Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Informácie OŽP

Informácie oddelenia živnostenskej registrácie

 Popis činnosti oddelenia živnostenskej registrácie

 KONTAKTY    


Stále pracovisko v Ilave

S účinnosťou od 1.9.2014 Okresný úrad Trenčín zriadil  pracovisko so sídlom v meste Ilava - Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pracovisko vykonáva štátnu správu pre mesto Ilava a 18 obcí:
Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov


Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom


Pracovisko so sídlom v meste Dubnica nad Váhom – Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom – naďalej zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania pre okres Ilava. 

Register účtovných závierok

     S účinnosťou od 01. 01. 2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby:
o o vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad (OP, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, výpis z iného príslušného registra) na to, aby jej bol vydaný príslušný dokument, len osobne (za obdobie od r. 2013 a novšie);
o za predchádzajúce obdobia (r. 2012 a staršie) dokumenty vydáva miestne príslušný daňový úrad;
o na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi, po zaplatený správneho poplatku (0,33 € za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 €), kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časti dokumentu nie je v registri uložený, do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku;
  pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.


Vydávanie výstupu z informačného systému OR SR

  S účinnosťou od 01. 09. 2014 okresné úrady (odbory živnostenského podnikania) vydávajú výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby. VOR je na základe § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný, vrátane všetkých právnych účinkov s výpisom z obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.
  Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) je v hodnote 4,00 €.
  

Prvozápis právnickej osoby do Obchodného registra SR (ďalej OR SR)

     S účinnosťou od 01. 06. 2010 v rámci zníženia administratívnej zaťaženosti podnikateľských subjektov a splnomocnených osôb na vybavovanie vo veci získania živnostenského oprávnenia a podania návrhu na zápis do OR SR okresný úrad, odbor živnostenského podnikania v rámci služieb Jednotného kontaktného miesta umožňuje podať návrh na prvozápis právnickej osoby a fyzickej osoby do OR SR. Listiny, ktoré je potrebné priložiť k prvozápisu právnickej osoby a fyzickej osoby do OR SR vyplývajú z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č.563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007, vyhlášky č. 231/2010 Z. z. a vyhlášky č. 98/2012 Z. z.
   

 


    Informácie o živnostenskom podnikaní:  http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

 Možnosť  využívania elektronických služieb so zaručeným elektronickým podpisom /ZEP/ http://www.slovensko.sk

 Možnosť platby  správnych a súdnych poplatkov v hotovosti  /do pokladne úradu/ alebo E-kolkami (z kiosku alebo pošty}


FORMULÁRE

- na elektronické podanie  http://www.slovensko.sk

- na vyplnenie a vytlačenie:  

                   Fyzické osoby (FO)    
                   Právnické osoby (PO)
                   Iné vzory tlačív

Linky na úrady dôležité pre odbor živnostenského podnikania      


 

 

Dôležité odkazy

Ďalšie štátne inštitúcie súvisiace so živnostenským podnikaním

Daňový úrad    http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/trencin.php
Slovenská obchodná inšpekcia   http://www.soi.sk
Inšpektorát práce   http://www.safework.gov.sk/?sw=tn
Všeobecná zdravotná poisťovňa  http://www.vszp.sk/
Dôvera zdravotná poisťovňa  http://www.dovera.sk/pobocky/8/trencin
Union zdravotná poisťovňa  https://www.unionzp.sk/trenciansky-kraj.html
Sociálna poisťovňa   http://www.socpoist.sk/
Slovenská živnostenská komora http://www.szk.sk/organy-szk/krajske-zlozky/krajska-zlozka-trencin/
Regionálny úrad verejného zdravotníctva http://www.ruvztn.sk/
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvartn.sk

 

Dôležité oznamy

 

Minister

Fotogalérie