Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV

KLIENTSKE CENTRUM


Klientske centrum OÚ Bardejov           

V súlade s vládnym programom ESO  (efektívna, spoľahlivá  a otvorená  štátna správa) zahájil Okresný úrad Bardejov poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra v sídle okresného úradu.

            Cieľom zriadenia klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sleduje sa  tým zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.


 

 

Klientske centrum - kontakty

Číslo pracoviskaNázov pracoviskaTelefón

 Pracovisko č.1

 Supervízor

0961805732

 Pracovisko č.2

 Katastrálny odbor - poskytovanie informácií

0961805748

 Pracovisko č.3

 Katastrálny odbor - podateľňa

0961805745

0961805746

 Pracovisko č.4

 Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • overovanie listín a osvedčovanie podpisov,
 • žiadosť o z menu mena a priezviska – podanie

0961805733

 Pracovisko č.5

 Pozemkový a lesný odbor

0961805734

 Pracovisko č.6,8,10

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

0961805735

 Pracovisko č.7

 Odbor dopravy a pozemných komunikácií

0961805740

0961805741

 Pracovisko č.9

 Odbor živnostenského podnikania

0961805742

0961805743

 Pracovisko č.11

 Centrum právnej pomoci

0961805744

  

Úradné hodiny klientskeho centra

 Pondelok

8:00 – 15:00

 Utorok

8:00 – 15:00

 Streda

8:00 – 17:00

 Štvrtok

8:00 – 15:00

 Piatok

8:00 – 14:00

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou

 • Bezplatná telefonická linka MV SR : 0800 222 222
 • ESO portál.sk  - Vaše pripomienky a námety
 • www.minv.sk

 

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Bardejov

Konzultačné dni centra právnej pomoci.

kontakty :

tel. : 054 / 242 0081

mobil : 0917 204 751

e-mail : TA.GQF4FDZY31SLD4HLK3YQ@TA.FO3G@

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách

 

Pracovisko č. 1—Supervízor

 •  poradenstvo ( obsluha vyvolávacieho systému), informácie a usmernenia k žiadostiam.

 

Pracovisko č. 2—Katastrálny odbor

 • podateľňa katastrálneho odboru,
 • príjem podaní pre katastrálny odbor.

 

 Pracovisko č. 3—Katastrálny odbor

 poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností :

 • vydanie výpisu z listu vlastníctva,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy,
 • poskytovanie údajov z pozemkovej knihy,
 • informácie o BPEJ (bonitné pôdnoekologické jednotky),
 • kópie z mapy určeného operátu,
 • kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,
 • vydanie kópie geometrického plánu, poskytovanie katastrálneho alebo iného operátu preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností .
 • overovanie listín a osvedčovanie podpisov,
 • žiadosť o z menu mena a priezviska – podanie.
 • podateľňa pozemkového a lesného odboru,
 • reštitúcie,
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkárskych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť,
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá ( konzultačná činnosť).

 

Pracovisko č. 4 — Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • overovanie listín a osvedčovanie podpisov,
 • žiadosť o z menu mena a priezviska – podanie.

 

Pracovisko č. 5 —Pozemkový a lesný odbor

 • podateľňa pozemkového a lesného odboru,
 • reštitúcie,
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkárskych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť,
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá ( konzultačná činnosť).

 

Pracoviská č. 6,8 a10 —Odbor starostlivosti o životné prostredie

podanie informácií na úsekoch :

 • ochrany prírody a krajiny,
 • ochrany regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálne využívania,
 • verejných vodovodov a kanalizácií,
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
 • odpadového hospodárstva,
 • prevencie závažných priemyselných havárií,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • obalov a odpadov z obalov,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

 

Pracovisko č. 7—Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN.

  

 Pracovisko č. 9—Odbor živnostenského podnikania

 • ohlásenie  voľnej, remeselnej a viazanej živnosti pre fyzické osoby a právnické osoby,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie  o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis,
 • žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri,
 • žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis,
 • žiadosť o výpis zo živnostenského registra- neverejný výpis,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené, alebo zakázané,
 • agenda IOM,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 11—Centrum právnej pomoci

 • poradenská činnosť ochrany práv občanov.