Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Informácie referátu vnútorných vecí

Referát vnútorných vecí

 

1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na úseku vnútorných vecí uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov; v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej 
     príslušnosti v rámci odvolacieho konania, obnovy konania, preskúmania rozhodnutí mimo odvolacieho konania,
     konania o proteste prokurátora a preskúmania rozhodnutí správnych orgánov súdom,

3.  prešetruje podnety a oznámenia občanov na zverenom úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti,

4.  vykonáva analytické a rozborové činnosti na úseku priestupkov za výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi,
     ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

5.  spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho
     územnom obvode,

6.  koordinuje a zjednocuje postupy správnych orgánov prerokúvajúcich priestupky uskutočňovaných okresnými úradmi,
     ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

7.  spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri poskytovaní odbornej pomoci
     a pri konkrétnej realizácii úloh na úseku priestupkov,

8.  zjednocuje postupy orgánov verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri uplatňovaní právnych
     predpisov na úseku priestupkov,

9.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach zmeny mena a priezviska,

10.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach štátnych symbolov a verejných zbierok,

11. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinného zmluvného poistenia,

12. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach živnostenského podnikania; rozhoduje o riadnych a mimoriadnych
      opravných prostriedkoch vo veciach živnostenského podnikania,

13. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti,

14. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach správnych deliktov a priestupkov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
      integrovaného záchranného systému, činnosti horskej záchrannej služby a krízového riadenia,

15. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany
      pre potreby svojho územia,

16. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti obcí umiestniť evakuovaných obyvateľov,

17. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce pri plnení povinností na úseku civilnej ochrany;