Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Hrnčiarovce

 

Verejná vyhláška:

1. Nariadenie konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 522 kB)
   Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)    v navrhnutom obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade. Na základe vyhodnotenia zo dňa 08.11.2017 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2. Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 682 kB)

3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 1 MB)

4. Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 247 kB)

5. Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 149 kB)

6. Rozhodnutie o ustanovení znalca pre projekt JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 762 kB)

7. Zverejnenie Registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 901 kB)

   Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade
   Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Hrnčiarovce nad Parnou počas stránkových hodín

8. Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 901 kB)

9. Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - Verejná vyhláška
    príloha č. 1 Verejná vyhláška (PDF, 238 kB)
    príloha č. 2 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - elaborát (PDF, 16 MB)
    pozn. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú osobne k nahliadnutiu aj na Okresnom úrade Trnava, pozemkovom a lesnom odbore, Vajanského 22, počas stránkových hodín

10. Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - rozhodnutie (PDF, 326 kB)

11. Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - verejná vyhláška

     príloha č. 1 - verejná vyhláška (PDF, 576 kB)
     príloha č. 2 - Zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 544 kB) + grafická časť (PDF, 157 kB)