasprova@minv.sk.
 • 12.10.2018 - Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 51 Vodovodné prípojky, SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchovktorej stavebníkom je REINOO Púchov, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 50 428 390
 • 22.6.2018 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti Občianskeho  združenia Mŕtva kosť bolo  dňom 18.6.2018 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajinyna usporiadanie  kultúrneho podujatia – hudobný festival  s miestom konania na približovacom vleku SKI Mojtín s.r.o  - na pozemkoch p. č. KN - C 916/1, 916/12, 1228/15, 1228/7, 1228/21 a 1228/17-19  v  k. ú. Mojtín, v území s II. stupňom ochrany  /CHKO  Strážovské vrchy/, ktoré sa uskutoční   v   dňoch 3.8.-4.8.2018 a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 29.6.2018 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 23.03.2016 -  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje  verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre:
  Klub slovenských turistov Horovce na zorganizovanie turistického podujatia :
  Hviezdicový pochod k Lednickému Hradu, ktorý sa uskutoční 22. mája 2016, svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: jana.hasprova@minv.sk      

Rozhodnutia  a záverečné stanoviská vypracované podľa zák. NR SR  č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia v znení neskorších predpisov. 


V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznamujeme:  

 


 V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení oznamujeme: 


V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení oznamujeme: 

5.6.2018 Rozhodnutie: Povolenie na dočasné užívanie stavby  „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ na skúšobnú prevádzku, pred trvalou kolaudáciou, pre žiadateľa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

09.04.2018 - Oznámenie  o začatí konania verejnou vyhláškou na dočasné užívanie vodnej stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ (PDF, 260 kB)

na skúšobnú prevádzku, pred trvalou kolaudáciou a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou. (PDF, 260 kB)

02.02.2018Oznámenie rozhodnutia o povolení vodnej stavby a osobitného užívania vôd verejnou vyhláškou (PDF, 230 kB)

25.01.2018 - Oznámenie rozhodnutia OU-PU-OSZP-2018/000055-19 ZB1  (PDF, 230 kB)-  dodatočné povolenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby „Skladová hala s administratívou“ a povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

12.12.2017 - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby a konania o povolení osobitného užívania vôd a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 219 kB)

12.12.2017 - Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania a konania o osobitnom užívaní vôd a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 272 kB)

06.07.2017 - Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“, pred trvalou kolaudáciou (PDF, 235 kB)

18.04.2017 - Oznámenie  o začatí konania verejnou vyhláškou na dočasné užívanie vodnej stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“
na skúšobnú prevádzku, pred trvalou kolaudáciou a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou.
(PDF, 831 kB)


Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a zverejnenie údajov o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného zo zisťovacieho konania v zmysle § 58 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon):

26.09.2018 - Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ ako súčasť stavby „CMTT – Prístavba haly CMTT JUH 2. Etapa“ ktorej stavebníkom je Continental Matador Truck Tires, s.r.o. so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov.

21.05.2018 Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, Aktivita 1.1 – Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko“ ktorej stavebníkom je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, Aktivita 1.1 – Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko“ ktorej stavebníkom je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica


 V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 13.11.2018 -  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre: Obec Horovce  na zorganizovanie turistického podujatia :
Výstup k Lednickému Hradu,
ktorý sa uskutoční 19. mája 2019, svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: jana.hasprova@minv.sk  .