Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2018, Sobota
 

Hlohovec

 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Hlohovec, lokalita Šomoď č. OU-TT-PLO-2017/001459 zo dňa 18.10.2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 04.12.2017.

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Hlohovec (PDF, 2 MB)

 

Nariadenie prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 1 MB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor podľa § 7 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov oboznámil vlastníkov s priebehom prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav /JPÚ/ v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď a zároveň vykonal prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie JPÚ v navrhnutom obvode v kat. území Hlohovec. Podľa vykonaného prieskumu záujmu o JPÚ je za vykonanie JPÚ v k.ú. Hlohovec, lokalita Šomoď 57 % všetkých vlastníkov, ktorí vlastnia 67 % výmery zahrnutých pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ. Na základe týchto výsledkov je záujem vlastníkov o JPÚ k.ú Hlohovec, lokalita Šomoď považovaný za preukázaný. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor bude ďalej pokračovať v prípravnom konaní podľa § 7 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Príloha:
Zápisnica z vykonania prieskumu záujmu Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď. (PDF, 3 MB) /Prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/