Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

KLIENTSKE CENTRUM

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Levoča                                                                                  
KLIENTSKE CENTRUM LEVOČA   -   Brožúra  KC (PDF, 269 kB)

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ ŠTÁTNA SPRÁVA, Okresný úrad Levoča (ďalej OÚ) poskytuje služby pre občanov - klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Cieľom vybudovania klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeho vybudovaním sa sleduje zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.


 

Kontakty
Pracovisko č. 1  podateľňa, supervízor                                                   053/3100423       
Pracovisko č. 2   oddelenie dokladov 053/3100415  
Pracovisko č. 3    oddelenie dokladov 053/3100416  
Pracovisko č. 4  oddelenie dokladov 053/3100416           
Pracovisko č. 5   okresný dopravný inšpektorát 053/3100413 
Pracovisko č. 6  okresný dopravný inšpektorát 053/3100414 
Pracovisko č. 7   pokladňa  053/3100412 
Pracovisko č. 8   odbor starostlivosti o životné prostredie  053/3100411 
Pracovisko č. 9   pozemkový a lesný odbor 053/3100417 
Pracovisko č. 10   odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií   053/3100418 
Pracovisko č. 11   odbor živnostenského podnikania  053/3100419 
Pracovisko č. 12   kataster - overovanie geometrických plánov 053/3100420 
Pracovisko č. 13   kataster - poskytovanie informácií 053/3100421 

                                                            


                     

Úradné hodiny

         Pondelok 

       08.00 – 15.00

         Utorok

       08.00 – 15.00

         Streda

       08.00 – 17.00

         Štvrtok

       08.00 – 15.00

         Piatok

       08.00 – 14.00

 
 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222   pondelok - piatok od 8,00 - 18,00

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk 


Klientske centrum - prízemie budovy Okresného úradu Levoča

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

 • Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor 

-       príjem podaní pre odbory okresného úradu

-       osvedčovanie listín a podpisov na listinách

-       supervízor

-       poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), usmernenie k žiadostiam     

-       podateľňa katastrálneho odboru

-       návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-       návrhy na záznam,

-       návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-       návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-       návrhy na zápis poznámky,

-       návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-       písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-       písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

 • Pracovisko č. 2,3,4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Poprad
 • Oddelenie dokladov

-       príjem, vyhotovenie a výdaj dokladov – občianskych preukazov, pasov, vodičských preukazov

-       výdaj osvedčení o evidencií vozidiel

 • Pracovisko č. 5, 6 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Poprad
 • Okresný dopravný inšpektorát

-       prihlásenie vozidla

-       prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ –odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

-       prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu

-       odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu

-       výmena tabuliek s evidenčným číslom

-       dočasné vyradenie vozidla z evidencie

-       trvalé vyradenie vozidla z evidencie

-       zmena farby vozidla

-       ukončenie leasingu    

 • Pracovisko č. 7 – pokladňa

-       príjem finančných prostriedkov za trovy konania

-       príjem správnych poplatkov

 • Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie

-       ochrany prírody a krajiny

-       ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

-       vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania

-       verejných vodovodov a kanalizácií

-       rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb

-       ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

-       odpadového hospodárstva

-       prevencie závažných priemyselných havárií

-       posudzovania vplyvov na životné prostredie

-       obalov a odpadov z obalov

 • Pracovisko č.9 - pozemkový a lesný odbor

-       vybavovanie agendy pozemkového a lesného odboru

-       podateľňa  pozemkového a lesného odboru

 • Pracovisko č. 10 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

-       uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

-       zápis alternatívneho pohonu LPG

-       schválenie prestavby vozidla

-       vykonanie zmeny v osvedčení evidencii

-       schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

-       zápis identifikačného čísla vozidla –VIN

-       vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla

-       povolenie prestavby vozidla

-       pridelenie zvláštneho evidenčného čísla

-       vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete-cesty II. a III. triedy

-       povolenie zvláštneho užívania ciest –rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

-       povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy

-       povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy

-       určenie osadenia dopravného značenia –dočasné a trvalé

-       stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy

-       povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 • Pracovisko č. 11 - odbor živnostenského podnikania

-       ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

-       podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona

-       podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)

-       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)

-       potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je

-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

-       ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne

-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

-       prvozápis do obchodného registra

-       obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov

-       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané

-       prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

-       prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu

-       prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia

-       vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

-       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

-       výpis z obchodného registra (výstup z informačného systému – obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby)

 • Pracovisko č. 12 - kataster -  overovanie geometrických plánov

-       preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,

-       preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,

-       poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,

 • Pracovisko č.13 - kataster -  poskytovanie informácií

-       výpisy z listu vlastníctva,

-       informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-       kópie z katastrálnej mapy,

-       kópie z mapy určeného operátu,

-       identifikácia parciel,

-       kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-       poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

-       poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

-       údaje z pozemkovej knihy,

-       poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy