Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku

Z pohľadu trendov, ktoré je možné za r. 2018 všeobecne hodnotiť z dostupných štatistických výstupov a zozbieraných informácií k identifikovaným obetiam, vyplýva, že SR je krajinou pôvodu, resp. zdrojovou krajinu obetí, ale vo zvýšenej miere už aj krajinou cieľovou. Zdrojovou krajinou je SR najmä pre Spolkovú republiku Nemecko (ďalej len „Nemecko“) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“), ako aj ďalšie krajiny prevažne západnej Európy: Švajčiarsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko a Holandsko.

Významná väčšina identifikovaných obetí za r. 2018občania SR, ktorí boli náborovaní na území SR páchateľmi, ktorí sú taktiež takmer výlučne občanmi SR. Viac identifikovaných obetí je ženského pohlavia, z toho až tretinu tvoria deti. Napriek tomu, že SR by mohla byť jednou z tranzitných krajín pre obete, neexistujú oficiálne štatistické údaje k zachyteným obetiam pochádzajúcim z tretích krajín, ktoré by potvrdzovali tranzit obetí cez SR do iných cieľových krajín.

Na území SR dochádzalo v sledovanom období k vykorisťovaniu tretiny všetkých identifikovaných obetí, ktoré boli predovšetkým obeťami sexuálneho vykorisťovania a núteného sobáša, čo predstavuje ďalší nárast v porovnaní s predošlým obdobím. Najčastejším účelom OSĽ zostáva vo všeobecnosti sexuálne vykorisťovanie, ktoré sa vyskytuje takmer výlučne u ženských obetí, z toho tretinu tvoria detské obete. V r. 2018 nebola sexuálne vykorisťovaná žiadna mužská obeť. Za účelom núteného sobáša boli v r. 2018 vykorisťované výlučne ženské obete a s výnimkou jedného prípadu išlo o detské obete. Táto skutočnosť súvisí s reakciou príslušných orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vo veciach detských nútených sobášov konajú proaktívne. Pozorujeme aj mierny nárast vykorisťovania ženských obetí za účelom núteného žobrania. Pri vykorisťovaní mužských obetí prevláda nútené žobranie a pracovné vykorisťovanie. V r. 2018 sa takmer nevyskytujú kombinované spôsoby vykorisťovania, s výnimkou dvoch prípadov, kde išlo o kombináciu núteného sobáša a sexuálneho vykorisťovania u detských obetí ženského pohlavia. V sledovanom období sa nevyskytol ani jeden prípad OSĽ za účelom zneužívania na páchanie trestnej činnosti, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva alebo odoberania orgánov, tkanív či bunky.

V r. 2018 bolo v SR identifikovaných spolu 56 obetí, z toho 22 mužov a 34 žien. V porovnaní s r. 2017 ide o pokles počtu identifikovaných obetí o tretinu, kedy bolo v SR identifikovaných 88 obetí. Ide o obete, ktoré štatisticky eviduje NJBPNM v trestných konaniach pre trestný čin OSĽ a IC v programe, pričom pri vytváraní tejto štatistiky nedochádza k zdvojenému narátavaniu štatistických údajov o obetiach.

Z celkového počtu identifikovaných obetí bolo 46 obetí formálne identifikovaných políciou, z toho 30 žien a 16 mužov. Medzi ženskými obeťami je 12 detí - dievčat vo veku od 11 do 16 rokov, pričom všetky deti sú slovenskí občania. Medzi mužskými obeťami sme v r. 2018 nezaznamenali ani jedno dieťa. Medzi dospelými obeťami boli dvaja cudzinci, jedna dospelá žena z Maďarska a jedna dospelá žena zo Srbska.

Z celkového počtu identifikovaných obetí vstúpilo v r. 2018 do programu 16 dospelých obetí, výlučne slovenských občanov, z toho 9 mužov a 7 žien, z toho žiadne deti.

Asistencia a pomoc však v priebehu roka bola poskytovaná  41 obetiam, z dôvodu pretrvávajúcej potreby asistencie z predchádzajúcich rokov. Z pohľadu referujúcej organizácie môžeme konštatovať, že v 1 prípade bola obeť (žena) referovaná medzinárodnou organizáciou, v 1 (žena) prípade mimovládnou organizáciou, v 4 prípadoch (2 muži a 2 ženy) boli obete referované políciou, v 8 prípadoch obete (6 mužov a 2 ženy) referovalo účelové zariadenie cirkvi. V 2 prípadoch boli obete (1 muž a 1 žena) referované na základe spolupráce mimovládnej organizácie a polície.

Podľa štatistiky vecne príslušnej zložky polície na účely preverovania a vyšetrovania trestného činu OSĽ bolo v r. 2018 začaté trestné stíhanie pre trestný čin OSĽ v 27 prípadoch a v 23 prípadoch bolo vznesené obvinenie spolu 53 páchateľom, z toho 38 mužom a 15 ženám. Z hľadiska štátnej príslušnosti bolo 52 obvinených osôb slovenskej štátnej príslušnosti a 1 obvinený bol štátnym príslušníkom Republiky Srbsko.

