Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2018, Streda
 

Leopoldov

Verejná vyhláška:

1.1 Nariadenie konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská (PDF, 1 MB) 

1.2 Nariadenie konania o začatí JPÚ v časti k. ú. Leopoldov, lokalita Emila Skákalu (PDF, 1 MB)

     Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú.      Leopoldov, lokalita Piešťanska a lokalita Emila Skákalu. Na základe vyhodnotenia zo dňa 19.10.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanska a lokalita Emila Skákalu. Na základe Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2.   Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 243 kB)

3.  Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Leopoldov lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB)

4.  Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkovJPÚ v k.ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB) 

5.  Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu   (PDF, 33 kB)

6.  Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPU Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 6 MB)

      Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu

7.  Zverejnenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 312 kB)

7.1 Mapa registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Leopoldov lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 53 kB)

      Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu

      Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Mestskom úrade Leopoldov počas stránkových hodín

8.  Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 273 kB)

    Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu
 
    Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Mestskom úrade Leopoldov počas stránkových hodín

9. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB)

9.1 Písomná časť (PDF, 5 MB)

9.2 Grafická časť (PDF, 1 MB)

10. Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB)