Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Koronavírus - do zoznamu bezpečných krajín /od 20. júla 33 štátov/ sa dostalo Anglicko

17. 07. 2020

Od  štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.

 

Údaje do mapy o vývoji nákazy COVID 19 ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.

Interaktívna mapa MV SR o výskyte osôb s COVID 19 - dáta poskytuje Národné centrum zdravotníckych informácií

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

 Od 20. júla od 7. hodiny neobmedzený hraničný režim s 33 krajinami, pribudlo Anglicko

Slovensko má aktuálne otvorené hranice s týmito krajinami:

 • Austrálske spoločenstvo
 • Belgické kráľovstvo
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva)
 • Fínska republika
 • Francúzska republika
 • Grécka republika
 • Chorvátska republika
 • Holandsko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Španielske kráľovstvo
 • Švajčiarska konfederácia
 • Talianska republika.

Zoznam bezpečných krajín nie je stabilný a bude sa meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  Pravidlá vstupu pre cudzincov do týchto krajín si pred cestou určite overte na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Po príchode z krajín, ktoré sa nenachádzajú na tomto zozname,  ste povinní po návrate na Slovensko oznámiť to regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, dodržiavať izoláciu v domácom prostredí do obdržania negatívneho testu RT-PCR, ktorému sa musíte podrobiť  najskôr na piaty deň izolácie.

Zaregistrujte sa rýchlo online

Ak po návrate zo zahraničia pociťujete príznaky respiračného ochorenia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

POZOR: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s políciou kontroluje dodržiavanie plnenia karanténnych opatrení a najmä povinnosti podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 cudzincami.V prípade, že osoby nesplnia povinnosti uložené opatrením hlavného hygienika, môže im byť uložená pokuta. Cudzinec v prípade závažného porušenia môže  byť zo Slovenska administratívne vyhostený aj s možnosťou uloženia zákazu vstupu.

Podrobnosti v opatrení hlavného hygienika a jeho novelách.

Na územie Slovenskej republiky umožnujeme vstup cez vonkajšiu hranicu s Ukrajinou:  

 • všetkým  občanom Európskej únie a
 • štátnym príslušníkom tretích krajín so vzťahom k osobe (manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa) s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky

po predložení negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Tieto osoby sú aj naďalej povinné dodržiavať ďalšie platné povinnosti vyplývajúce z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. 

TRANZIT

Odo soboty 20. júna od 06:00 h je občanom členských štátov Európskej únie povolené vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Tieto osoby sú povinné prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

 HRANIČNÉ KONTROLY

Hraničná  kontrola sa vykonáva už len na vonkajšej  hranici  s Ukrajinou. Na týchto  hraniciach polícia kontroluje dodržiavanie opatrenia hlavného hygienika

Európska únia postupne koordinovane ruší obmedzenia voči krajinám na tzv. bezpečnom zozname

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

K 30. júnu 2020 za predpokladu potvrdenia reciprocity sú to:

1. Alžírsko, 2. Austrália, 3. Kanada, 4. Gruzínsko, 5. Japonsko, 6. Čierna Hora, 7. Maroko, 8. Nový Zéland, 9. Rwanda, 10. Srbsko, 11. Južná Kórea, 12. Thajsko, 13. Tunisko, 14. Uruguaj, 15. Čína.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Karanténa 

Od stredy 10. júna sa zrušila povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa a prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu, v prípade, ak ľudia prichádzajú z iných ako bezpečných krajín upravených v nariadení hlavného hygienika. Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia SR vedeli preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

To znamená, že osoby, ktoré  vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich dní 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na súčasťou zoznamu bezpečných krajín,  sú  povinné pri  hraničnej  kontrole na hranici Ukrajinou odovzdať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší  ako 96 hodín, ktorý musí byť vyhotovený, alebo preložený v anglickom, nemeckom, českom, alebo slovenskom jazyku. Ak  vstupujú na územie  Slovenskej republiky tam, kde sa hraničná  kontrola nevykonáva, majú povinnosť bezodkladne odovzdať uvedený výsledok negatívneho testu na príslušnom regionálnom  úrade verejného zdravotníctvaNásledne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom  prostredí. Osoby sú  ďalej  povinné podrobiť sa najneskôr na 5 deň laboratórnej  diagnostike  na ochorenie Covid19.  Ak bude negatívny, domáca izolácia sa skončí.

 Ďalšie informácie na  korona.gov.sk a na úrade verejného zdravotníctva.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Klientske a ďalšie kontaktné pracoviská MV SR po uvoľnení opatrení od 20. mája fungujú v štandardnom režime. V samostatnom obmedzenom režime fungujú oddelenia cudzineckej polície

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy