Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

Oznamy

 

Informácia o delegovaní do okresnej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (t.j. do 08. januára 2020).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

1.oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme priamo na

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5

093 01 Vranov nad Topľou

 

alebo elektronicky na adresu: prednosta.vt@minv.sk

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (t.j. do 08. januára 2020). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (RTF, 48 kB)

 


Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Františka Katonu (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Zuzanu Tutkovú (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (PDF, 528 kB)

OZNAM - Oznamujeme širokej verejnosti, že je potrebné na vlastnú žiadosť zosúladiť povolenia vydané orgánom štátnej vodnej správy (PDF, 417 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - LESY Slovenskej republiky š.p. so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods.1 a § 26 v súlade s ust. § 4 ods. 6, písm. b. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o poľovníctve) v uznanom poľovnom revíri Biela studňa. (PDF, 844 kB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o poverení účastníka konania - SESO - spol s.r.o. Vranov nad Topľou, so sídlom Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 17 082 480, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Lysá hora (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písaní pri vyhotovení oznámenia o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, list tunajšieho úradu podľa § 24 ods. 1 a § 26 OU-VT-PLO-2018/006770-02, zo dňa 30.04.2018 (PDF, 346 kB)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.995/2010 o uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh (PDF, 546 kB)

Leták ÚVZSR - Ebola (PDF, 188 kB)

Infekčné choroby a nákazy (PDF, 124 kB)

Režimové opatrenia na ochranu obyvateľstva (PDF, 112 kB)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy