Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2015, Utorok
Sekcie MV SR
 

Štátne občianstvo

Podmienky pre udelenie, stratu, vydanie dokladu o štátnom občianstve SR upravuje zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 265/2005 Z. z. a zákonom č. 344/2007 Z. z.

1. Udelenie ŠO SR:

 • žiadosť o udelenie ŠO SR sa podáva osobne spolu s požadovanými dokladmi na Obvodnom úrade Trnava (platí pre Trnavský kraj), diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky
 • o žiadosti o udelenie ŠO SR rozhoduje Ministerstvo vnútra SR. Na udelenie štátneho občianstva SR nie je právny nárok. Ak ministerstvo štátne občianstvo SR neudelilo, žiadateľ môže podať novú žiadosť o udelenie ŠO SR najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie ŠO SR.

Podmienky pre udelenie ŠO SR:

 1. nepretržitý trvalý pobyt v SR aspoň 8 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie ŠO SR
 2. žiadateľ nebol za uplynulých 5 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie ŠO SR právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
 3. žiadateľovi nebol súdom uložený trest vyhostenia
 4. proti žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie
 5. proti žiadateľovi nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu
 6. proti žiadateľovi nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení
 7. proti žiadateľovi nie je vedené konanie o odňatie azylu a
 8. žiadateľ preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 9. plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku SR

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR:

 1. Žiadosť o udelenie ŠO SR /obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak zákon neustanovuje inak, dôvody žiadosti o udelenie ŠO SR a dátum a podpis žiadateľa
 2. Stručný životopis
 3. Doklad totožnosti
 4. Rodný list /podľa štátu opatrený náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál, ktorý bude vrátený, alebo osvedčená fotokópia/
 5. Doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený /podľa štátu opatrený náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál, ktorý bude vrátený, alebo jeho osvedčená fotokópia/ - aktualizovaný
 6. Doklad o pobyte na území SR, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území SR alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 7. Doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie ŠO SR, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov /podľa štátu opatrený náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál/
 8. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 9. Preukaz zahraničného Slováka, ak má postavenie zahraničného Slováka
 10. Ďalšie doklady:
  1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov
  2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
  3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy
  4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu
  5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
  6. potvrdenie o štúdiu
  7. potvrdenie o poberaní dôchodku
  8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie
  9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území SR, ak je dobrovoľne nezamestnaný
 11. Dotazník, ktorý žiadateľ obdrží na Obvodnom úrade Trnava. Podpisuje sa až pri osobnom odovzdaní.

Rodičia a ich maloleté, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie ŠO SR v samostatných žiadostiach. Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie ŠO SR vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie ŠO SR. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie ŠO SR, nadobúdajú ŠO SR spolu s rodičom. Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie ŠO SR maloletému dieťaťu do 14 rokov:

 • rodný list dieťaťa
 • doklad o pobyte dieťaťa na území SR, potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, potvrdenie o návšteve školy
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu
 • súhlas druhého rodiča /podpis musí byť úradne osvedčený/

Ovládanie slovenského jazyka sa overuje:

 • pohovorom, v ktorom sa žiadateľovi kladú otázky
 • hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku
 • napísaním obsahu prečítaného článku v časovom limite 30 minút

Ovládanie slovenského jazyka žiadateľa overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta Obvodného úradu Trnava.

ŠO SR sa nadobúda prevzatím listiny o udelení ŠO SR. Listinu o udelení ŠO SR odovzdá obvodný úrad žiadateľovi po zložení sľubu štátneho občana SR. Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov, osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje a osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

a/

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

 

 

osobe nad 18 rokov veku

700,00 €

b/

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu

 

 

1. do 15 rokov

100,00 €

 

2. od 15 rokov do 18 rokov

150,00 €

c/

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským

 

 

alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva

20,00 €

d/

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom

 

 

Českej republiky narodeným po 1.1.1993

20,00 €

e/

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom

20,00 €

Oslobodenie

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu.


Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Bližšie informácie na tel. číslach:

033/5564271
033/5564274
033/5564279

 
[Copyright]