Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Ochrana

Sadzobník správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny (PDF, 254 kB)

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

OZNÁMENIE o vzniku škody spôsobenej určeným živočíchom. (RTF, 38 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)