Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Správne poplatky

Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

- elektronickým kolkom (e-kolok)

- poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

- bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Úkon POPLATOK
Vydanie výpisu, odpisu, kópií alebo písomnej informácie z registratúrnych záznamov, za každú aj začatú stranu 2,00 €