Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV

KLIENTSKE CENTRUM


Klientske centrum OÚ Bardejov           

V súlade s vládnym programom ESO  (efektívna, spoľahlivá  a otvorená  štátna správa) zahájil Okresný úrad Bardejov poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra v sídle okresného úradu.

            Cieľom zriadenia klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sleduje sa  tým zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.


 

 

Kontakty

 Pracovisko č.1

 Supervízor

0961805732

 Pracovisko č.2

 Katastrálny odbor - poskytovanie informácií

0961805748

 Pracovisko č.3

 Katastrálny odbor - podateľňa

0961805745

0961805746

 Pracovisko č.4

 Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • overovanie listín a osvedčovanie podpisov,
 • žiadosť o z menu mena a priezviska – podanie

0961805733

 Pracovisko č.5

 Pozemkový a lesný odbor

0961805734

 Pracovisko č.6,8,10

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

0961805735

 Pracovisko č.7

 Odbor dopravy a pozemných komunikácií

0961805740

0961805741

 Pracovisko č.9

 Odbor živnostenského podnikania

0961805742

0961805743

 Pracovisko č.11

 Centrum právnej pomoci

0961805744

  

Úradné hodiny klientskeho centra

 Pondelok

8:00 – 15:00

 Utorok

8:00 – 15:00

 Streda

8:00 – 17:00

 Štvrtok

8:00 – 15:00

 Piatok

8:00 – 14:00

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou

 • Bezplatná telefonická linka MV SR : 0800 222 222
 • www.eso-portal.sk  - Vaše pripomienky a námety
 • www.minv.sk

 

Centrum právnej pomoci – Konzultačné pracovisko Bardejov

konzultačné dni :

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakty/konzultacne-pracovisko-bardejov

kontakty :

tel. : 054 / 242 0081

mobil : 0917 204 751

e-mail : info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách

 

Pracovisko č. 1—Supervízor

 •  poradenstvo ( obsluha vyvolávacieho systému), informácie a usmernenia k žiadostiam.

 

Pracovisko č. 2—Katastrálny odbor

 • podateľňa katastrálneho odboru,
 • príjem podaní pre katastrálny odbor.

 

 Pracovisko č. 3—Katastrálny odbor

 poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností :

 • vydanie výpisu z listu vlastníctva,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy,
 • poskytovanie údajov z pozemkovej knihy,
 • informácie o BPEJ (bonitné pôdnoekologické jednotky),
 • kópie z mapy určeného operátu,
 • kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,
 • vydanie kópie geometrického plánu, poskytovanie katastrálneho alebo iného operátu preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností .
 • overovanie listín a osvedčovanie podpisov,
 • žiadosť o z menu mena a priezviska – podanie.
 • podateľňa pozemkového a lesného odboru,
 • reštitúcie,
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkárskych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť,
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá ( konzultačná činnosť).

 

Pracovisko č. 4 — Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • overovanie listín a osvedčovanie podpisov,
 • žiadosť o z menu mena a priezviska – podanie.

 

Pracovisko č. 5 —Pozemkový a lesný odbor

 • podateľňa pozemkového a lesného odboru,
 • reštitúcie,
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkárskych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť,
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá ( konzultačná činnosť).

 

Pracoviská č. 6,8 a10 —Odbor starostlivosti o životné prostredie

podanie informácií na úsekoch :

 • ochrany prírody a krajiny,
 • ochrany regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálne využívania,
 • verejných vodovodov a kanalizácií,
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
 • odpadového hospodárstva,
 • prevencie závažných priemyselných havárií,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • obalov a odpadov z obalov,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

 

Pracovisko č. 7—Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN.

  

 Pracovisko č. 9—Odbor živnostenského podnikania

 • ohlásenie  voľnej, remeselnej a viazanej živnosti pre fyzické osoby a právnické osoby,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie  o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis,
 • žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri,
 • žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis,
 • žiadosť o výpis zo živnostenského registra- neverejný výpis,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené, alebo zakázané,
 • agenda IOM,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 11—Centrum právnej pomoci

 • poradenská činnosť ochrany práv občanov.