Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Prevencia kriminality

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality

Viac informácií nájdete v Dokumentoch na stiahnutie. 

Krajský koordinátor na facebooku


Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality BB kraja ponúka na využitie množstvo informácií aj na internete:

www.facebook.com/krajsky-koordinator-pre-prevenciu-kriminality-bb-kraj-1388997538039858

www.facebook.com/prevenciakriminality

 

Kampaň „Bez nenávisti na internete″ 

Kampaň - Bez nenávisti na internete

Kampaň „Bez nenávisti na internete″ na Slovensku realizuje Národný výbor kampane s aktívnym zapojením Ministerstva vnútra SR.
V máji bola spustená oficiálna stránka kampane www.beznenavisti.sk , na ktorej je krátke video k tejto téme, ako aj facebooková stránka  
https://www.facebook.com/KampanBezNenavisti, kde sa priebežne uverejňujú aktuálne informácie.Keďže kampaň je zameraná na zvyšovanie povedomia mladých ľudí i detí v oblasti porušovania ľudských práv,
zameraná tiež na rozpoznávania extrémnych, šikanujúcich prejavov najmä vo virtuálnom svete,
súčasťou kampane bol krst knihy „Deti v sieti″ .

   Kniha je určená pedagógom i širokej verejnosti a vysvetľuje všetky formy nenávisti, s ktorými sa deti i my dospelí stretávame
na internete dennodenne. Kniha radí ako sa brániť i reagovať proti nenávistným názorom, útokom na sociálnych sieťach,
internetových stránkach a pod.
Tieto informácie sú tiež na stránke www.beznenavisti.sk, kde sú uverejnené rady i návody,
čo robiť v prípade, že nájdeme správy a texty s nenávistným prejavom, vzory listov na nahlásenie takéhoto prejavu,
súbor dokumentov týkajúci sa témy a množstvo užitočných rád.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie 
projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 - vyhodnotenie

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na zasadnutí konanom dňa 1. októbra 2018 schválila uznesením č. 1 dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na r. 2018.

Tabuľku úspešných (podporených) žiadateľov nájdete nižšie v tabuľke v dokumentoch na stiahnutie a rovnako v dôležitých odkazoch na stránke Ministerstva vnútra SR na odkaze: http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019 – termín uzávierky je 4. marca 2019

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019.

Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej účelom je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, ktorých cieľom je komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky umožňujúce páchanie kriminality, rovnako ako jej predchádzanie, potláčanie a zamedzovanie.

Prioritami sú  okrem potláčania  kriminality a inej protispoločenskej činnosti aj zvyšovanie bezpečnosti  miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách, pomoc obetiam trestných činov a tiež reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Podrobné informácie, kontakty, metodické usmernenia vrátane vzorov žiadostí a zmlúv nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

 

Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

Štatút a rokovací poriadok
Legislatívny rámec fungovania komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Oresného úradu Banská Bystrica,
nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

  • Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencií kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na r. 2016-2020 na podmienky Banskobystrického kraja