Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2022, utorok
 

Plán rozvoja okresu Kežmarok

1. ÚRADNÁ TABUĽA

2. PLÁN ROZVOJA NRO KEŽMAROK

3. VÝZVY

4. FORMULÁRE K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O REGIONÁLNY PRÍSPEVOK

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 16 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - spolufinancovanie (DOCX, 16 kB)

5. POMÔCKY K VYPRACOVANIU ŽIADOSTÍ O REGIONÁLNY PRÍSPEVOK

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov

Kontrolný list

Hodnotiaci hárok člena RV pre posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II - DM18/2021

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1407/2013

Schéma minimálnej pomoci 7/2019 na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č. 1 a 2

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 - poľnohospodárska prvovýroba

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc

6. RIADIACI VÝBOR OKRESU KEŽMAROK

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Členmi riadiaceho výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej  rozvinutý okres patrí, zástupca okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU KEŽMAROK (PDF, 358 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok (PDF, 279 kB)

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja NRO

Zápisnica z volieb zástupcu sociálnych partnerov okresu Kežmarok za člena riadiaceho výboru NRO Kežmarok  31. 03. 2022 (PDF, 166 kB)

Prezenčná listina 31.03.2022 - SP KK príloha č.1 (PDF, 146 kB)

Zápisnica z volieb zástupcu ekonomických partnerov okresu Kežmarok za člena riadiaceho výboru NRO Kežmarok  14. 03. 2022 (PDF, 161 kB)

Prezenčná listina 14.03.2022 - EP KK príloha č.1 (PDF, 145 kB)

Zápisnica z volieb zástupcu miest a obcí okresu Kežmarok za člena riadiaceho výboru NRO Kežmarok  14. 03. 2022 (PDF, 151 kB)

Prezenčná listina 14.03.2022 - obce a mestá KK príloha č.1 (PDF, 157 kB)

Verejná vyhláška - vyhlásenie opätovnej výzvy (PDF, 443 kB)

VZOR - Žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru okresu Kežmarok - ekonomický partner (DOCX, 18 kB)

VZOR - Žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru okresu Kežmarok - sociálny partner (DOCX, 20 kB)

VZOR - Nominácia do funkcie člena - ekonomický partner (DOCX, 19 kB)

VZOR - Nominácia do funkcie člena - sociálny partner (DOCX, 19 kB)

Výzva - Žiadosť o nomináciu knadidátov do funkcie člena riadiaceho výboru ako zástupcu miest a obcí patriacich do NRO Kežmarok (DOC, 115 kB)

Verejná vyhláška - Výzva - Žiadosť o nomináciu kandidátov do funkcie člena riadiaceho výboru ako zástupcov sociálno-ekonomických partnerov okresu Kežmarok (DOCX, 80 kB)

7. ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU OKRESU KEŽMAROK

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 16.06.2022 (PDF, 159 kB)

Prezenčná listina z rokovania členov Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 16.06.2022 (PDF, 139 kB)

8. PRACOVNÉ STRETNUTIA

9. LEGISLATÍVA

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja