Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Plán rozvoja okresu Kežmarok

1. ÚRADNÁ TABUĽA

 21. 03. 2024

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru NRO Kežmarok 21.3.2024 (DOCX, 29 kB)

Príloha č. 2 Dodatok č. 1 k Plánu rozvoja NRO Kežmarok (DOCX, 72 kB)

11. 03. 2024

Záznam z pracovného stretnutia s primátormi a starostami okresu Kežmarok (DOCX, 42 kB)

2. PLÁN ROZVOJA NRO KEŽMAROK

Rozhodnutie o schválení Plánu rozvoja NRO Kežmarok (PDF, 215 kB)

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok (PDF, 2 MB)

3. VÝZVY

2024

2023

Výzva č. 1/OÚ-KK/2023 - ukončná

Výzva č. 1/OÚ-KK/2023 (DOCX, 58 kB)

Príloha č. 1 k výzve: Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 154 kB)

Príloha č. 2 k výzve: Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 3 k výzve: Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 38 kB)

Príloha č. 4 k výzve: Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 26 kB)

Príloha č. 5 k výzve: Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II DM-18/2021 (PDF, 910 kB)

Príloha č. 6 k výzve: Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby DM-7/2019 (PDF, 2 MB)

Návod (DOCX, 128 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 1/OÚ-KK/2023 (PDF, 189 kB)  20. 04. 2023

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 1/OÚ-KK/2023  (PDF, 191 kB)10. 05. 2023

2022

Výzva č. 1/OÚ-KK/2022 - ukončená

Výzva č. 1/OÚ-KK/2022 (DOCX, 49 kB)

Príloha č. 1 k výzve: Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 26 kB)

Príloha č. 2 k výzve: Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 38 kB)

Návod na správne predkladanie žiadosti o regionálny príspevok (DOCX, 128 kB)

4. FORMULÁRE K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O REGIONÁLNY PRÍSPEVOK

2023

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 154 kB)(platná od 16. 02. 2023)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 16 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - spolufinancovanie (DOCX, 16 kB)

2022

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

5. POMÔCKY K VYPRACOVANIU ŽIADOSTÍ O REGIONÁLNY PRÍSPEVOK

2023

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (DOCX, 35 kB) (platný od 16. 02. 2023)

Kontrolný list (DOCX, 38 kB)(platný od 16. 02. 2023)

Hodnotiaci hárok člena RV pre posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok (XLSX, 26 kB)(platný od 16. 02. 2023)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II - DM18/2021 v znení dodatku č. 1 (PDF, 910 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1407/2013 (DOCX, 61 kB)

Schéma minimálnej pomoci 7/2019 na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č. 1 a 2 (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 - poľnohospodárska prvovýroba (DOCX, 58 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc

Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (PDF, 1 MB)- NOVÉ (účinnosť od 09. 03. 2023)

2022

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov 

Kontrolný list 

Hodnotiaci hárok člena RV pre posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok

6. RIADIACI VÝBOR OKRESU KEŽMAROK

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Členmi riadiaceho výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej  rozvinutý okres patrí, zástupca okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU KEŽMAROK (PDF, 358 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok (PDF, 279 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok (DOCX, 17 kB) - aktualizované 31. 03. 2023

Zoznam členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok (PDF, 214 kB) - aktualizované 17. 05. 2023

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja NRO

 

Verejná vyhláška - Výzva - Žiadosť o nomináciu kandidátov do funkcie člena riadiaceho výboru ako zástupcov sociálno-ekonomických partnerov okresu Kežmarok (DOCX, 80 kB)

Výzva - Žiadosť o nomináciu knadidátov do funkcie člena riadiaceho výboru ako zástupcu miest a obcí patriacich do NRO Kežmarok (DOC, 115 kB)

VZOR - Žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru okresu Kežmarok - ekonomický partner (DOCX, 18 kB)

VZOR - Žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru okresu Kežmarok - sociálny partner (DOCX, 20 kB)

VZOR - Nominácia do funkcie člena - ekonomický partner (DOCX, 19 kB)

