Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Akčný plán

Dňa 6.10.2021 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásená výzva č. 12861/2021/OSMRR na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Oprávnenými žiadateľmi pretúto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore NRO“) a ktorému uplynula účinnosť akčného plánu podľa §4 zákona o podpore NRO k 31. 12. 2020.

Termín na podanie žiadostí je do 5.11.2021. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-rok-2021-pre-najmenej-rozvinute-okresy-nro/index.html

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Sabinov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov bol schválený vládou SR na výjazdovom rokovaní dňa 22. augusta 2016 uznesením vlády č. 350/2016. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

  1. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Sabinov
  2. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov / Ponuková stránka trhu práce
  3. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky / Dopytová stránka trhu práce
  4. Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb
  5. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva

 

 

 

 

Výzva 05/OÚ SB/2020 (PDF, 293 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 148 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (DOCX, 24 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve 05_OUSB_2020 (PDF, 242 kB)

 

Ďalšie dokumenty potrebné k ŽoRP nájdete na:

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#metodicke-usmernenia-a-statuty

 

Výzva 04/OÚ SB/2020 -ukončená (PDF, 303 kB)

VÝZVA 03/OÚ SB/2019- ukončená

VÝZVA 02/OÚ SB/2019- ukončená

VÝZVA 01/OÚ SB/2018- ukončená

Zápisnice o hlasovaní ,,per rollam“ 

Rokovania Riadiaceho výboru 2020

Rokovania Riadiaceho výboru 2019

Rokovania Riadiaceho výboru 2018