Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2019, Štvrtok
 

Správne konania

 • 15.04.2019 - „IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 15.04.2019 - „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 01.04.2019 - Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť
 • 21.03.2019 - Zberný dvor Považská Bystrica“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 12.03.2019 - FIM PLUS s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, IČO 44 278 624 -  navrhovaná činnosť Obytný súbor  FIM“ – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
 • 04.03.2019 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2019/003524 o začatí stavebného konania na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu
 • 18.02.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu
 • 15.12.2019 - Predĺženie platnosti stavebného povoleniaRozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica
 • 05.02.2019 - Oznámenie rozhodnutia č. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 zo dňa 5. februára 2019 verejnou vyhláškou, ktorým sa bolo vydané stavebné povolenie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „SO 07 – Vodovod – 1. etapa, SO 08 – Kanalizácia splašková – 1. etapa, SO 07 Vodovod-rozšírenie-2. etapa, SO 08 Kanalizácia splašková, 2. etapa, SO 10 – Kanalizácia dažďová 1. etapa, SO 10 Kanalizácia dažďová, 2. etapa, SO 10a – Odvodnenie parkovísk – 1. etapa“ ako súčasť stavby „20 rodinných domov a predajňa potravín, Považská Bystrica“
 • 22.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/000343 verejnou vyhláškou - na časť líniovej vodnej stavby - časť objektu SO 01 Kanalizácia a SO 05 – prípojka NN a objekty SO 03 Združený objekt ČOV a SO 04 Spevnené plochy, oplotenie a sadové úpravy v rámci stavby „Pružina – kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd pre Obec Pružina“
 • 04.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/0000099 verejnou vyhláškou - povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením