Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku

Sumarizáciou dát za rok 2016 možno konštatovať, že Slovenská republika je aj naďalej považovaná prevažne za krajinu pôvodu resp. za zdrojovú krajinu obetí, aj keď obchodovanie s ľuďmi na území Slovenskej republiky nemožno vylúčiť a štatistické údaje dokazujú existenciu obchodovania s ľuďmi v rámci Slovenskej republiky.

V priebehu roka 2016 bolo do programu zaradených 21 osôb, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc od partnerských organizácií.            

Celkovo sa v roku 2016 poskytovala podpora a ochrana 36 obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len „obete“). Ide aj o obete, ktoré boli do programu zaradené nielen počas roka 2016, ale aj v predchádzajúcich rokoch a vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie bolo poskytovanie pomoci a podpory z programu potrebné. K 31. decembru 2016 v programe bolo 13 novo zaradených obetí, starostlivosť týmto obetiam bude naďalej poskytovaná v programe aj v roku 2017.

V rámci národného referenčného mechanizmu bolo v roku 2016 v Slovenskej republike identifikovaných celkovo 45 obetí, z toho 32 obetí bolo formálne identifikovaných políciou a 21 obetí dobrovoľne súhlasilo so vstupom do programu.

V roku 2016 boli do programu zaradené celkom 4 obete ženského pohlavia (t.j. 18 %), čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje pokles ženských obetí až o polovicu. V roku 2015 ženské obete zaradené do programu predstavovali takmer 32 % z celkového počtu obetí zaradených do programu. Najviac ženských obetí zaradených do programu v roku 2016 pochádzalo tak ako aj v roku 2015 z Košického kraja (3).

Mužských obetí zaradených do programu v roku 2016 bolo 17, čo prestavuje 81 % z celkového počtu obetí zaradených v tomto roku. Najviac mužských obetí  pochádzalo z Banskobystrického kraja (4). V roku 2015 bol do programu zaradený rovnaký počet mužských obetí, čo vtedy predstavovalo 68 % obetí.

Najviac obetí pochádza z Banskobystrického kraja (5) a z Košického kraja (5). Ide o dlhodobo pretrvávajúci jav, čím sa javí aj potreba pokračovania v realizácii preventívnych aktivít k problematike obchodovania s ľuďmi, predovšetkým v centrálnej časti a na východe Slovenskej republiky.

V roku 2016 bolo najviac obetí mužského pohlavia obchodovaných za účelom nútenej práce (11 prípadov), z toho boli 3 detské obete. Už tretí rok prevláda trend nútenej práce práve u mužských obetí.  V dvoch prípadoch boli muži vykorisťovaní za účelom núteného žobrania, v jednom prípade za účelom sexuálneho vykorisťovania, v jednom prípade v kombinácii sexuálneho vykorisťovania s núteným sobášom a nútenou prácou, v jednom prípade v kombinácii nútenej práce s núteným sobášom a v jednom prípade v kombinácii nútenej práce s núteným žobraním. Trend sexuálneho vykorisťovania a núteného sobášu u mužov sa za existenciu programu vyskytol v roku 2016 po prvýkrát.

Pri ženských obetiach obchodovania s ľuďmi prevláda aj v r. 2016 sexuálne vykorisťovanie (2 prípady) a po jednom prípade sa vyskytla ako forma vykorisťovania nútená prácanútený sobáš.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality každoročne vytvára prehľad programu, výsledkom ktorého je správa uverejnená v dokumentoch na stiahnutie časti "informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality". Správy za roky 2010 až 2016 poskytujú prehľad o obetiach obchodovania s ľuďmi zaradených do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi , ktorý je realizovaný na základe spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a partnerských mimovládnych organizácií a medzinárodnej organizácie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci (pre prípady volania zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818).

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zaznamenala v časovom období od 1.1.2016 do 31.12.2016 spolu celkovom 649 volaní. Z celkového počtu hovorov bolo prijatých celkom 255 hovorov, 167 hovorov bolo hluchých, omylom bola linka kontaktovaná v 40 prípadoch a znežitie linky najčastejšie pod vplyvom alkoholu sa vyskytlo v 12 prípadoch.