Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia Okresného úradu Spišská Nová Ves vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

 

1.  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

 Miesto

- opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) okresného úradu o odmietnutí požadovanej       informácie možno podať na  okresný úrad, ktorý rozhodnutie  v prvom stupni vydal alebo mal vydať.

- odvolacím orgánom na vybavenie odvolania proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja, v územnom obvode ktorého má sídlo okresný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal

- z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

- kto podáva odvolanie,

            - proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

            - prečo sa odvolanie podáva,

            - návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Spôsob

       - písomne,

       - ústne do zápisnice,

       - telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne      

          alebo  ústne do zápisnice,

Lehota

- v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

- pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

2. Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby 

     Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

     Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa § 244 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

- rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,

- návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom, alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná,

- návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:

- ktorému súdu je návrh určený

kto návrh podáva

označenie rozhodnutia okresného úradu, ktoré napadá

vyjadrenie v akom rozsahu toto rozhodnutie napadá

uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia okresného úradu

- konečný návrh rozhodnutia.

     Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak  okresný úrad nerozhodol.

 

 3. Mimoriadne opravné prostriedky: 

Okrem riadnych opravných prostriedkov, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

- obnova konania,

- preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

- protest prokurátora.

Obnova konania:

- účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených

- miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni

- lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia

- spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania:

     Správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

 

Protest prokurátora:

- podáva prokurátor.