Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Plán rozvoja okresu Levoča

1. ÚRADNÁ TABUĽA

 

2. PLÁN ROZVOJA NRO LEVOČA

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení Plánu rozvoja NRO Levoča (PDF, 201 kB)

 

3. VÝZVY

2024

Výzva 01/OU-LE/2024 (PDF, 663 kB)

 

4. FORMULÁRE K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O REGIONÁLNY PRÍSPEVOK

2024

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 120 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 14 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - spolufinancovanie (DOCX, 14 kB)

 

5. POMÔCKY K VYPRACOVANIU ŽIADOSTÍ O REGIONÁLNY PRÍSPEVOK

2024

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (PDF, 749 kB)

Kontrolný list (DOCX, 40 kB)

Hodnotiaci hárok člena RV pre posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok (XLSX, 25 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti III – DM24/2024 (PDF, 775 kB) platná od 15.05.2024

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 2023/2831 
(DOCX, 39 kB)

Schéma minimálnej pomoci 7/2019 na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č. 1 a 2 (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 - poľnohospodárska prvovýroba (DOCX, 47 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 691 kB)

Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (PDF, 1 MB) účinnosť od 24. 05. 2024

 

6. RIADIACI VÝBOR OKRESU LEVOČA

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Členmi riadiaceho výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej  rozvinutý okres patrí, zástupca okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU LEVOČA (PDF, 347 kB) platný od 08.02.2024

Zoznam členov Riadiaceho výboru NRO Levoča (PDF, 399 kB)

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja NRO (PDF, 572 kB) platná od 20.02.2024

 

7. ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU OKRESU LEVOČA

2024

Zápisnica č.2/2024 z hlasovania "per rollam" k schváleniu hodnotiacej správy (PDF, 553 kB) zo dňa 04.06.2024

Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja NRO (PDF, 1 MB)

Zápisnica č.1/2024 z hlasovania "per rollam" k schváleniu návrhu Výzvy 01/OU LE/2024 (PDF, 551 kB) zo dňa 27.05.2024

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru NRO (PDF, 269 kB) zo dňa 26.04.2024

8. PRACOVNÉ STRETNUTIA

2024

Záznam z pracovného stretnutia s primátormi a starostami okresu Levoča (PDF, 256 kB) zo dňa 04.06.2024

 

9. LEGISLATÍVA

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 292 kB)

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 239 kB)