Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Informácie referátu starostlivosti o život. prostredie

Vnútorné veci  |  Cestná doprava a pozemné komunikácie  |  Starostlivosť o život. prostredie  |  Pozemky  |  Lesné hospodárstvo  |  Kataster nehnuteľností

Referát  starostlivosti o životné prostredie

Vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach,
1.1. v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných právnych predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
1.2. v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja,

2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor starostlivosti o životné prostredie,

3. vykonáva pre ministerstvo životného prostredia úkony spojené so štátnou správou starostlivosti o životné prostredie
    (odvolacími konaniami) a na tomto úseku sa v oblasti starostlivosti o životné prostredie podieľa
    na tvorbe environmentálnych koncepcií