Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Informácie o vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

       Osvedčovanie štátneho občianstva vykonávajú okresné úrady v sídle kraja v súlade s ust. §9a zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

        Žiadosť sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

        K vydaniu osvedčenia o štátnom občianstve SR okrem vyplnenia žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady (originál alebo úradne osvedčenú kópiu):

  • platný doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o osobnom stave (sobášny list, úmrtný list, právoplatný rozsudok súdu alebo potvrdenie o rozvode manželstva
  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom na ich predloženie

       Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie a musí k nim byť priložený osvedčený preklad do slovenského jazyka.

       Za vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR sa vyberá správny poplatok podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov.

       Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.