Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Hrnčiarovce2

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4- Verejná vyhláška
príloha č. 1 - Verejná vyhláška (PDF, 13 MB)
príloha č. 2 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (PDF, 240 kB)

 

Verejná vyhláška:

1. Nariadenie konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Hrčiarovce, lokalita Východná VI-4
(PDF, 2 MB)
1.1 Grafická časť (PDF, 901 kB)

 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4. Na základe vyhodnotenia zo dňa 23.08.2018 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2. Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 706 kB)

3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 5 MB)

4. Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 1 MB)

5. Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 245 kB)

6. Rozhodnutie o ustanovení znalca pre projekt JPÚ v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 3 MB)

7. Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 312 kB)
   Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Hrnčiarovce nad Parnou počas stránkových hodín