Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2019, Piatok
 

Správne konania

 • 18.02.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu
 • 15.12.2019 - Predĺženie platnosti stavebného povoleniaRozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica
 • 05.02.2019 - Oznámenie rozhodnutia č. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 zo dňa 5. februára 2019 verejnou vyhláškou, ktorým sa bolo vydané stavebné povolenie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „SO 07 – Vodovod – 1. etapa, SO 08 – Kanalizácia splašková – 1. etapa, SO 07 Vodovod-rozšírenie-2. etapa, SO 08 Kanalizácia splašková, 2. etapa, SO 10 – Kanalizácia dažďová 1. etapa, SO 10 Kanalizácia dažďová, 2. etapa, SO 10a – Odvodnenie parkovísk – 1. etapa“ ako súčasť stavby „20 rodinných domov a predajňa potravín, Považská Bystrica“
 • 28.01.2019 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2019/001845 o začatí ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vydania rozhodnutia v pochybnosti, či ide o vodný tok
 • 22.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/000343 verejnou vyhláškou - na časť líniovej vodnej stavby - časť objektu SO 01 Kanalizácia a SO 05 – prípojka NN a objekty SO 03 Združený objekt ČOV a SO 04 Spevnené plochy, oplotenie a sadové úpravy v rámci stavby „Pružina – kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd pre Obec Pružina“
 • 04.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/0000099 verejnou vyhláškou - povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením
 • 19.12.2018 - Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica - oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia (PDF, 171 kB)
 • 07.12.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/013515 o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Považská Bystrica, ul. Sládkovičova – rozšírenie verejnej kanalizácie“
 • 07.12.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/009852 verejnou vyhláškou -  prerušené konanie o datočnom stavebnom povolení stavby „Obecný vodovod - vodojem, pramene, prívodné potrubie“
 • 05.12.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/010355 verejnou vyhláškou -  prerušené konanie o stavebnom povolení stavby Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť
 • 03.12.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/011379 o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Vodné stavby v rámci stavby „20 rodinných domov a predajňa potravín, Považská Bystrica“ 
 • 23.11.2018 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2018/010841 - Povolenie zemny vodnej stavby pred jej dokončením -Prečín -  „Kanalizačný zberač K8 – Vlčí kruh“
 • 23.11.2018 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2018/010837 - Povolenie zemny vodnej stavby pred jej dokončením -Prečín -  „Kanalizačný zberač K9 – Líščie“
 • 08.11.2018 - Oznámenie OÚ-PB-OSZP-2018/012183  verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Úprava vodného toku Hlboč
 • 03.10.2018 - oznámenie OU-PB-OSZP-2018/010817  verejnou vyhláškou - návrh na kolaudáciu časti líniovej vodnej stavby – ,,Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV“
 • 03.10.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018-010837  verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením  - Prečín „Kanalizačný zberač K8 – Líščie“
 • 03.10.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018-010841  verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením  - Prečín „Kanalizačný zberač K8 – Vlčí kruh“,
 • 17.09.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/010355 verejnou vyhláškou o začatí konania o povolení vodnej stavby -  „Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť"
 • 30.08.2018 - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby a konania o povolení osobitného užívania vôd - „Obecný vodovod - vodojem, pramene, prívodné potrubie“ - Udiča
 • 16.08.2018 - Oznámenie o povolení líniovej vodnej stavby podľa  § 26 ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení verejnou vyhláškou - Obec Prečín - - ,,Rozšírenie verejného vodovodu“
 • 26.06.2018 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie -  časť líniovej vodnej stavby - časť objektu SO 01 Kanalizácia a SO 05 – prípojka NN a objekty SO 03 Združený objekt ČOV a SO 04 Spevnené plochy, oplotenie a sadové úpravy v rámci stavby „Pružina – kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd.“
 • 19.06.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/007260 o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou ohliadkou -Prečín - ,,Rozšírenie verejného vodovodu“
 • 23.02.2018 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2018/002512 verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania -  povolenie na líniovú vodnú stavbu – objekt  S.O. 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie stavby „Predĺženie IS, Domaniža, časť Široké“
 •  05.02.2018 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach,v ktorých môžu byť dotknuté záujmy  ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti    o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: lubomira.smatanova@minv.skv lehote do siedmich dní odo dňa zverejnenia informácie. 