VZOR - Nominácia do funkcie člena - sociálny partner (DOCX, 19 kB)

Verejná vyhláška - vyhlásenie opätovnej výzvy (PDF, 443 kB)

Zápisnica z volieb zástupcu ekonomických partnerov okresu Kežmarok za člena riadiaceho výboru NRO Kežmarok  14. 03. 2022 (PDF, 161 kB)

Prezenčná listina 14.03.2022 - EP KK príloha č.1 (PDF, 145 kB)

Zápisnica z volieb zástupcu miest a obcí okresu Kežmarok za člena riadiaceho výboru NRO Kežmarok  14. 03. 2022 (PDF, 151 kB)

Prezenčná listina 14.03.2022 - obce a mestá KK príloha č.1 (PDF, 157 kB)

Zápisnica z volieb zástupcu sociálnych partnerov okresu Kežmarok za člena riadiaceho výboru NRO Kežmarok  31. 03. 2022 (PDF, 166 kB)

Prezenčná listina 31.03.2022 - SP KK príloha č.1 (PDF, 146 kB)

7. ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU OKRESU KEŽMAROK

2024

21. 03. 2024

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru NRO Kežmarok (DOCX, 29 kB)

Príloha č. 2 Dodatok č. 1 k Plánu rozvoja NRO Kežmarok (DOCX, 72 kB)

2023

01. 03. 2023

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 01.03.2023 (DOCX, 29 kB)

Príloha č. 2 k zápisnici - Výzva č. 1/OÚ-KK/2023 (DOCX, 58 kB)

10. 05. 2023

Zápisnica s prílohami z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 10.05.2023  (PDF, 9 MB)

19. 07. 2023

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 19. 07. 2023 + príloha č. 1 Prezenčná listina (DOCX, 38 kB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 19. 07. 2023 príloha č. 2 Rozhodnutie MIRRI SR  (PDF, 40 kB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 19. 07. 2023 príloha č. 3 Vrátenie Zoznamu projektov  (PDF, 386 kB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 19. 07. 2023 príloha č. 4 Návrh Zoznamu projektov  (XLSX, 23 kB)

2022

16. 06. 2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 16.06.2022 (PDF, 159 kB)

Prezenčná listina z rokovania členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 16.06.2022 (PDF, 139 kB)

04. 08. 2022

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 04.08.2022 (DOCX, 27 kB)

Prezenčná listina z rokovania Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 04.08.2022 (XLSX, 16 kB)

29. 09. 2022

Zápisnica zo zasadnutia členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 29.09.2022 (DOCX, 45 kB)

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina 29.09.2022 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 4 Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 1/OÚ-KK/2022 (XLSX, 27 kB)

Príloha č. 5 NÁVRH ZOZNAMU PROJEKTOV Plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2022 (XLSX, 22 kB)

8. PRACOVNÉ STRETNUTIA

2024

11. 03. 2024

Záznam z pracovného stretnutia s primátormi a starostami okresu Kežmarok (DOCX, 42 kB)

2022

19. 08. 2022

Pozvánka na stretnutie s člemni Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 19.08.2022 (DOCX, 106 kB)

Záznam z pracovného stretnutia s členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 19.08.2022 (PDF, 161 kB)

Príloha č. 1 k záznamu - Prezenčná listina 19.08.2022 (PDF, 2 MB)

Príloha č. 2 k záznamu - Píhovor predsedu RV NRO KK 19.08.2019 (DOCX, 17 kB)

Príloha č. 3 k záznamu - Plán rozvoja NRO KK prezentácia (PPTX, 5 MB)

Príloha č. 4 k záznamu - 1z4 žiadosť o poskytnutie rp 2022 (DOCX, 142 kB)

Príloha č. 4 k záznamu - 2z4 hodnotiací hárok (XLSX, 25 kB)

Príloha č. 4 k záznamu - 3z4 kontrolný list (DOCX, 38 kB)

Príloha č. 4 k záznamu - 4z4 zoznam merateľných ukazovateľov projektov (DOCX, 35 kB)

9. LEGISLATÍVA

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja