Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Občianske združenie,  ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub – 24 ks drevín, v pamiatkovo chránenom kúpeľnom parku Turčianske Teplice

Žiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Dátum zverejnenia informácie: 13. 01. 2020 do 20. 01. 2020 vrátane.

Potvrdenie musí byť doručené na Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie, Turčianske Teplice, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, alebo elektronickou formou na adresu Viera.Moskalova@minv.sk a to v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.