          Začaté správne konanie: 

  • Žiadateľ: Obec Záskalie, Záskalie 33, 017 05  Považská Bystrica

  • Predmet: Povolenie organizovania športových bežeckých pretekov (trasa vedie územím s II. stupňom ochrany v CHKO Strážovské vrchy) podľa § 13 ods. 2 písm. k) ZOPK

  • Číslo konania: OU-PB-OSZP-201/002099 ZJ17

  • Dátum začatia konania: 31. 01. 2018

  • Dátum zverejnenia informácie: 05. 02. 2018

 

 • 23.01.2018 - Oznámenie OÚ-PB-OSZP–2018/000200  verejnou vyhláškou - povolenie líniovej vodnej stavby -  ,,Považská Bystrica, Orlové – Štráničky, rekonštrukcia verejného vodovodu“
 • 15.01.2018 - Oznámenie OÚ-PB-OSZP–2018/000346  verejnou vyhláškou - povolenie líniovej vodnej stavby -  „Úprava toku – Líščí potok k. u. Prečín“
 • 06.12.2017 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2017/010428 verejnou vyhláškou - S.O. 02 Rozšírenie verejného vodovodu – I. etapa ako súčasť stavby "Predĺženie IS Domaniža, časť Za pasienčiepovolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd"
 • 27.11.2017 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/013382 o začatí konania vo veci zmeny líniovej vodnej stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania - ,,Kanalizačný zberač K10 – Dolný Koniec“ v rámci stavby ,,Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín“
 • 21.11.2017 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/013115 verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu – ,,Považská Bystrica, Orlové – Štráničky, rekonštrukcia verejného vodovodu“
 • 20.11.2017 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2017/010798 verejnou vyhláškou - povolenie na vodnú stavbu „Domová ČOV a kanalizačná prípojka“ a súčasne povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - Dolná Mariková
 • 08.11.2017 - Rozhodnutie OÚ-PB-OSZP–2017/009131 - „Úprava toku – Líščí potok k. u. Prečín“ (PDF, 345 kB)
 • 28.09.2017 - Oznámenie OÚ-PB-OSZP–2017/008365 - povolenie líniovej vodnej stavby ,,Rozšírenie verejného vodovodu, k. ú. Jasenica“
 • 27.09.2017 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/009195 rozhodnutia verejnou vyhláškou - dodatočné stavebné povolenie a súčasne kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu „Rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka A1, A1-1“ - Jasenica

 

 • 18.09.2017 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/010428 verejnou vyhláškou o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením spojeného s kolaudačným konaním - „SO S.O. 02 Rozšírenie verejného vodovodu – I. etapa“ - Domaniža
 • 18.09.2017 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/010798 verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a konania o povolení osobitného užívania vôd - Domová ČOV a kanalizačná prípojka - Dolná Mariková

 

 • 04.08.2017  Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/009195 verejnou vyhláškou o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby  - Rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka A1, A1-1 - Jasenica
 • 11.07.2017  Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ,,Úprava toku – Líščí potok k. ú. Prečín“
 • 08.06.2017  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: danusa.bartkova@minv.sk v lehote do siedmich dní odo dňa zverejnenia informácie.

  Začaté správne konanie:

  • žiadateľ: ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
  •  vydanie rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci zákazu vykonávať lesohospodársku činnosť v lesných porastoch 415 a 416A na LHC Prečín v k.ú. Kostolec z dôvodu ochrany hniezdnej lokality orla skalného
  • Číslo konania: OÚ- PB-OSZP-2017/007244-2 ZJ 2 10
  • Dátum začatia konania: 08.06.2017
  • Dátum zverejnenia informácie: 08.06.2017

 

 • 16.05.2017 Oznámenie OU-PB-OSZP-2017/005611 o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ,,Úprava toku – Líščí potok k. ú. Prečín“

 

 • 06.04.2017 Oznámenie rozhodnutia 2017/001076 na stavbu majúcu charakter líniovej vodnej stavby ako súčasť stavby „Predĺženie IS Domaniža, časť Za pasienčie„S.O. 02 Rozšírenie verejného vodovodu – I. etapa:
 • 13.02.2017 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: emil.kardos@minv.sk v lehote do siedmich dní odo dňa zverejnenia informácie.


Začaté správne konanie:

  • žiadateľ: Obce Záskalie, Záskalie 33, 017 05 Považská Bystrica
  • o povolenie organizovania športových bežeckých pretekov (trasa vedie územím s II. stupňom ochrany v CHKO Strážovské vrchy) podľa § 13 ods. 2 písm. k) ZOPK
  • Číslo konania: OÚ- PB-OSZP-2017/002298-2
  • Dátum začatia konania: 09.02.2017
  • Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2017

 

 • 24.1.2017  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:     Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: emil.kardos@minv.sk v lehote do siedmich dní odo dňa zverejnenia informácie.


Začaté správne konanie:

 • žiadateľ: HK Manín, Centrum 900/99, 017 01 Považská Bystrica
 • žiadosť o povolenie organizovania športových bežeckých pretekov (trasa vedie územím s II. stupňom ochrany v CHKO Strážovské vrchy) podľa § 13 ods. 2 písm. k) ZOPK
 • Číslo konania: OÚ- PB- OSZP-2017/01384-2
 • Dátum začatia konania: 20.01.2017
 • Dátum zverejnenia informácie: 24.01.2017