Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Vzory tlačív

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 1. 1. 2021 (509,5 kB) rtf
Žiadosť o záväzné stanovisko ku konaniu vo veci vydania - územného rozhodnutia, stavebného povolenia, rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby (52,1 kB) rtf
Žiadosť o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku (48,9 kB) rtf
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny (83,6 kB) rtf
Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určenými živočíchmi (42,6 kB) rtf
Oznámenie o výrube podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona NR SR č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (76,7 kB) rtf
Oznámenie o výrube podľa § 47 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (73,6 kB) rtf
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (39,1 kB) rtf
Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd (58,0 kB) rtf
Žiadosť o Rozhodnutie v pochybnosti, či ide o vodný tok (47,5 kB) rtf
Žiadosť o stavebné povolenie (58,2 kB) rtf
Žiadosť o stavebné povolenie a odber podzemných vôd (studňa) (58,8 kB) rtf
Žiadosť o súhlas § 27 (35,9 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie (36,1 kB) rtf
Žiadosť o vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd (48,5 kB) rtf
Žiadosť o vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (48,8 kB) rtf
Žiadosť o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (39,1 kB) rtf
Žiadosť o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (38,8 kB) rtf
Žiadosť o výrub drevín (stínanie a odstraňovanie stromov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch) (43,1 kB) rtf
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (515,6 kB) rtf
Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona (158,8 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla (187,2 kB) pdf
Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (84,6 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu a ku konaniu o odstránení stavby (67,5 kB) rtf