Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2018, Sobota
 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality je zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez právnej subjektivity, zriadené na základe zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Sídli v Bratislave a okrem iného sa venuje aj zberu dát, ich spracovaniu a vytváraniu štatistických informácii a analýz so zameraním sa na problematiku obchodovania s ľuďmi.

V súlade s čl. 19 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania (PDF, 849 kB), ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality plní úlohy národného spravodajcu alebo obdobného mechanizmu.
Podrobnejšia úprava o Informačnom centre je obsiahnutá v zákone o prevencii kriminality a interných predpisoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike je určený štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci Európskej únie, Európska komisia vymenovala Myriu Vassiliadou do pozície Európskeho koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi so sídlom v Bruseli.
V rámci organizácie OBSE je špeciálnym/osobitým zástupcom a koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Madina Jarbussynova.

Kontakt:

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/48 59 2244 /2703 /2707
Fax 02/48 59 2704


Nájdete nás aj na facebooku. Pre presun na stránku kliknite tu.

V rámci Európy sa problematikou obchodovania s ľuďmi zaoberajú tieto inštitúcie:

Európska únia EÚ
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE
Európska sieť pre prevenciu kriminality EUCPN
Európska organizácie kriminálnej polície EUROPOL
Rada Európy

V medzinárodnom meradle:

• Úrad OSN pre drogy a kriminalitu
Medzinárodná organizácia kriminálnej polície INTERPOL
Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM
Medzinárodná organizácia práce ILO
• ECPAT