Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Aktuálne informácie, odporúčania a príklady dobrej praxe

Prevencia kriminality  |  Vojnové hroby  |  Informácie organizačného odboru

Vojnový konflikt na Ukrajine

Vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine sme sa dostali do bezprecedentnej situácie. Každý z nás v súvislosti s touto nečakanou udalosťou cíti rôzne emócie – úzkosť, strach, hnev... Je úplne prirodzené, že nás to nenecháva ľahostajnými. Napriek tomu sa snažte zachovať pokoj, prijmite fakt, že táto situácia tu je a jedného dňa prejde. Zvážte množstvo času, ktorý trávite na internete a informácie si vyhľadávajte z overených, oficiálnych zdrojov. Nešírte neoverené správy. Mnohé dezinformácie môžete odhaliť aj prostredníctvom špecializovanej oficiálnej stránky Policajného zboru SR na boj proti hoaxom a podvodom v online priestore https://www.facebook.com/hoaxPZ/. Nedovoľte strachu, aby vo vás vyvolal akýkoľvek prejav agresivity. Ak cítite, že si s intenzitou negatívnych pocitov neviete poradiť sami, vyhľadajte odbornú pomoc.

 

Kontakty na linky pomoci:

Národná linka na podporu duševného zdravia 0800 193193 -
Linka pomoci - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (od 8. do 18.hod) 0910 361252 -
IPčko.sk   www.ipcko.sk
Krízová linka pomoci 0800 500333 www.krizovalinkapomoci.sk
Linka podpory pre učiteľov 0800 221323 www.mpc-edu.sk
Dobrá linka   www.dobralinka.sk
Linka detskej istoty (nonstop) 116 111 -
Linka detskej dôvery (prac. dni od 8. do 20.hod) 0907 401479 www.linkadeti.sk
Linka Dôvery Nezábudka (nonstop) 0800 800566 www.linkanezabudka.sk
Národná linka na pomoc deťom v ohrození (nonstop)   www.viacakonick.gov.sk

Na Slovensko prichádzajú ľudia z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Potrebujú nielen materiálnu pomoc, ale aj prejavy porozumenia. Buďme vľúdni, empatickí a prejavme solidaritu. Pomôžme im zorientovať sa. Všetky informácie k príchodu ukrajinských občanov na Slovensko, získaniu štatútu dočasného útočiska, ubytovania, možnostiach pomoci nájdete na oficiálnej stránke verejnej správy SR https://ua.gov.sk/, ktorá je dostupná v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku a taktiež na stránke Migračného informačného centra https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html. Praktické informácie ľudia prichádzajúci z Ukrajiny nájdu aj na webe https://www.ukraineslovakia.sk/. Každý z nás môže pomôcť – ubytovaním, darom, dobrovoľníckou aktivitou. Ak máte záujem pomáhať ako dobrovoľník, navštívte platformu https://dobrovolnictvo.sk/, ktorá vás spojí s ľuďmi/organizáciami, ktoré túto pomoc potrebujú.

Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre
občanov Ukrajiny aj infolinky

+421 513 816 111

+421 259 765 111

Міністерство внітрішніхсправ Словацької республіки створило на території Поліцейської академії в Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та секція інформатики, телекомунікації та безпеки інфолінку(гарячу лінію) для  осіб, якірозмовляють українською мовою.

Це номери:

+421 513 816 111

+421 259 765 111

Situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi. Ministerstvo vnútra SR preto pripravilo súbor informácií, ktorými upozorňuje na riziko tejto trestnej činnosti. Informačný leták je spracovaný v šiestich jazykoch vrátane ukrajinčiny. Distribuovaný je ukrajinským občanom priamo na hraniciach, ale je zverejnený aj na webových stránkach obcí a ďalších subjektov. V prípade potreby ho nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Rady rodičom

Deti a mládež sú vo vzťahu ku kriminalite rizikovou skupinou. Sú fyzicky slabšie a dôverčivejšie, nemajú ešte dostatok životných skúseností a ustálený hodnotový systém, preto hrozí vyššie riziko, že podľahnú negatívnemu vplyvu okolia alebo sa stanú obeťami trestnej činnosti. Je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť výchove mládeže, aby vedela aké správanie spoločnosť považuje za žiaduce a aké naopak za neprijateľné.  Našim spoločným cieľom by teda malo byť vychovať generáciu rešpektujúcu ľudské práva a odmietajúcu akékoľvek násilné prejavy. V tomto smere hrá kľúčovú úlohu rodina. Začnime teda každý od seba. Ideme deťom správnym príkladom?

