Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Zamestnanci odboru

OZNAMY

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Poľovníctvo

 • 14.08.2019 - Upovedomenie o predložení spisového materiálu - poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne - zvesené 03.09.2019
 • 10.07.2019 - Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne  - zvesené 26.07.2019
  • Upovedomenie
  • Odvolanie
 • 20.05.2019 - Rozhodnutie  o poverení -  poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne zoskenované  - zvesené 05.06.2019
 • 04.03.2019 - Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - zvesené 14.05.2019

 Lesné hospodárstvo

 • Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 12.7.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory prostredníctvom vyhlášky v roku 2018. Výzva je zverejnená na webovom sídle:

         http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812

 

     Projekty pozemkových úprav

 •  PPÚ Čelkova Lehota
 • PPÚ Jasenica
 • JPÚ - Stupné (Jednoduché pozemkové úpravy)
  • Mapa registra pôvodného stavu - zvesené 04.09.2019
  • Projekt pozemkových úprav Stupné - register pôvodného stavu - časť "A" - parcely pôvodného stavu - zvesené 04.09.2019
  • Projekt pozemkových úprav Stupné - výpis z  registra pôvodného stavu - zvesené 04.09.2019
  • Rozhodnutie 2016/006148 - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné lokalita „Dlhé“ - zvesené 04.09.2019
  • Grafické zobrazenie obvodu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné lokalita „Dlhé“  - zvesené 04.09.2019
  • Príloha č. 1 - zoznam parciel, zoznam známych a neznámych vlastníkov  - zvesené 04.09.2019
  • Rozhodnutie - OU-PB-PLO-2017/000301 - povolenie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Stupné - lokalita Dlhé - zvesené 04.09.2019
  • Oznámenie verejnou vyhláškou o konaní Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné – lokalita "Dlhé" - zvesené 04.09.2019
  • Oznámenie OÚ-PB-PLO-2018/000450 verejnou vyhláškou o schválení registera pôvodného stavu v kat. území Stupné, obec Stupné, lokalita Dlhé - zvesené 04.09.2019

 Záhradkové osady