Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Správne konania

 • 12.02.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: danusa.bartkova@minv.sk v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
   
  Začaté správne konanie:
             žiadateľ: Ing. Juraj Lukáč, Stred 58/52, 017 01, 017 01 Považská Bystrica
                žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 623/1 (orná pôda) v k.ú. Orlové umiestneného mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany
             Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/002972-Ba ZJ 15 A - 10
             Dátum začatia konania: 12.02.2020
 • 10.02.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: danusa.bartkova@minv.sk v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
   
  Začaté správne konanie:
             žiadateľ: Lukáš Kišša, Domaniža 128, 018 16 Domaniža
                žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemkoch parc.č. KN-C 382/7 a KN-C 382/6 (trvalý trávny porast) v k.ú. Považské Podhradie umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany
              Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/002853-Ba ZJ 15 A - 10
              Dátum začatia konania: 10.02.2020
 • 03.02.2020 - Obec Dolná Mariková - Územný plán obce Dolná Mariková (PDF, 260 kB) -  rozhodnutie – záverečné stanovisko (PDF, 260 kB)
 • 27.01.2020 - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – „Úprava toku Líščí potok“ v Prečíne
 • 24.01.2020 - KOŠÚT s.r.o., Horný Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov- Terénne úpravy Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
 • 21.01.2020 - Oznámenia o začatí kolaudačného konania na  časť vodnej stavby Vodovod Stupné  - Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2
 • 16.01.2020 - Povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka
 • 16.01.2020 - Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov - časť Sedlište - Niva II
 • 15.01.2020 - Konanie vo veci vydania povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka v obci Prečín – výzva a prerušenie konania
 • 13.01.2020 -  „Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“
 • 13.01.2020 - „Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“
 • 18.12.2019 -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Marián Vachalík AIUE Udiča (PDF, 180 kB)
 • 27.11.2019 -Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania -
                   žiadosť o povolenie zmeny líniovej vodnej stavby –  „Úprava toku – Líšči potok, k. ú. Prečín“  pred jej dokončením.
                   Oznámenie_verejnou vyhláškou (PDF, 159 kB)
                   Oznámenie (PDF, 165 kB)
 • 21.11.2019 - Sverepec, Rozšírenie verejného vodovodu - oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 • 21.11.2019 - Konanie o povolení odstránenia stromu (1ks jaseň), parcela KN-E 205 k. ú. Prečín - oznámenie o začatí konania
  verejnou vyhláškou
 • 15.11.2019 - Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov časť – Sedlište-Niva II
 • 28.10.2019 - Stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu -,,Predĺženie ochrannej hrádze“, ktorá sa bude realizovať v rámci stavby - ,,IBV Šurabivá – Zakvášov“
 • 14.10.2019 - Sverepec, Rozšírenie verejného vodovodu
 • 08.10.2019 - Konanie o povolení stínania a odstraňovania stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach – vodný tok Domanižanka, Prečín
 • 25.09.2019 - Stavebné povolenie na vodnú stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ ktoré budú vybudované v rámci stavby: ,,JASENICA RADOVÉ RODINNÉ DOMY + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ a povolenie na osobitné užívanie vôd
 • 09.08.2019 - Rozhodnutie podľa § 67 ods. 9 zákona o odpadoch  na vozidlo zn. FORD FOCUS combi, bez EČV, VIN:WF0XXGCDNYB15210
 • 25.07.2019 - Stavebné povolenie na vodnú stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie verejnej (splaškovej) kanalizácie a kanalizačné prípojky“ a povolenie na osobitné užívanie vôd
 • 19.07.2019 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania  2019 08599 ozn PVS-kanalizácia Dolný a Hroný  Moštenec-2 časť
 • 19.07.2019 -Oznámenie o začatí stavebného konania 2019 04972 roz ŽSR REMING-dočasná a trvalá preložka vodovodu v Milochove
 • 17.07.2019 - „Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ – rozhodnutie
 • 03.07.2019 - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom
 • 03.06.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania na povolenie vodnej stavby - objekt SO 44.37.06_9 Púchov - Považská Bystrica, náhrada vodných zdrojov v Hornom Milochove
 • 03.06.2019 - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením a kolaudačného konania na vodnú stavbu - objekt SO 48.37.04.3 Považská Teplá - Bytča, preložka vodovodu DN 300 „PVS“ sžkm 178,000
 • 03.06.2019 - Rozhodnutie o stavebnom povolení na vodné stavby - objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu v rámci stavby Rozšírenie infraštruktúry IBV Jasenica
 • 31.05.2019 - Považská Bystrica, ul. Sládkovičova – rozšírenie verejnej kanalizácie
 • 07.05.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania na povolenie vodných stavieb - objekty SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove
 • 26.04.2019 - „Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ – oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 • 25.04.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu
 • 15.04.2019 - „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 01.04.2019 - Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť
 • 21.03.2019 - Zberný dvor Považská Bystrica“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 04.03.2019 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2019/003524 o začatí stavebného konania na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu
 • 18.02.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu
 • 15.12.2019 - Predĺženie platnosti stavebného povoleniaRozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica
 • 05.02.2019 - Oznámenie rozhodnutia č. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 zo dňa 5. februára 2019 verejnou vyhláškou, ktorým sa bolo vydané stavebné povolenie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „SO 07 – Vodovod – 1. etapa, SO 08 – Kanalizácia splašková – 1. etapa, SO 07 Vodovod-rozšírenie-2. etapa, SO 08 Kanalizácia splašková, 2. etapa, SO 10 – Kanalizácia dažďová 1. etapa, SO 10 Kanalizácia dažďová, 2. etapa, SO 10a – Odvodnenie parkovísk – 1. etapa“ ako súčasť stavby „20 rodinných domov a predajňa potravín, Považská Bystrica“
 • 22.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/000343 verejnou vyhláškou - na časť líniovej vodnej stavby - časť objektu SO 01 Kanalizácia a SO 05 – prípojka NN a objekty SO 03 Združený objekt ČOV a SO 04 Spevnené plochy, oplotenie a sadové úpravy v rámci stavby „Pružina – kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd pre Obec Pružina“
 • 04.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/0000099 verejnou vyhláškou - povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením