Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

V súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamujeme: 


 V zmysle § 140c) ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) oznamujeme

 • 14.11.2019 –Kolaudačné rozhodnutie časti vodnej stavby - objektov prevádzkyschopnej časti vodných stavieb v rámci II. etapy
                   „SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu – II. etapa“, 
                   „SO 51 Vodovodné prípojky“, 
                   „SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie – II. etapa“, 
                   „SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie“,
                   „SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“
                   ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchov“ 
                   pre stavebníka REINOO Púchov, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina.
    Prílohy:     oznámenie o zverejnení rozhodnutia (PDF, 175 kB)
                   rozhodnutie OU-PU-OSZP-2019/001306-15/ZB1 (PDF, 249 kB)
 • 06.11.2019 – Kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ ako súčasť stavby „CMTT – Prístavba haly CMTT JUH 2. Etapa“ pre stavebníka Continental Matador Truck Tires, s.r.o. so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov
  Prílohy: oznámenie o zverejnení rozhodnutia (PDF, 175 kB)
             rozhodnutie OU-PU-OSZP-2019/000986-9/ZB1 (PDF, 287 kB)
 • 20.12.2018 – Stavebné povolenie vodnej stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ ako súčasť stavby „CMTT – Prístavba haly CMTT JUH 2. Etapa“ a povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd  pre stavebníka Continental Matador Truck Tires, s.r.o. so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov 

V súlade  s ustanovením § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 • 03.05.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o vydanie súhlasu na zásah do biotopu  na pozemku parcela KNC č. 3813/91     v k. ú. Lazy pod Makytou   bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do  08.06.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 15.04.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu 70  ks  jablone obyčajnej rastúcich na pozemku parcela KNC č. 1468/4  a KNC 1468/21-24   v k. ú. Vieska – Bezdedov  bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 23.4.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 12.03.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu 1 ks borovice čiernej, 4 ks duba zimného, 2 ks javora horského, 21 ks buka rastúcich na pozemku parcela KNC č. lesného 3468/1 v k. ú. Beluša bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 20.3.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 21.02.2020 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemkoch KN-C parcela č. 460/89 (12 ks) a parcela č. 460/90 (9 ks) katastrálne územie Horné Kočkovce umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany.
  Číslo konania:OÚ-PU-OSZP-2020/000576 ZJ15
  Dátum začatia konania:20. februára 2020
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, alebo elektronicky na adresu: iveta.kmosenova@minv.sk v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
 • 17.02.2020  - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti   o povolenie 19 ks Jablone rastúcich na pozemku p.č. KN-C 1825/28 v k. ú. Púchov  bolo  dňom doručenia žiadosti 14.2.2019   začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3  zákona NR SR č. 543/2002 Z.  o ochrane prírody a krajiny   a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 25.2.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk.
 • 17.01.2020 - Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“  v ochrannom pásme 110 kV  vedenia v k. ú. Visolaje  (PDF, 1 MB)
 • 14.01.2020 - Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“  v ochrannom pásme 110 kV  vedenia v k. ú. Beluša a Dolné Kočkovce (PDF, 136 kB)
          .  
  situácia  výrubu drevín v ochrannom pásme  110 kV (PDF, 2 MB)
 • 24.6.2019 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti Občianskeho  združenia Mŕtva kosť bolo  dňom 18.6.2019  bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajinyna usporiadanie  kultúrneho podujatia – hudobný festival  s miestom konania na približovacom vleku SKI Mojtín s.r.o  - na pozemkoch p. č. KN - C 916/1, 916/12, 1228/15, 1228/7, 1228/21 a 1228/17-19  v  k. ú. Mojtín, v území s II. stupňom ochrany  /CHKO  Strážovské vrchy/, ktoré sa uskutoční   v   dňoch 2.8.-3.8.2018 a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 01.7.2019 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 17.04.2019 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. d ) , h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia a na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti
  pre:
  DREVO – LÍŠKA, PLUS, s.r.o pri výkone lesohospodárskej činnosti v JPRL 420  v k.ú. Lazy pod Makytou, v území s II. stupňom ochrany
  svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: jana.hasprova@minv.sk.
 • 12.10.2018 - Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 51 Vodovodné prípojky, SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchovktorej stavebníkom je REINOO Púchov, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 50 428 390
 • 22.6.2018 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti Občianskeho  združenia Mŕtva kosť bolo  dňom 18.6.2018 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajinyna usporiadanie  kultúrneho podujatia – hudobný festival  s miestom konania na približovacom vleku SKI Mojtín s.r.o  - na pozemkoch p. č. KN - C 916/1, 916/12, 1228/15, 1228/7, 1228/21 a 1228/17-19  v  k. ú. Mojtín, v území s II. stupňom ochrany  /CHKO  Strážovské vrchy/, ktoré sa uskutoční   v   dňoch 3.8.-4.8.2018 a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 29.6.2018 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: jana.hasprova@minv.sk
 • 23.03.2016 -  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje  verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre:
  Klub slovenských turistov Horovce na zorganizovanie turistického podujatia :
  Hviezdicový pochod k Lednickému Hradu, ktorý sa uskutoční 22. mája 2016, svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: jana.hasprova@minv.sk

Rozhodnutia  a záverečné stanoviská vypracované podľa zák. NR SR  č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia v znení neskorších predpisov. 

