Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

KLIENTSKE CENTRUM

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Levoča                                                                                  
KLIENTSKE CENTRUM LEVOČA   -   Brožúra  KC (PDF, 269 kB)

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ ŠTÁTNA SPRÁVA, Okresný úrad Levoča (ďalej OÚ) poskytuje služby pre občanov - klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Cieľom vybudovania klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeho vybudovaním sa sleduje zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.


 

Kontakty
Pracovisko č. 1  podateľňa, supervízor                                                   053/3100423       
Pracovisko č. 2   oddelenie dokladov 053/3100415  
Pracovisko č. 3    oddelenie dokladov 053/3100416  
Pracovisko č. 4  oddelenie dokladov 053/3100416           
Pracovisko č. 5   okresný dopravný inšpektorát 053/3100413 
Pracovisko č. 6  okresný dopravný inšpektorát 053/3100414 
Pracovisko č. 7   pokladňa  053/3100412 
Pracovisko č. 8   odbor starostlivosti o životné prostredie  053/3100411 
Pracovisko č. 9   pozemkový a lesný odbor 053/3100417 
Pracovisko č. 10   odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií   053/3100418 
Pracovisko č. 11   odbor živnostenského podnikania  053/3100419 
Pracovisko č. 12   kataster - overovanie geometrických plánov 053/3100420 
Pracovisko č. 13   kataster - poskytovanie informácií 053/3100421 

                                                            


                     

Úradné hodiny

  Pondelok

       08.00 – 15.00

  Utorok

       08.00 – 15.00

  Streda

       08.00 – 17.00

  Štvrtok

       08.00 – 15.00

  Piatok

       08.00 – 14.00

 
 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222   pondelok - piatok od 8,00 - 18,00

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk 


Klientske centrum - prízemie budovy Okresného úradu Levoča

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor 

 • príjem podaní pre odbory okresného úradu
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • supervízor
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), usmernenie k žiadostiam     
 • podateľňa katastrálneho odboru
 • návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam
 • návrhy na záznam
 • návrhy na zápis nájomného práva k pozemku
 • návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte
 • návrhy na zápis poznámky
 • návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností
 • písomné podania adresované katastrálnemu odboru
 • písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

Pracovisko č. 2, 3, 4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Poprad

Oddelenie dokladov

 • príjem, vyhotovenie a výdaj dokladov – občianskych preukazov, pasov, vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencií vozidiel

Pracovisko č. 5, 6 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Poprad

Okresný dopravný inšpektorát

 • prihlásenie vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ –odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • zmena farby vozidla
 • ukončenie leasingu

Pracovisko č. 7 – pokladňa

 • príjem finančných prostriedkov za trovy konania
 • príjem správnych poplatkov

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov

Pracovisko č. 9 - pozemkový a lesný odbor

 • vybavovanie agendy pozemkového a lesného odboru
 • podateľňa  pozemkového a lesného odboru

Pracovisko č. 10 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

 • uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla –VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete-cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest –rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
 • určenie osadenia dopravného značenia –dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

Pracovisko č. 11 - odbor živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • výpis z obchodného registra (výstup z informačného systému – obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby)

Pracovisko č. 12 - kataster -  overovanie geometrických plánov

 • preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie
 • preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností
 • poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác

Pracovisko č.13 - kataster -  poskytovanie informácií

 • výpisy z listu vlastníctva
 • informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
 • kópie z katastrálnej mapy
 • kópie z mapy určeného operátu
 • identifikácia parciel
 • kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
 • poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • údaje z pozemkovej knihy,
 • poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy