Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Vzory tlačív

  • lesné hospodárstvo

Podklady na skúšku lesnej stráže (PDF, 1 MB)

Návrh na ustanovenie lesnej stráže (RTF, 52 kB)

Ročná evidencia ochrany lesa (PDF, 704 kB)

Ročná evidencia výkonov (PDF, 584 kB)

Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu lesa na holine/na zabezpečenie lesných porastov*) - § 20 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 159 kB)

Žiadosť o rozhodnutie o nesúlade druhu pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 63 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia - § 6 zák. 326/2005 Z. z. (RTF, 44 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa - §10 zák. 326/2005 Z. z. (RTF, 42 kB)

Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 67 kB)

Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 89 kB)

  • poľovníctvo

Žiadosť o vykonanie skúšky poľovníckeho hospodára (RTF, 47 kB)

Hlásenie o plnení schváleného plánu lovu (XLS, 41 kB)

Návrh na menovanie  poľovníckej stráže (RTF, 55 kB)

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 62 kB)

Návrh na schválenie poľovného hospodára (RTF, 52 kB)

Príprava ku skúške poľovníckej stráže (RTF, 138 kB)

Tlačivá poľovnícke (XLS, 173 kB)

  • pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (RTF, 567 kB)

Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva (RTF, 130 kB)

Oznam o skončení likvidácie pozemkového spoločenstva (RTF, 70 kB)

Oznam o zmene zapísaných údajov v registri pozemkových spoločenstiev (RTF, 810 kB)

Žiadosť o výpis z RPS (RTF, 38 kB)

Informácia o valnom zhromaždení (RTF, 41 kB)

Súhlas so zápisom sídla (RTF, 35 kB)

 

  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Žiadosť o trvalé odňatie/dočasné*) poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 54 kB)

Žiadosť o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (RTF, 49 kB) - Príhoha k žadosti o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (XLS, 29 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa §  17 odst. 2, písmeno b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v zastavanom území obce s výmerou do 5000 m² (RTF, 40 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa §  17 ( odst 2, písm. a,  a písm. c)  zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 41 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmenu druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena jedného poľ. druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku alebo zmena z nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársky druh pozemku okrem lesného pozemku (RTF, 40 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – (rozhodnutie v pochybnostiach ) (RTF, 40 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku na lesný pozemok § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 38 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – LEGALIZÁCIA (RTF, 46 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 43 kB)

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej do 1 roka (RTF, 41 kB) 

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej (RTF, 41 kB)

 

  • zákon 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

      Žiadosť o vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom (PDF, 301 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 6 odsek 4 zákona - fyzická osoba - zvesené 28.02.2020

Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 6 odsek 4 zákona - fyzická osoba podnikateľ - zvesené 28.02.2020

Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 6 odsek 4 zákona - právnická osoba - zvesené 28.02.2020

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Súhlas so zápisom sídla (35,3 kB) rtf
Oznam o zmene zapísaných údajov v registri pozemkových spoločenstiev (809,5 kB) rtf
Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (567,3 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom (301,4 kB) pdf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – (rozhodnutie v pochybnostiach ) (39,7 kB) rtf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – LEGALIZÁCIA (46,4 kB) rtf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku na lesný pozemok § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (37,5 kB) rtf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmenu druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena jedného poľ. druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku alebo zmena z nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársk (40,1 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (42,6 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 17 ( odst 2, písm. a, a písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (40,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 odst. 2, písmeno b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v zastavanom území obce s výmerou do 5000 m² (40,4 kB) rtf
Žiadosť o trvalé odňatie/dočasné*) poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (53,9 kB) rtf
Žiadosť o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (48,9 kB) rtf
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (88,6 kB) rtf
Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa - §10 zák. 326/2005 Z. z. (41,8 kB) rtf
Žiadosť o rozhodnutie o nesúlade druhu pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (63,4 kB) rtf
Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej (41,1 kB) rtf
Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva (130,0 kB) rtf
Podklady na skúšku lesnej stráže (1,0 MB) pdf
Návrh na ustanovenie lesnej stráže (52,2 kB) rtf
Ročná evidencia ochrany lesa (703,6 kB) pdf
Ročná evidencia výkonov (584,4 kB) pdf
Hlásenie o plnení schváleného plánu lovu (41,0 kB) xls
Návrh na menovanie poľovníckej stráže (54,8 kB) rtf
Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (61,9 kB) rtf
Návrh na schválenie poľovného hospodára (52,3 kB) rtf
Ppríprava ku skúške poľovníckej stráže (138,2 kB) rtf
Tlačivá poľovnícke (173,1 kB) xls
Oznam o skončení likvidácie pozemkového spoločenstva (70,4 kB) rtf
Žiadosť o výpis z RPS (37,8 kB) rtf
Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (67,0 kB) rtf
Žiadosť o záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia - § 6 zák. 326/2005 Z. z. (43,7 kB) rtf
Príloha k žiadosti o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (29,2 kB) xls
Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu a zabezpečenie lesných porastov (158,7 kB) rtf
Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej do 1 roka (41,3 kB) rtf