Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Úradná tabuľa

Oznamy

 

Informácia pre podnikateľov (PDF, 227 kB)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Vranov nad Topľou

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom (PDF, 89 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie nutnosti výrubu drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia V071/072 – medzi p.b.č. 90-91 (k.ú. Vechec), 102-103 (k.ú. Vechec, Kamenná Poruba)" (PDF, 98 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - Obec Hermanovce nad Topľou - 27.2.2020" (PDF, 186 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - Obec Hermanovce nad Topľou - 26.2.2020" (PDF, 187 kB)

Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Františka Katonu (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Zuzanu Tutkovú (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (PDF, 528 kB)

OZNAM - Oznamujeme širokej verejnosti, že je potrebné na vlastnú žiadosť zosúladiť povolenia vydané orgánom štátnej vodnej správy (PDF, 417 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - LESY Slovenskej republiky š.p. so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods.1 a § 26 v súlade s ust. § 4 ods. 6, písm. b. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o poľovníctve) v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 844 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - SESO - spol s.r.o. Vranov nad Topľou, so sídlom Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 17 082 480, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Lysá hora (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písaní pri vyhotovení oznámenia o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, list tunajšieho úradu podľa § 24 ods. 1 a § 26 OU-VT-PLO-2018/006770-02, zo dňa 30.04.2018 (PDF, 346 kB)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.995/2010 o uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh (PDF, 546 kB)

Leták ÚVZSR - Ebola (PDF, 188 kB)

Infekčné choroby a nákazy (PDF, 124 kB)

Režimové opatrenia na ochranu obyvateľstva (PDF, 112 kB)