Páchateľmi trestného činu OSĽ sú buď jednotlivci, častejšie však skupiny obchodníkov. Zvyčajne sú obete náborované v SR a vykorisťované v zahraničí alebo v samotnej SR. V mnohých prípadoch je náborárom známy obete, prípadne jej rodinný príslušník, ale obete bývajú náborované aj neznámymi osobami. Nábor prebieha vo väčšine prípadov osobným kontaktom. Častejšie sú páchateľmi muži ako ženy, skupiny obchodníkov sa skladajú buď len z mužov alebo ide o zmiešané skupiny mužov a žien, skupiny zložené výlučne zo žien sa nevyskytujú. Ženy sa vyskytli ako individuálni páchatelia v prípadoch OSĽ za účelom sexuálneho vykorisťovania detí. V prípadoch núteného žobrania prevažujú ako páchatelia muži. Páchatelia OSĽ zneužívajú zlé sociálne podmienky rodiny, z ktorej obete pochádzajú, alebo je im známe slabé rodinné a sociálne zázemie obete.

Páchatelia využívajú pri náborovaní obete zvyčajne podvodné konanie a lesť, zneužijúc zraniteľné postavenie obete, kedy obeti prisľúbia dobre platenú prácu v zahraničí a v niektorých prípadoch zneužijú intímny osobný vzťah s obeťou. Počas samotného vykorisťovania páchatelia využívajú rôzne spôsoby, ako obeť prinútiť k vykonávaniu práce, a to od donucovania a psychického nátlaku, cez zneužitie zraniteľného postavenia, až po násilné spôsoby donucovania zamykaním, bitkou, trápením hladom alebo odopieraním základných hygienických potrieb.

Z hľadiska účelu vykorisťovania boli mužské obete vykorisťované najmä za účelom núteného žobrania (17 obetí) a ďalších 6 obetí bolo vykorisťovaných za účelom nútenej práce. Kombinované spôsoby vykorisťovania sa u mužských obetí v r. 2018 nevyskytli. U ženských obetí prevláda sexuálne vykorisťovanie, v r. 2018 išlo o 19 obetí. Nasleduje 8 dospelých ženských obetí núteného žobrania a nútený sobáš, kde bolo za týmto účelom vykorisťovaných 7 detských ženských obetí, z toho v dvoch prípadoch v kombinácii so sexuálnym vykorisťovaním.

Z hľadiska cieľovej krajiny vykorisťovania bolo v r. 2018 cieľovou krajinou vykorisťovania najvyššieho počtu identifikovaných obetí Nemecko, v predošlom období to pritom bola dlhodobo Veľká Británia. V Nemecku bolo vykorisťovaných 13 obetí, z toho 11 mužov za účelom núteného žobrania (z toho 2 muži boli za účelom núteného žobrania vykorisťovaní aj v Rakúsku) a 2 ženy, jedna za účelom sexuálneho vykorisťovania a jedna za účelom núteného žobrania. Vo Veľkej Británii bolo zneužívaných 11 obetí, z toho 6 mužov za účelom nútenej práce a 5 žien, z toho dve boli sexuálne vykorisťované, dve zneužívané na nútený sobáš (z toho jedno dieťa, ktoré bolo vykorisťované aj v SR) a jedna na nútenú prácu. Spolu 10 obetí bolo vykorisťovaných vo Švajčiarsku výlučne za účelom núteného žobrania, z toho 5 mužov (z toho jeden muž bol za účelom núteného žobrania vykorisťovaný aj v Rakúsku) a 5 žien (z toho dve ženy boli vykorisťované aj v Rakúsku). V Rakúsku bolo vykorisťovaných 7 obetí, z toho 5 žien (z toho 3 za účelom sexuálneho vykorisťovania a 2 za účelom núteného žobrania), z ktorých jedna bola zároveň vykorisťovaná v Nemecku a jedna vo Švajčiarsku a 2 muži za účelom núteného žobrania, pričom jeden bol zároveň vykorisťovaný v Nemecku a jeden vo Švajčiarsku. Vo Švédsku boli zneužívané 2 dievčatá za účelom núteného sobáša, z toho jedna aj za účelom sexuálneho vykorisťovania. V Taliansku boli vykorisťované takisto 2 obete, išlo o dospelé ženy, z ktorých jedna bola zneužívaná za účelom núteného žobrania a jedna za účelom sexuálneho vykorisťovania.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality každoročne vytvára prehľad programu, výsledkom ktorého je správa uverejnená v dokumentoch na stiahnutie časti "informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality". Správy za roky 2010 až 2018 poskytujú prehľad o obetiach obchodovania s ľuďmi zaradených do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi , ktorý je realizovaný na základe spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a partnerských mimovládnych organizácií a medzinárodnej organizácie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci (pre prípady volania zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818).

V r. 2018 bolo na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 realizovaných 689 prijatých a odchádzajúcich hovorov. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je v rámci SR prevádzkovaná v pracovných dňoch počas dvanástich pracovných hodín, a to od 8:00 hod. do 20:00 hod. Prakticky je ale možné sa na linku dovolať 24/7. Mimo pracovných hodín je k dispozícii nepretržitý monitoring prichádzajúcich hovorov prostredníctvom záznamníka. Na každý zaznamenaný hovor na linke pomoci zamestnanci poskytovateľa spätne reagujú. Prostredníctvom linky bolo identifikovaných 7 potenciálnych obetí.