Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. apríl 2019, Piatok
 

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku

Z pohľadu trendov, ktoré je možné za rok 2017 všeobecne hodnotiť z dostupných štatistických výstupov a zozbieraných informácií, naďalej pretrváva situácia, kedy možno Slovenskú republiku pokladať najmä za krajinu pôvodu, resp. zdrojovú krajinu obetí, avšak už aj za krajinu cieľovú.

V priebehu roka 2017 bolo do programu zaradených 19 osôb, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc od partnerských organizácií.            

Celkovo sa v roku 2017 poskytovala podpora a ochrana 35 obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len „obete“). Ide aj o obete, ktoré boli do programu zaradené nielen počas roka 2017, ale aj v predchádzajúcich rokoch a vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie bolo poskytovanie pomoci a podpory z programu potrebné. K 31. decembru 2017 v programe bolo 19 novo zaradených obetí, starostlivosť týmto obetiam bude naďalej poskytovaná v programe aj v roku 2018.

V roku 2017 bolo v SR celkovo identifikovaných spolu 88 obetí, z toho 30 mužov a 58 žien, čo predstavuje takmer dvakrát viac identifikovaných obetí ako v r. 2016, kedy bolo v SR identifikovaných spolu 45 obetí. Ide o obete, ktoré štatisticky eviduje Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru a Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z celkového počtu identifikovaných obetí bolo 75 obetí formálne identifikovaných políciou, z toho 54 žien a 21 mužov. Medzi ženskými obeťami je 11 detí - dievčat vo veku od 14 do 17 rokov. Medzi mužskými obeťami sme za r. 2017 nezaznamenali ani jedno dieťa. Medzi obeťami bol jeden muž - cudzinec pôvodom z Ukrajiny, jedno dieťa - dievča – občianska Maďarskej republiky, ostatné obete boli slovenskí štátni občania.

Z hľadiska účelu vykorisťovania boli mužské obete vykorisťované najmä na nútenú prácu a nútené žobranie, pričom sa vyskytol aj jeden prípad sexuálneho vykorisťovania mužskej obete a jeden kombinovaný spôsob vykorisťovania (nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie a nútené páchanie trestnej činnosti). U ženských obetí prevláda sexuálne vykorisťovanie, nasleduje nútené žobranie, nútená práca a nútený sobáš. U ženských obetí sa vyskytli aj prípady kombinácie sexuálneho vykorisťovania a nútenej práce, núteného žobrania, núteného sobáša a núteného páchania trestnej činnosti.

Z hľadiska cieľovej krajiny vykorisťovania obetí bolo 32 obetí vykorisťovaných vo Veľkej Británii, z toho 15 žien (z toho 1 dieťa), pričom najčastejšími formami vykorisťovania medzi ženami je sexuálne vykorisťovanie v kombinácii s nútenou prácou a núteným sobášom a pracovné vykorisťovanie, v jednom prípade sa vyskytlo aj nútené žobranie. Mužských obetí vykorisťovaných v r. 2017 vo Veľkej Británii bolo 17, pričom účelom vykorisťovania je nútená práca, v jednom prípade aj sexuálne vykorisťovanie. V Nemecku bolo v r. 2017 vykorisťovaných 19 obetí, z toho 12 žien (z toho 1 dieťa) a 7 mužov. Najčastejšími účelmi vykorisťovania v Nemecku bolo u žien sexuálne vykorisťovanie a u mužov nútené žobranie. Spolu 6 obetí bolo vykorisťovaných v Dánsku, išlo o ženy (z toho 1 dieťa), ktoré boli vykorisťované za účelom predovšetkým sexuálneho vykorisťovania, núteného sobáša, ako aj za účelom núteného páchania trestnej činnosti. Vo zvyšných cieľových krajinách – Belgicko, Írsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Poľsko bolo vykorisťovaných 6 obetí, išlo o ženy, a to za účelom predovšetkým sexuálneho vykorisťovania, žobrania a v jednom prípade núteného sobáša.

V roku 2017 bolo do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 8 obetí ženského pohlavia (t.j. 42 %), čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast ženských obetí až o viac ako polovicu. V roku 2016 ženské obete zaradené do programu predstavovali takmer 18 % z celkového počtu obetí zaradených do programu. Najviac ženských obetí zaradených do programu v roku 2017 pochádzalo tak ako aj v roku 2016 z Košického kraja (4).

Mužských obetí zaradených do programu v roku 2017 bolo 11, čo prestavuje 58 % z celkového počtu obetí zaradených v tomto roku. Najviac mužských obetí  pochádzalo z Košického kraja (4) a Prešovského kraja (4).

Najviac obetí pochádza z Košického kraja (8) a z Prešovského kraja (5). Ide o pretrvávajúci jav, čím sa javí aj potreba pokračovania v realizácii preventívnych aktivít k problematike obchodovania s ľuďmi, predovšetkým  na východe Slovenskej republiky.

V roku 2017 bolo najviac obetí mužského pohlavia obchodovaných za účelom nútenej práce (9 prípadov). Už štvrtý rok prevláda trend nútenej práce práve u mužských obetí.  V jednom prípade bol muž vykorisťovaný za účelom núteného žobrania, v jednom prípade za účelom sexuálneho vykorisťovania.

Pri ženských obetiach obchodovania s ľuďmi prevláda aj v r. 2017 sexuálne vykorisťovanie (6 prípadov) a po jednom prípade sa vyskytla ako forma vykorisťovania nútené žobranienútený sobáš.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality každoročne vytvára prehľad programu, výsledkom ktorého je správa uverejnená v dokumentoch na stiahnutie časti "informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality". Správy za roky 2010 až 2017 poskytujú prehľad o obetiach obchodovania s ľuďmi zaradených do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi , ktorý je realizovaný na základe spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a partnerských mimovládnych organizácií a medzinárodnej organizácie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci (pre prípady volania zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818).

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zaznamenala v časovom období od 1.1.2017 do 31.12.2017 spolu celkovo 752 volaní. Z celkového počtu hovorov bolo prijatých celkom 402 hovorov, 110 hovorov bolo hluchých, omylom bola linka kontaktovaná v 19 prípadoch a zneužitie linky najčastejšie pod vplyvom alkoholu sa vyskytlo v 2 prípadoch.