Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

• Uskutočňuje psychologické vyšetrenia a pedagogickú diagnostiku
• Zisťuje príčiny problémov v osobnostnom,  vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine detí
• Pomáha osobnostnému a sociálnemu vývinu detí
• Zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov
• Zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť
• Poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a s ich písomným súhlasom pre školy, orgány štátnej správy v školstve a pre zariadenia starostlivosti o deti v pôsobnosti iných orgánov štátnej správy  informácie o psychologickom vyšetrení a podklady pre návrhy na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do špeciálnych škôl
• Vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie psychického a sociálneho vývinu detí
• Podieľa sa na spracúvaní profesijných a študijných informácií a spolu s informáciami o trhu práce ich poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a výchovným poradcom
• Poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským psychológom, na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]