22.02.2019 - Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu Obce Beluša"

26.09.2018 - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Výroba betónu na novej technologickej linke (PDF, 5 MB)

25.04.2018 - Zmeny a doplnky č-1 - územného plánu obce Streženice (PDF, 2 MB)

09.02.2018 - Územný plán obce Horovce - záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu (PDF, 5 MB)

15.11.2017 - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny - Povrchové úpravy terénuv bývalom dobývacom priestore Beluša I - SESTAV (PDF, 552 kB)

19.09.2017 - Rozhodnutie   zo zisťovacieho konania  -Územný plán obce Nimnica (PDF, 619 kB)

19.07.2017 -2017 001088 Rozhodnutie   zo zisťovacieho konania  Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN -O  Lysá p. Makytou (PDF, 422 kB)

19.07.2017 -Rozhodnutie   zo zisťovacieho konania  Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN -O  Visolaje (PDF, 332 kB)

29.06.2017 -   Rozhodnutie   zo zisťovacieho konania final. Zmeny a doplnky č. 1 ˇUPN -M Púchov (PDF, 389 kB)

18.04.2017 -    Rozhodnutie zo zisťovacieho konania  - „Lednické Rovne – Dolná Breznica kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“ (PDF, 4 MB)

23.11.2016 -    ROZHODNUTIE  zo zisťovacieho konania  Územný plán obce Streženice (PDF, 566 kB)

9.11.2016  -   ROZHODNUTIE  zo  zisťovacieho konania  RONA a s (PDF, 313 kB)

3.11.2016   -    ROZHODNUTIE  zo zisťovacieho konania  ZaD č.3 UPN - O Dohňany (PDF, 583 kB)

14.10.2016-   Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I - SESTAV (PDF, 341 kB)

8.7.2016 -        Rozhodnutie  zo zisťovacieho konania Zmeny a doplnky č.1  2015 ÚPN - O Beluša (PDF, 480 kB)

11.4.2016 -     Zmena navrhovanej činnosti:„Predajňa potravín Lidl Púchov novostavba LOF 14“  je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona EIA v kapitole  9. Infraštruktúra položka č. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane  b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk, časť B  zisťovacie konanie. (PDF, 326 kB)


V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznamujeme:  

 


 V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení oznamujeme:  

07.07.2020  - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho stavebného konania  na vodnú stavbu ,,Koreňová ČOV“, ako súčasť stavby rodinného domu a o povolenie na osobitné užívanie vôd vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd  a nariadenie ústneho pojednávania pre MUDr. Mareka Monošíka, Komenského 4540/11, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení spoločnosti Pribila spol. s r.o., Pri Potoku 5/44, 906 38 Rohožník (PDF, 181 kB)
              príloha:   situácia (PDF, 267 kB)


V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení oznamujeme: 

5.6.2018 Rozhodnutie: Povolenie na dočasné užívanie stavby  „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ na skúšobnú prevádzku, pred trvalou kolaudáciou, pre žiadateľa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

09.04.2018 - Oznámenie  o začatí konania verejnou vyhláškou na dočasné užívanie vodnej stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ (PDF, 260 kB)

na skúšobnú prevádzku, pred trvalou kolaudáciou a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou. (PDF, 260 kB)

02.02.2018Oznámenie rozhodnutia o povolení vodnej stavby a osobitného užívania vôd verejnou vyhláškou (PDF, 230 kB)

25.01.2018 - Oznámenie rozhodnutia OU-PU-OSZP-2018/000055-19 ZB1  (PDF, 230 kB)-  dodatočné povolenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby „Skladová hala s administratívou“ a povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

12.12.2017 - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby a konania o povolení osobitného užívania vôd a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 219 kB)

12.12.2017 - Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania a konania o osobitnom užívaní vôd a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 272 kB)

06.07.2017 - Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“, pred trvalou kolaudáciou (PDF, 235 kB)

18.04.2017 - Oznámenie  o začatí konania verejnou vyhláškou na dočasné užívanie vodnej stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“
na skúšobnú prevádzku, pred trvalou kolaudáciou a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou.
(PDF, 831 kB)


Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, zverejnenie  návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zverejnenie údajov o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného zo zisťovacieho konania v zmysle § 58 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

19.06.2020 – Zverejnenie návrhu na kolaudáciu vodných stavieb „SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 51 Vodovodné prípojky, SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchov“ – II. etapa – bytové domy E a F“
                  Priložené dokumenty:

07.04.2020 - Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby (PDF, 313 kB) v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona vodnej stavby: „SO 03 Dažďová kanalizácia“ ako  súčasť stavby „Úpravňa a sklad hutného materiálu č. 3“ žiadateľa  Koval Systems, a.s. so sídlom Krížna 950/10, 018 61 Beluša.
                 Prílohy:

26.09.2018 - Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd stavby „Vonkajšia kanalizácia - Vsaky“ ako súčasť stavby „CMTT – Prístavba haly CMTT JUH 2. Etapa“ ktorej stavebníkom je Continental Matador Truck Tires, s.r.o. so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov

21.05.2018 Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, Aktivita 1.1 – Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko“ ktorej stavebníkom je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, Aktivita 1.1 – Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko“ ktorej stavebníkom je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica


 V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 13.11.2018 -  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre: Obec Horovce  na zorganizovanie turistického podujatia :
Výstup k Lednickému Hradu,
ktorý sa uskutoční 19. mája 2019, svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: jana.hasprova@minv.sk  .