Väčšina z nás je v dnešnej dobe veľmi pracovne vyťažená a nemá veľa voľného času.  Aj napriek množstvu povinností, nájdime si čas na naše deti.
Mnohonásobne sa nám to vráti:

- vybudujme spoločne atmosféru vzájomnej dôvery,

- zaujímajme sa o to, ako sa cítia, čo zažili, s kým sa stretávajú,

- všímajme si zmeny v ich správaní,

- rozprávajme sa s nimi otvorene na akúkoľvek tému,

- zabezpečme im zmysluplné trávenie voľného času,

- zapájajme ich do rodinného života, starostlivosti o domácnosť,

- stanovme si doma jasné pravidlá, ktoré musia všetci členovia domácnosti dodržiavať,

- sledujme ich štúdijné výsledky priebežne, nie iba v čase pred školským vysvedčením,

- kontrolujme pravidelne koľko času trávia na internete a aké stránky navštevujú,

- v prípade rozvodu/partnerských konfliktov nerobme z detí rukojemníkov.

Udalosti posledných týždňov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine výrazne vplývajú aj na prežívanie našich detí, vytvárajú na nich zvýšenú záťaž. Záťaž je o to väčšia, že sme už všetci vyčerpaní nárokmi posledných dvoch rokov,
v súvislosti s pandémiou Covid-19. Je dôležité sa s deťmi o týchto udalostiach a o ich pocitoch rozprávať. Ak vaše deti aj po rozhovore s vami naďalej trpia úzkosťami a obavami, využite ponuku psychologickej pomoci a poradenstva
niektorého z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie - adresar ).

Odporúčania pre školy

Pre minimalizovanie výskytu rizikového správania u detí a mládeže je výchovné pôsobenie rodiny potrebné doplniť aj účinnou a efektívnou preventívnou činnosťou realizovanou predovšetkým v školskom prostredí.  Veku primeraným spôsobom by mala začínať už v materskej škole. Predprimárnym vzdelávaním by sa deti mali viesť nielen k zdravému životnému štýlu, prosociálnemu správaniu a vzájomnej tolerancii, ale mali by byť poučené aj o tom, ako sa správať na ceste a aké nebezpečenstvo im môže hroziť od cudzích ľudí. Prevencia by mala systematicky kontinuálne pokračovať aj na ďalších stupňoch vzdelávania.

Prioritné zameranie preventívno-výchovných aktivít:

- bezpečné správanie a zvyšovanie právneho vedomia o trestnoprávnej zodpovednosti detí a mládeže,

- budovanie pozitívnych vzťahov a posilňovanie schopnosti ovládať svoje správanie pri riešení konfliktov,

- prevencia látkových závislostí – fajčenie, alkohol, drogy,

- zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času,

- rozvoj poznatkov o demokracii, tolerancii a ľudských právach,

- šikana a kyberšikana,

- kybernetická bezpečnosť, závislosť na komunikačných technológiách a sociálnych sieťach,

- rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti,

- nenávistné prejavy, radikalizmus a extrémizmus,

- obchodovanie s ľuďmi,

- ochrana životného prostredia, environmentálna výchova,

- rozvoj finančnej gramotnosti,

- dopravná výchova.

Odporúčame naďalej motivovať žiakov k rozvoju záľub prostredníctvom ponuky mimoškolskej činnosti, zapájať ich do riadenia života školy formou žiackych školských rád a študentských parlamentov. Vhodné je poskytnúť im aj možnosť dobrovoľníckej činnosti.

Spolupráca školy s rodinou a budovanie dobrých vzťahov na úrovni rodič-učiteľ-škola sú v oblasti prevencie kľúčové. Rodičom treba poskytovať informácie nielen o prospechu dieťaťa, ale aj uplatňovaní správnych výchovných postupov, dôležitosti zabezpečenia vhodných spôsobov pre trávenie voľného času detí, potrebe otvorenej komunikácie a sledovania ich vonkajších prejavov. V tomto smere považujeme za vhodné prizývať na rodičovské združenia odborníkov z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Neexistuje škola, v ktorej by sa nevyskytla nijaká forma rizikového správania. Dôležité však je už pri prvých náznakoch promptne konať a situáciu začať riešiť, aby sa zabránilo eskalácii, pričom riešením rozumieme najmä bezodkladné informovanie rodičov i odborníkov a spoločné prijatie nevyhnutných opatrení.

S ohľadom na nedostatok odborných pracovníkov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie odporúčame školám zriaďovanie školských podporných tímov. V tejto súvislosti treba klásť dôraz na zabezpečenie ich
kvalitného adaptačného vzdelávania a vytvorenie vhodných podmienok pre ich prácu, aby mohli v plnej miere využívať svoje odborné kompetencie.

Príklady dobrej praxe