Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2018, Sobota
 

Horná Krupá

Nariadenie prípravného konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá (PDF, 869 kB)

Grafická príloha navrhovaného obvodu JPÚ k.ú. Horná Krupá (PDF, 474 kB)

 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa § 7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav ( JPÚ) v navrhnutom obvode kat. území Horná Krupá. Na základe vyhodnotenia zo dňa 27.10.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v navrhnutom obvode k.ú. Horná Krupá Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

Príloha: Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Horná Krupá / prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horná Krupá:
Príloha č. 1: Rozhodnutie
(PDF, 2 MB)Príloha č. 2: Mapová príloha (PDF, 372 kB)

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horná Krupá, loklita Zakrížom a Pri rybníkoch:

verejná vyhláška (PDF, 561 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu v projekte JPU Horná Krupá, k. ú. Horná Krupá:

príloha č. 1:Rozhodnutie (PDF, 2 MB)

príloha č. 2:Mapová príloha (PDF, 213 kB) 

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch:

Verejná vyhláška (PDF, 309 kB)

Grafická priloha-lokalita Za_krížom (PDF, 79 kB)

Grafická príloha-lokalita Pri rybníkoch (PDF, 51 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 898 kB)

Zápis z zhromaždenia Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch, konaného dňa 28.06. 2017 v kultúrnom dome v Hornej Krupej (PDF, 675 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch
/ podrobné mapové podklady a kompletné stanoviská organizácií sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade a obecnom úrade v Hornej Krupej/:

Oznámenie o zverejnení VZFUÚ (PDF, 2 MB)

VZFUÚ H. Krupá -písomná časť (PDF, 5 MB)

VZFUÚ H. Krupá, graf. časť-lok. Za krížom (PDF, 300 kB)

VZFUÚ H. Krupá, graf. časť- lok. Pri rybníkoch (PDF, 126 kB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 870 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2017 zo dňa 04.12.2017, ktorým boli schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2018.

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch:

ZUNP (PDF, 1 MB)                    Verejná vyhláška (PDF, 497 kB)