Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na stiahnutie nájdete v záložkách jednotlivých úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie.

https://www.minzp.sk/legislativa/ po rozkliknutí linku budete presmerovaný na stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

 

VEREJNÉ  VYHLÁŠKY

02.12.2020

Zaslanie protestu prokurátora s výzvou na vyjadrenie - verejná vyhláška - číslo:  OU-MY-OSZP-2020/1081-2  zo dňa 02.12.2020. (PDF, 650 kB)

Protest prokurátora číslo:  Pd 95/20/3304-7  zo dňa 23.10.2020. (PDF, 367 kB)

 

OZNAMY

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Upovedomie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa v k. ú. Vrbovce  - Č. j.:  OU-MY-OSZP-2020/001065-2. (PDF, 223 kB)

 

Informácia pre verejnosť podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.